De waarden van de geïntegreerde politie

De waarden van de geïntegreerde politie vormen een essentieel cultureel referentiekader. Ze worden als volgt geformuleerd:

Elk personeelslid van de politie moet, in de uitoefening van zijn missies, een aantal waarden respecteren:

  • Naleven en zich inzetten tot het doen naleven van de individuele rechten en vrijheden en van de waardigheid van elke persoon, in het bijzonder door een steeds doordacht en tot het strikt noodzakelijke beperkt gebruik van de wettelijke dwang.
  • Loyaal zijn tegenover de democratische instellingen.
  • Integer en onpartijdig zijn, de te handhaven normen eerbiedigen en zin hebben voor verantwoordelijkheid.
  • Bezield zijn en blijk geven van een dienstverlenende ingesteldheid gekenmerkt door:
   • De beschikbaarheid;
   • De kwaliteit van het werk;
   • Het zoeken naar oplossingen in het kader van onze bevoegdheden;
   • De optimale aanwending van de adequate middelen;
   • De zorg voor de geintegreerde werking van de politiediensten.
  • Vanuit wederzijds respect en waardering de interne relaties bevorderen en bijdragen tot het respect op het werk.

De waarden van de federale politie, als component van de geïntegreerde politie, doen geen afbreuk aan deze basiswaarden. Ze zijn complementair en meer aangepast aan de specificiteit van de missie van de federale politie. Met andere woorden, deze waarden benadrukken bepaalde principes van de deontologische code van de politiediensten die onontbeerlijk zijn om de missie van de federale politie tot een goed einde te brengen. 

Als leden van de federale politie handelen wij in het bijzonder met:

 • integriteit;
 • respect;
 • open geest;
 • flexibiliteit;
 • dienstverlenende ingesteldheid;
 • fierheid.