Het basisbegrip 'gemeenschapsgerichte politiezorg' (GGPZ)

Dit basisbegrip is fundamenteel voor de werking van de geïntegreerde politiedienst. Gemeenschapsgerichte politiezorg is de Belgische én de politionele interpretatie van het begrip 'community policing', zoals dit als model bestaat. De Belgische interpretatie is gebaseerd op een evenwichtige balans tussen 'community oriented policing' en 'problem oriented policing'.

Gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) is het resultaat van een beleid en strategie "die erop gericht is aan effectievere en efficiëntere criminaliteitsbeheersing te doen, de onveiligheidsgevoelens te verminderen, de kwaliteit van het leven te verbeteren, de dienstverlening en de legitimiteit van politie te verhogen, en dit doorheen het aanwenden van een groeiend vertrouwen in de mogelijkheid van de gemeenschap. Hierbij dient men zich te richten op het wijzigen van de oorzaken van de criminaliteit. Dit veronderstelt: een toename van de behoefte om rekenschap af te leggen vanwege de politie, een groter aandeel van de bevolking in de besluitvorming en een grotere bekommernis omtrent burgerlijke rechten en vrijheden."

GGPZ is in de metafoor de eerste fundering waarop het huis van de excellente politiezorg wordt gebouwd.

De 5 pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg in België

 

Belgische bronnen citeren vijf pijlers van de GGPZ.


De filosofie GGPZ is toepasselijk op de volledige politiezorg, zowel de basispolitiezorg (aangeboden door de korpsen van lokale politie) als de gespecialiseerde politiezorg en de steunopdrachten (aangeboden door de federale politie).

 

Het is een wijze van handelen, een houding of ingesteldheid waarvan elke medewerker binnen de geïntegereerde politie (en waarvan elke kandidaat-politiepersoneelslid moet doordrongen zijn bij aanvang van zijn kandidaatstelling voor de politie) blijk moet geven. Het type politiewerk doet daar evenmin afbreuk aan.