Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE PAJOTTENLAND
(Ecode5405)

Er wordt een wervingsreserve voorzien van 12 maanden

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Philippe  Annys 
Tel : 054/313520
Email :Philippe.Annys@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Analist/LIK
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5731 N 17 02
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Bestaansreden van het LIK

 • Binnen de directie van de operaties behoort het LIK tot de dienst management operaties onder leiding van de directeur operaties.
 • Als operatiemanagers, in functie van hun taakaccenten, staan zij samen in voor : De organisatie en aansturing van de operationele inlichtingencyclus, het beheer van de operationele documentatie, de kwaliteitsvolle en gewettigde registratie in      de geautomatiseerde bestanden en de exploitatie ervan. (= faciliteren van de IGPZ)
 • De permanente opvolging van de veiligheidssituatie s.l. en de leefbaarheid s.l. in de politiezone, de risicoanalyse ervan en het formuleren van de meest adequate aanpak (= Scanning)
 • De voorbereiding van de operationele actieplannen binnen het ZVP, de monitoring van de kwaliteitsvolle uitvoering ervan en de rapportering (= Beleidsvoorbereiding, planning en projectwerking )
 • Het beheer en de opvolging van de correspondentie en de relaties met gerechtelijke en de bestuurlijke overheden. Dit laatste in overleg met de wijkcoördinatoren en de diensthoofden van de gespecialiseerde diensten. ( = ondersteunen GPZ)

Functiebeschrijving:

Bestaansreden van de functie:

De veelheid aan informatie die onze zone dagelijks ontvangt moet op een gestructureerde wijze verwerkt worden, zodanig dat deze de politie op het terrein efficienter en effectiever kan aansturen. Informatie komt binnen via de dagcoördinator, het APO-bureel, via het ANPR-netwerk, de verschillende camera's opgesteld in de zone, waaronder de trajectcontrole en sluikstortcamera's, het AIK,... Om al deze informatie te structureren en de diensten op elkaar af te stemmen door in te zetten op uitwisseling en samenwerking heeft het LIK een analist nodig die de informatie helpt te structureren en te verwerken in éénvoudig consulteerbare outputs en adviezen in informatiehuishouding formuleert.

Rollen van de functie :

A. Als gegevens-beheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

 • Verrichten van operationele analyses op vraag of spontaan n.a.v. detectie van opduikende fenomenen, in overleg met het diensthoofd LIK/APO/DC;
 • Verrichten van analyses in het raam van het verzamelen, verwerken en interpreteren van informatie voor de lokale actieplannen (vnml gerechtelijk);
 •  Voorbereiden en toelichten van operationele analyses voor het operationeel overleg;

B. Als gegevens-beheerder de beleidsmedewerker PLIF te ondersteunen

Voorbeelden van taken:

 • Informatiegaring voor het jaarverslag;
 • Inzake scanning en analyse en de verdere voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan, alsmede inzake het bijhouden en monitoren van de daartoe noodzakelijke gegevens

C. Als gegevens-beheerder ondersteuning bieden in het ANPR-netwerk van de zone

Voorbeelden van taken:

 • Overleg plegen met de Consulent ICT voor de technische aspecten
 • Overleg plegen met het diensthoofd Verkeer voor de trajectcontroles, inzake verwerking van gegevens voor gerechtelijke doeleinden
 • De nodige kennis opbouwen om het ANPR-netwerk technisch te begrijpen
 • De nodige kennis opbouwen om de gegevens uit het ANPR-netwerk te consulteren en te analyseren
 • Meewerken aan een bovenlokale en interzonale samenwerking

D. Als gegevens-beheerder de relevante wetgeving bijhouden en in samenspraak met het diensthoofd werkinstructies uitwerken

E. Als analist het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren

Voorbeelden van taken :

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • Analyses maken uit de verkregen informatie
 • Het optimaliseren van de informatiebronnen en informatiestromen
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Brunaustraat 101 - 1755 Gooik
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • brede en diepgaande kennis inzake de werking van de politie;
 • inzicht in de organisatiestructuur en besluitvorming van de lokale politie en de politiezones;
 • algemene kennis inzake de wetgeving betreffende de politieorganisatie;
 • inzicht in de administratieve procedures bij de politie;
 • uitgesproken en erkende integriteit;
 • grondige kennis van informaticatoepassingen;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • zeer goede redactionele en communicatieve vaardigheden;
 • zin voor orde en methode;
 • probleemoplossend werken;
 • discreet;
 • diplomatisch;
 • stressbestendig;
 • bereidheid tot het presteren van flexibele dienstprestaties in functie van een operationele noodzaak;
 • bereidheid tot permanente bijscholing met betrekking tot de functie;
 • teamgeest kunnen stimuleren en medewerkers op sleeptouw nemen;
 • uitgesproken zin voor kwaliteitsstreven;
 • in staat zijn tot innoverend denken en een sterke dynamiek en creativiteit aan de dag leggen.
 • enige ervaring als analist is een pluspunt
 • enige ervaring in de verwerking van gerechtelijke informatie is een pluspunt
 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Kopie van behaalde diploma(‘s) moeten gevoegd worden bij het dossier

Kennistest:

In functie van het aantal kandidaten kan er een voorafgaandelijke schriftelijke proef worden afgenomen. De kandidaten dienen de cognitieve vaardigheidsproef en de persoonlijkheidsproef af te leggen bij de dienst rekrutering en selectie.

Bijkomende inlichtingen:

Commissaris ph. Annys, directeur PLIF, Tel. 054/31.35.20 of hoofdcommissaris M. Hellinckx korpschef, Tel. 054/31.35.40

Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier