Een burgerfunctie in het domein van de technische en wetenschappelijke politie - beschrijving van de job van laborant

Een loopbaan in een burgerfunctie bij de politie... wat kan ik hieronder verstaan? 

De politie is meer dan een grote familie van politiemensen met politietaken. Weet dat ongeveer 20% van het personeel van de politie is tewerkgesteld in een burgerfunctie. Zij vervullen administratieve, ondersteunende of technische functies. In het politiejargon spreekt men hen aan als CALog-personeelsleden (<> de politieambtenaren worden, zoals je weet, operationele personeelsleden genoemd). Je kan het verschil ook maken in de kledij. Medewerkers in een burgerfunctie hebben geen uniform. Politiemensen wel, ook al dragen zij dat niet altijd in hun functieuitoefening.

Je treft deze burgerfuncties aan in elk politiekorps, of het nu een lokaal korps of de federale politie is. Natuurlijk heeft elk korps voor zichzelf vastgesteld voor welke functies dergelijke medewerkers kunnen worden ingezet in hun personeelsbestand. Zeg maar, zoals elk bedrijf dat personeel tewerkstelt voor haar kerntaken.

Binnen deze ruime groep van personeelsleden met een burgerfunctie zijn er tal van functies. Als we het heel sterk vereenvoudigen, kun je 4 grote groepen onderscheiden:

 • burgerpersoneelsleden met administratieve en/of ondersteunende gespecialiseerde taken (deze groep wordt ook wel eens benoemd als de burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning);
 • burgerpersoneelsleden met uitgesproken logistieke taken (deze groep wordt dan weer benoemd als de burgerfuncties in de logistieke ondersteuning);
 • burgerpersoneelsleden met taken van technische en wetenschappelijke politie (de zogenaamde laboranten met een uitgesproken profiel en functiebeschrijving). Verderop in deze pagina hebben we het in detail over deze groep;
 • tot slot, de medewerkers die een ondersteuning kunnen bieden op basis van hun sterk auditieve waarnemingszin (de blinden en slechtzienden met een specifieke functiebeschrijving binnen de politie).
En als we het nu even hebben over de derde groep: burgerfuncties in de technische en wetenschappelijke politie ... waaraan denken we dan?

Het nut om de technische en wetenschappelijke kennis aan te wenden in het raam van de strijd tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders van misdrijven, moet niet meer worden aangetoond. Sinds enige tijd kent de federale politie, als component van de geïntegreerde politie, dan ook een eerste categorie van burgerpersoneelsleden aan wie een bijzondere hoedanigheid is toegekend, namelijk de laboranten van technische en wetenschappelijke politie, specifiek aangeworven voor hun technische en wetenschappelijke kennis en bekwaamheden (zie de functiegroep 'politie' voor wat het aspect technische en wetenschappelijke politie betreft).

Aan deze categorie van burgerpersoneelsleden wordt een beperkte politiebevoegdheid toegekend. De toekenning van deze bevoegdheid maakt het deze personeelsleden mogelijk de hun toevertrouwde opdrachten alleen uit te voeren, geeft hen de bevoegdheid om hun onderzoeken en vaststellingen bij proces verbaal weer te geven en laat toe dat bepaalde politieambtenaren, die hen voorheen steeds moesten vergezellen, voor andere politietaken kunnen worden ingezet.

De beperkte toekenning van politionele bevoegdheden is dus gericht op de efficiënte en effectieve werking van de politiediensten. Door de inzet van gekwalificeerd personeel in de labo's kan de capaciteitsbesteding bij de politiediensten aanzienlijk worden verbeterd.

Klaar om de uitdaging aan te gaan ...

... dan is dit je opdracht:

 • je staat in voor de uitvoering van taken van technische politie, bestaande uit:
  • de beeldvorming van de plaats van het misdrijf, de aangetroffen sporen op die plaats of op de slachtoffers, de reconstructie van de feiten en van alle andere nuttige elementen die kunnen leiden tot de opheldering van de feiten;
  • het opsporen en het opnemen, het bewaren van alle sporen op de plaats van de feiten en van alle andere nuttige elementen, die ertoe kunnen leiden het verloop van de feiten te verklaren en de daders ervan te identificeren;
  • het verder behandelen van deze overtuigingsstukken met het oog op hun latere analyse;
 • je voert taken van wetenschappelijke politie uit, bestaande uit:
  • vergelijkende onderzoeken met het referentiemateriaal;
  • het toepassen van strafvorderingsregels, het aanwenden van wetenschappelijke toepassingen en van verschillende technieken;
 • je stelt een verslag op en een dossier samen van je bevindingen.

Als lid van het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie zal je voor de uitvoering van je taken ingeschakeld worden in een permanentierol waarbij je buiten de normale diensturen naar het labo of op de plaats van een misdrijf kan worden geroepen. De aard van de taken kan soms een grote emotionele weerbaarheid vereisen.

Voor een ruimer kader kan u hier terecht.