Een burgerfunctie in het domein van de technische en wetenschappelijke politie - toelatingsvoorwaarden

Om te mogen solliciteren voor een betrekking van laborant van technische en wetenschappelijke politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Die worden in het politiejargon ook wel toelaatbaarheidsvoorwaarden genoemd. Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken:

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven:

 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • ten minste 17 jaar oud zijn;
 • de directie van de rekrutering en van de selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling;
 • ten minste houder zijn van het vereiste bachelordiploma of de lessen van het laatste jaar volgen in de gevraagde opties (overzicht) zodra er een vergelijkend examen wordt georganiseerd.

Op het ogenblik van het DAADWERKELIJK in dienst treden:
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • de fysieke geschiktheid bezitten voor uitoefening van de beoogde betrekking;
 • slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert.