Visie op en basisbegrippen van een excellente politiezorg

Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren in de samenleving. Maar maatschappelijke veiligheid is een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie in de samenleving.

Als toekomstig politieman of -vrouw weet je ongetwijfeld dat een veilige samenleving ontstaat en groeit door en met de bevolking. Betrokkenheid en actieve medewerking zijn hierbij sleutelbegrippen, maar ook de inbreng van gemeenschappen, van verschillende actoren en dit ingebed in of aansluitend aan een coherent beleid van bevoegde overheden en diensten. Zo kunnen noden en behoeften van de bevolking, eens gekend en onderkend, worden vertaald in hetgeen men ook wel eens het integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid noemt. In zo'n beleid worden de verwachtingen, de verantwoordelijkheden en taken van iedere veiligheidspartner (politie, gemeente/stad, justitie, onderwijs, ruimtelijke ordening, ...) netjes opgelijst en afgebakend en komt men, finaal, tot gewenste maatschappelijke effecten. 

De bijdrage van de geïntegreerde politie aan de maatschappelijke veiligheid is het leveren van een 'excellente politiezorg'. De politieleiding organiseert haar politiewerking dusdanig dat, in overleg met haar partners (extern: de andere actoren in de maatschappelijke veiligheidsketen - intern: de politiemedewerkers binnen de geïntegreerde politie), maatschappelijk verantwoorde en duurzame resultaten worden behaald. Als model hanteert de geïntegreerde politie in België hierbij de gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ). Als werkwijze kiest ze in België voor de informatiegestuurde politiezorg (IGPZ). Bedrijfsmatig leidt ze dit alles in goede banen via een optimale bedrijfsvoering (OBV). Zo kan het geheel op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd.

De visie op een 'excellente politiezorg' is gebaseerd op vier basisbegrippen, met name:

 • het overheidsbeleid inzake 'maatschappelijke veiligheid';
 • het politiespecifieke model 'gemeenschapsgerichte politiezorg';
 • de, eveneens politiespecifiek, essentiële werkwijze 'informatiegestuurde politiezorg';
 • een algemeen basisbegrip 'optimale bedrijfsvoering'.

Schematisch overzicht van de visie op excellente politiezorg

 

De 'excellente politiezorg' wordt verwezenlijkt:

 • door het voortdurend en gelijktijdig aandacht schenken aan:
  • de vijf soorten maatregelen voor maatschappelijke veiligheid;
  • de vijf pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ);
  • de vijf kenmerken van informatiegestuurde politiezorg (IGPZ);
  • de vijf principes van optimale bedrijfsvoering (OBV);
  • de vijf organisatiegebieden;
  • de gerechtvaardigde verwachtingen van de vijf groepen van belanghebbenden, in een gezonde balans;
 • én door het systematische toepassen van de PDCA-cyclus (Plan (plannen) - Do (uitvoeren) - Check (evalueren) - Act (bijsturen)), met aandacht voor het opeenvolgend verzamelen van alle nuttige informatie en het bepalen van de gerechtvaardigde verwachtingen, het plannen, uitvoeren, meten en evalueren, verankeren of bijstellen van activiteiten;
 • om doelgericht en stapsgewijs te groeien en te evolueren, zowel binnen eenzelfde groeifase als naar een hogere groeifase die aansluit bij het ontwikkelingsstadium van de GGPZ en IGPZ en die leidt tot maatschappelijk verantwoorde en duurzame resultaten (OBV).

De nadere toelichting van de vier basisbegrippen wordt gekoppeld aan een metafoor, namelijk de bouw van een huis, dat stelselmatig wordt opgebouwd op stevige fundamenten. In  het raam van de geïntegreerde politie is het hierbij van belang aan te halen dat het bouwplan en de fundamenten van de diverse politiehuizen dezelfde zijn, maar de afwerking en inrichting van het huis is 'lokaal/federaal'.