Het basisbegrip 'optimale bedrijfsvoering' (OBV)

Het basisbegrip 'optimale bedrijfsvoering' (OBV) steunt op gangbare principes op het vlak van het leiden en managen van bedrijven en organisaties. Binnen de politiecontext ondersteunt het de al besproken politiespecifieke basisbegrippen GGPZ en IGPZ.

It's more important to do the right things, than doing the things right'. Deze uitspraak toont aan dat er bij het besturen meerdere aspecten zijn waar de leiding op moet letten. Klassiek maakt men hierbij een onderscheid tussen vier besturingsaspecten die cumulatief moeten worden ingevuld in de organisatie om een optimale bedrijfsvoering te bereiken:


De goede dingen doen

Wat verwachten alle belanghebbenden van de organisatie? Welke resultaten streven we na? Wat is de toegevoegde waarde van de organisatie voor al haar belanghebbenden?‘De goede dingen doen’ betekent sturen op effectiviteit of doeltreffendheid. Het houdt in dat de verwachtingen van de belanghebbenden gekend zijn en dat daaruit vooraf de ‘juiste’ doelstellingen zijn afgeleid.


De goede dingen goed doen

Hoe zetten we mensen en middelen zo optimaal mogelijk in om de voorgenomen resultaten te behalen? ‘De goede dingen goed doen’ betekent sturen op efficiëntie of doelmatigheid. Maar het betekent eveneens dat de dienstverlening op een legale, professionele/vakkundige en klantgerichte wijze dient te gebeuren. Niet alleen in de primaire processen (reguliere werking) maar ook in de beleids- en de ondersteunende processen zijn legitimiteit, professionaliteit en klantgerichtheid essentieel.


De goede dingen goed en beter doen

Het lerend vermogen van organisaties is belangrijk. In een snel veranderende wereld is effectiviteit en efficiëntie een tijdelijk verschijnsel. Om effectief en efficiënt te blijven, is het sturen op de ‘de goede dingen goed en beter doen’ nodig. Dit wil zeggen voortdurend verbeteren en/of vernieuwen, een beroep doen op het probleemoplossende, innoverende en lerende vermogen van de organisatie en haar medewerkers. Structuur en cultuur spelen op elkaar in. Ze zijn flexibel en aanpasbaar.


De goede dingen goed, beter en doen/laten doen en samen doen

Wat is de plaats van de organisatie in de vele bedrijfsketens. Wat zijn onze kerntaken? Wat doen we zelf wel en wat laten we over aan anderen? Het heeft dus te maken met ‘de goede dingen goed, beter doen doen en samen doen’. Het duidt op het optimale gebruik van de aanwezige kerncompetenties bij de organisatie en haar partners, om maximaal toegevoegde waarde voor het geheel op te leveren.


Optimale bedrijfsvoering (OBV) is in de metafoor de derde (en laatste) fundering waarop het huis van de excellente politiezorg wordt gebouwd.

De 5 principes van de optimale bedrijfsvoering 

OBV schenkt voortdurend en gelijktijdig aandacht aan vijf principes.