Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
Boekhouder-internet.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
(CSD ANTWERPEN) - PERS- EN LOG COORDINATIE
(Ecode6091)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:
•De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
•De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
•De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
•De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
VAN ALTERT Katrien of WETTINCKX Geert  
Tel : 03/829.71.24 of 03/829.71.00
Email :Csd.Ant.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Boekhouder
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5998 N 16 14
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Instaan voor de uitvoering van algemene boekhoudkundige taken en interne controle gerelateerde taken ten einde de correcte aanwending van de budgettaire middelen te verzekeren.

Als technisch deskundige


Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
-Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de
logistiek en financieel manager
-Ondersteunen van de directie in het opzetten van een inkomsten- en
besparingsbeleid
-Uitschrijven van procedures en werkprocessen
-Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
-Geven van advies inzake specifieke financiële dossiers
-Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
-Analyses maken in verband met de begroting
-Analyseren van de toepassing van financiële processen binnen CSD en FGP

Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier
wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:
-Opvolgen van de inkomsten, uitgaven, leningen en beleggingen
-Opvolgen van het vast actief in de boekhouding
-Opvolgen van de verschillende beschikbare markten en plaatsen van bestellingen
-Opvolgen, nazien en registreren van facturen

Als budgettaire/financiële ondersteuning

Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:
-Uitvoeren van jaarlijkse periodieke afsluitingsverrichtingen
-Uitvoeren van algemene boekhoudkundige taken en begrotingstaken alsook
interne controle gerelateerde taken
-Uitvoeren van begrotingscontroles op bestelbonnen en facturen
-Uitvoeren van wettelijke rapportering en interne periodieke rapportering
-Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en documenten
-Bijhouden van allerlei relevante gegevens en statistieken
-Controleren van procedures voor een goed beheer
-Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien
gevraagd

Als helpdesk


Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:
-Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
-Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
-Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
-Optreden als contactpunt voor alle financieel gerelateerde materies voor interne en externe klanten

1 vacante betrekking.
Werkplaats: ARC - Noordersingel  25-27 - 2140 Antwerpen.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

     

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.


• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Selectiemodaliteiten:

  • Interview
  • Schriftelijke/praktische testen zullen georganiseerd worden.
Uiterste inschrijvingsdatum: 21 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier