Een burgerfunctie in het domein van de logistieke ondersteuning - vacatures
Kiezen voor een job én loopbaan in burger bij de politie: nieuwe spelregels in 2009!

Sinds juni 2009 is rekruteren, selecteren en in dienst nemen van nieuwe medewerkers voor burgerfuncties bij de politie onderworpen aan nieuwe spelregels.

Als basisregel geldt nu dat een vacante betrekking binnen het geheel van de burgerfuncties bij de politie een statutaire betrekking is die als dusdanig wordt vacant verklaard. M.a.w. de laureaat van de selectieproeven voor zo'n betrekking wordt onmiddellijk benoemd. Zijn/haar tewerkstellingsband met de politie wordt gekenmerkt door bepalingen uit de rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten (het zogenaamd 'administratief en geldelijk statuut') en niet door de bepalingen van een arbeidsovereenkomst of het Arbeidsovereenkomstenrecht.

Een uitzondering op deze basisregel is de contractuele werving bij hoogdringendheid. Deze wervingsprocedure voor burgerfuncties kan slechts in werking worden gesteld binnen precieze krijtlijnen en voor zover het de invulling van een dringende vacature beoogt. Wanneer het plaatsvindt en na het doorlopen van een identieke selectieprocedure, zoals voorzien bij de statutaire betrekkingen, bekomt de laureaat van de selectieproeven voor deze betrekking een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum 12 maanden.

In de loop van deze termijn moet de betrekking, die dus tijdelijk is ingevuld, eveneens bij de eerstvolgende interne mobiliteitscyclus (een cyclus die toelaat aan het bij de politie tewerkgesteld personeel om te kandideren voor interne vacante betrekkingen) worden aangeboden. Op die manier kunnen personeelsleden van de politie die al een burgerfunctie bekleden eveneens op een correcte wijze meedingen voor deze nieuwe burgerfunctie. De interne concurrentie wordt zo toegelaten en gerespecteerd.
In de veronderstelling dat zo'n intern personeelslid, al tewerkgesteld in een burgerfunctie, bij mobiliteit wordt aangewezen voor deze betrekking (hetgeen dus eigenlijk inhoudt dat de bij hoogdringendheid geworven laurea(a)t(e) niet in het ambt wordt bevestigd), neemt de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van rechtswege een einde door het verstrijken van de termijn.

Het kan natuurlijk ook uitdraaien in het voordeel van de bij hoogdringendheid geworven laurea(a)t(e). Als deze bij mobiliteit wordt bevestigd in de betrekking, wordt hij/zij dus de titularis van het ambt en houdt dit in dat er een benoeming volgt in de betrekking. En dit is een belangrijke vernieuwing in vergelijking met vroeger (de bij hoogdringendheid geworven laureaten moeten dus niet meer azen op een verzilvering van een brevet (te bekomen via een specifieke statutaire proef) om een benoeming in een statutair ambt af te dwingen).

Er is in deze zaak nog een belangrijke opmerking: het basisconcept van de nieuwe statutaire rekrutering, selectie en indiensttreding, centraal aangestuurd door de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie, is niet zomaar toepasselijk op een burgerfunctie binnen een politiedienst, die eigenlijk niet tot het personeelskader of het personeelsbehoefteplan van deze politiedienst gerekend wordt. Inderdaad, voor dergelijke functies 'buiten personeelsformatie' is er geen verplichting om de interne concurrentie (via de mobiliteitsregeling) te laten spelen en bovendien hoeft de politiedienst niet noodzakelijk de directie van de rekrutering en van de selectie te betrekken om haar te ondersteunen in haar publiciteitsvoering en haar selectieprocedure met het oog op de invulling van een dergelijke vacature. Ze kan dus beslissen om het volledig proces autonoom af te handelen.

Waar vind ik deze jobs op jullie website?

De burgerfuncties vind je netjes opgelijst in het vacatureoverzicht. Zo kan je er kiezen voor het volledige overzicht, al dan niet gerangschikt in de volgorde van je voorkeur, of kan je doelgericht op zoek naar betrekkingen binnen een functiedomein (ook wel functiefamilie genoemd), binnen een opleidingsniveau of binnen een regio.

Vooraleer in te schrijven voor een burgerfunctie...

Vergewis er je van dat je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en bekijk voor welk personeelskader je kan solliciteren in functie van je studieniveau (je kan solliciteren voor een lager niveau dan dit waarvoor je diploma in aanmerking komt). Spontane sollicitaties worden niet aanvaard, je kan slechts solliciteren voor een betrekking die daadwerkelijk vacant is.

Hoe kan ik solliciteren voor een burgerfunctie?

Voor een burgerfunctie kan je GRATIS solliciteren:

 • door gebruik te maken van een (elektronisch) inschrijvingsformulier 'burgerfunctie'. Als je het formulier niet kan binnenhalen, kan je het ook aanvragen op dit gratis teloonnummer van het JOBINFO-punt: 0800 99 404. Dit formulier vul je vervolgens in. Van zodra het behoorlijk is ingevuld, kan het op drie manieren worden bezorgd aan de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie:
  • hetzij door het, vergezeld van de bij te voegen documenten (zie hieronder), per post toe te zenden naar volgend postadres: Directie van de rekrutering en van de selectie van de politie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 BRUSSEL;
  • hetzij door het persoonlijk of via een kennis/vriend af te geven op het JOBINFO-punt van de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie op volgend kantooradres: Luchtmachtlaan 10, 1040 BRUSSEL;
  • hetzij door het onmiddellijk per e-mail (calogn@jobpol.be) toe te zenden aan de Directie van de rekrutering en van de selectie van de politie, ter attentie van de entiteit die de sollicitaties voor een burgerfunctie beheert (Uw kandidaatstelling kan pas in aanmerking worden genomen op het ogenblik dat alle toe te leveren documenten door de dienst Rekrutering en Selectie zijn gevalideerd).
 • door on-line te solliciteren,
  • hetzij door te klikken op één of meerdere betrekkingen van je voorkeur in het vacatureoverzicht of
  • hetzij door te klikken op 'Ik wil solliciteren' in de gedetailleerde functiebeschrijving van de betrekking van je voorkeur
  • beide manieren van online solliciteren vragen wel dat je netjes de registratieprocedure van 'Mijn Jobpol aanmaken' afloopt en je aanmeldt. Een on-line inschrijving wordt pas bevestigd nadat alle bijkomende documenten werden ontvangen (cfr hieronder). Deze documenten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen met de post worden toegezonden naar het voornoemde postadres.
Volgende bijkomende documenten moeten per post worden toegezonden om je sollicitatie te vervolledigen...
 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
 • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief;
 • kopieën van documenten die specifiek aan de vacature gekoppeld zijn zoals bijvoorbeeld een rijbewijs, …;
 • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.