Deontologie

Hervormingen in grote organisaties hebben steevast een effect op zowel de structuur, de te volgen procedures maar ook op de cultuur van de instelling en de mentaliteit van de leden ervan. Dit is bij de geïntegreerde politie niet anders.

Met het opstellen en voorhanden zijn van een deontologische code bevinden we ons duidelijk op het vlak van de cultuur van de politieorganisatie.

Deze code is eerst en vooral het resultaat van een jarenlang rijpingsproces. Talrijke interne en externe instanties werden bij dit denkwerk betrokken, in het bijzonder de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de federale politie, het Comité P, de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor racismebestrijding, de vakbonden en nog vele andere. Weinig teksten in verband met de politie hebben het voorwerp uitgemaakt van zoveel besprekingen, adviezen, overlegvergaderingen en onderhandelingen. De code is dus het resultaat van een collegiaal werk.

Als toekomstig medewerker zal van u worden verwacht dat u de code niet alleen gaat naleven en hanteren, maar ook actief zal promoten. Het is immers de bedoeling dat elke medewerker de code toepast in zijn dagelijkse activiteiten en de concrete impact ervan toont aan de burger. Het imago van de politie in onze maatschappij wordt onder meer hierdoor beïnvloed en dat belangt ons allen aan. Een gedrag coherent met de filosofie van een gemeenschapsgerichte politiezorg en in de geest van de deontologische code is een garantie voor een sterke, gerespecteerde, aanvaarde en kwaliteitsvolle politie. Gepast gedrag is noodzakelijk om het vertrouwen van de bevolking en van de bevolkingsgroepen blijvend te winnen en de geloofwaardigheid verder uit te bouwen. Dit zal vervolgens uw taakuitvoering makkelijker maken. En de werksfeer, die kan er alleen maar beter bij varen ...


Voor een inleiding tot de deontologische code van de politiediensten: klik hier

De deontologische code van de politiediensten is op 30 mei 2006 in werking getreden. De code is in feite een bijlage bij het koninklijk besluit van 10 mei 2006 dat de deontologische code van de politiediensten vastlegt. Hij bestaat uit 4 hoofdstukken die in totaal 81 punten omvatten. Het Verslag aan de Koning laat toe de draagwijdte en het algemeen belang ervan beter te begrijpen.

Voor een commentaarstuk: klik hier