Commissaris van politie - geslaagd of niet geslaagd?
Geslaagd in alle selectieproeven voor commissaris van politie en geen opmerkingen in het raam van de beoordeling van het onberispelijk gedrag?

Gefeliciteerd!

Dan ben je klaar om aan de slag te gaan.

Je zal worden uitgenodigd om je loopbaan aan te vatten met een politieopleiding. Deze opleiding heeft als basiskenmerk dat ze gemeenschappelijk is voor alle politiemensen, ongeacht of ze tot de lokale of de federale politie zullen behoren.

In het politiejargon wordt deze politieopleiding ook wel de basisopleiding genoemd. Tijdens deze basisopleiding ben je aspirant-commissaris van politie. Je moet voor deze opleiding slagen met het oog op het uitoefenen van een eerste betrekking als commissaris van politie.

Deze basisopleiding van 23 maanden start in de federale school te Brussel en wordt voortgezet in de nationale school voor Officieren te Brussel.

Ben je niet geslaagd voor het geheel of voor één van de selectieproeven van commissaris van politie of omdat er fundamentele opmerkingen zijn in het raam van de beoordeling van het onberispelijk gedrag...

... in het eerste geval, kan politieambtenaar worden je ambitie blijven. Je kan immers tot driemaal je kans wagen voor de selectieprocedure in de loop van de volgende jaren.

Er bestaat ook de mogelijkheid aan je zwakke punten te werken door feedback (GPI.FeedbackSelectie@police.belgium.eu) te vragen.

... in het tweede geval kan de directeur van de directie van de rekrutering en van de selectie van mening zijn dat de bezwaren inzake het onberispelijk gedrag zo zwaarwichtig zijn, dat hij de beslissing neemt om je niet toe te laten tot de basisopleiding van commissaris van politie. Deze beslissing wordt je per brief meegedeeld.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden aangetekend. Op straffe van onontvankelijkheid moet dit beroep, bij een ter post aangetekende brief, worden ingediend bij de Minister van binnenlandse zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL en dit binnen de zestien dagen na de kennisgeving van de beslissing.