Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie - toelatingsvoorwaarden

Om te mogen solliciteren als hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Die worden in het politiejargon ook wel toelatingsvoorwaarden genoemd. Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken:


Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven:
 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • ten minste 17 jaar oud zijn;
 • de dienst Rekrutering en Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier;
 • er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader;
 • niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2)  kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling;
 • houder zijn van het vereiste bachelordiploma of de lessen van het laatste jaar volgen (in de gevraagde opties zodra er een selectie wordt georganiseerd).

 

Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie:
 •  ten minste 18 jaar oud zijn;
 • over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt;
 • houder zijn van het vereiste diploma of studiegetuigschrift;
 • geslaagd zijn in de selectieproeven en aangeworven zijn door een lokaal politiekorps of een directie van de federale politie;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B (manuele versnellingsbak).

 

Wens je op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures?
Maak uw jobpol aan of stuur een mail naar rekrutering@police.belgium.eu