Een burgerfunctie in het domein van de ondersteuning met een sterk auditieve waarnemingszin (blinden & slechtzienden) - beschrijving van de job

Een loopbaan in een burgerfunctie bij de politie... wat kan ik hieronder verstaan? 

De politie is meer dan een grote familie van politiemensen met politietaken. Weet dat ongeveer 20% van het personeel van de politie is tewerkgesteld in een burgerfunctie. Zij vervullen administratieve, ondersteunende of technische functies. In het politiejargon spreekt men hen aan als CALog-personeelsleden (<> de politieambtenaren worden, zoals je weet, operationele personeelsleden genoemd). Je kan het verschil ook maken in de kledij. Medewerkers in een burgerfunctie hebben geen uniform. Politiemensen wel, ook al dragen zij dat niet altijd in hun functieuitoefening.

Je treft deze burgerfuncties aan in elk politiekorps, of het nu een lokaal korps of de federale politie is. Natuurlijk heeft elk korps voor zichzelf vastgesteld voor welke functies dergelijke medewerkers kunnen worden ingezet in hun personeelsbestand. Zeg maar, zoals elk bedrijf dat personeel tewerkstelt voor haar kerntaken.

Binnen deze ruime groep van personeelsleden met een burgerfunctie zijn er tal van functies. Als we het heel sterk vereenvoudigen, kun je 4 grote groepen onderscheiden:

  • burgerpersoneelsleden met administratieve en/of ondersteunende gespecialiseerde taken (deze groep wordt ook wel eens benoemd als de burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning);
  • burgerpersoneelsleden met uitgesproken logistieke taken (deze groep wordt dan weer benoemd als de burgerfuncties in de logistieke ondersteuning);
  • burgerpersoneelsleden met taken van technische en wetenschappelijke politie (de zogenaamde laboranten met een uitgesproken profiel en functiebeschrijving);
  • tot slot, de medewerkers die een ondersteuning kunnen bieden op basis van hun sterk auditieve waarnemingszin (de blinden en slechtzienden met een specifieke functiebeschrijving binnen de politie). Verderop in deze pagina hebben we het in detail over deze groep.
En als we het nu even hebben over de vierde groep: burgerfuncties in de ondersteuning met een sterk auditieve waarnemingszin ... waaraan denken we dan?

Sinds 2007 kent de federale politie, als component van de geïntegreerde politie, een tweede categorie van burgerpersoneelsleden aan wie een bijzondere hoedanigheid is toegekend, namelijk de blinden en slechtzienden die worden ingezet in de "tapkamers" van de politiediensten voor het afluisteren van telefoongesprekken.

De integratie van andersvaliden in de politiediensten is een beleidskeuze die voor zich spreekt. Met het oog op de sociale integratie en de gelijkheid van kansen voor alle burgers van dit land, is deze inzet van blinden en slechtzienden in de tapkamers van de politiediensten een eerste stap naar de daadwerkelijke verwezenlijking ervan.

De beperkte toekenning van politionele bevoegdheden is slechts gericht op de efficiënte en effectieve werking van de politiediensten. Door de inzet van blinde en slechtziende burgerpersoneelsleden in de tapkamers kan de capaciteitsbesteding bij de politiediensten aanzienlijk worden verbeterd. Voor deze andersvaliden komt er nog bij dat het gebrek aan visuele capaciteiten juist een meerwaarde betekent in de functie die zij uitoefenen, vermits de auditieve waarneming bij deze personen zeer sterk ontwikkeld is.

Nuttige publicatie: klik hier