Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DAMME/KNOKKE-HEIST
(Ecode5446)

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de duur van 12 maanden vanaf de eerste indiensttreding.

 

De kandidaten die via interne mobiliteit deelnemen, genieten voorrang.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Magali Velthof 
Tel : 050/61.96.03
Email :damme.knokke-heist@politie5446.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Logistiek Beheer
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6743 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Positionering:

De assistent logistiek beheer  is toegevoegd aan de directie financiën en logistiek en staat onder het onmiddellijk hiërarchisch gezag van de consulent facilitair management en de directeur financiën en logistiek.

DOEL VAN DE FUNCTIE
De dienst logistiek beheer regelt het huishouden van het politiebedrijf en zorgt ervoor dat elk personeelslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen.


RESULTAATGEBIEDEN
De functie oefent zijn taken uit conform de wettelijke en statutaire bepalingen, de visie, missie en waarden van de organisatie, de opdrachtbrief van de korpschef en het zonaal veiligheidsplan met de daarin geformuleerde strategische doelstellingen.

Hij staat mee borg voor de kwaliteitszorg doorheen de gehele werking van het politiekorps, met het oog op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Hij streeft hierbij naar een collectief en permanent kwaliteitsbewustzijn in procedures, werkwijzen en afgewerkte producten. Hij bewerkstelligt een goede wederzijdse informatiedoorstroming en is in staat om tot een vlotte samenwerking te komen met andere interne en externe belanghebbenden.

De functie ondersteunt de directeur en de facilitair manager bij de organisatie en de uitvoering van de logistieke taken zoals de aankoop, het patrimonium- en wagenparkbeheer, de schoonmaak en de catering.  Hij heeft kennis van materiaal en middelenbeheer en is in staat om de ondersteunende logistieke dienstverlening vlekkeloos te laten verlopen in functie van de organisatiedoelstellingen en de verwachtingen van de (interne) belanghebbenden. Hij houdt zich concreet bezig met onder andere:

 • het preventief (onderhoud) en herstellend beheer van de gebouwen;
 • het toezicht op de staat van het onderhoud van de gebouwen en inventaris met het oog op het adviseren tot vervanging en/of reparatie;
 • de opvolging van de wettelijke controles van de installaties en technische uitrustingen;
 • de controles op het verbruik van gas, water en elektriciteit met het oog op een duurzaam beheer van de infrastructuur;
 • het beheer van de stocks van de organisatie;
 • het beheer van het dienstvoertuigenpark (park- & fleetmanagement);
 • de voorbereiding en opvolging van de aankoop en levering van goederen en diensten;
 • de organisatie van de kantinevoorzieningen;
 • het toezicht op de schoonmaak van de gebouwen en
 • de opvolging van de kledijbehoeftes, het beheer van de kledijsaldo’s, de bestelling en levering van kledij en uitrustingsstukken.


Hij is in staat de directeur administratief te ondersteunen, ook binnen het takenpakket van het financieel beheer, waaronder het

 • opvolgen en beheren van lopende contracten en verzekeringspolissen in functie van een efficiënt contractbeheer;
 • bijhouden van diverse klassementen, eigen aan de dienst en
 • opvolgen van leveringen in samenwerking met de dossierhouder.


De functie geeft actief ondersteuning aan de reguliere werkzaamheden van de directie en de directeur. Daarnaast voert hij specifieke en punctuele opdrachten uit ter ondersteuning van het korpsbeleid. Dit betekent dat hij

 • de opdrachten voorbereidt, plant, opstart en actief ondersteunt;
 • alle relevante gegevens hieromtrent verzamelt, verwerkt en verrijkt en
 • hierbij zorg draagt dat de administratieve taken rond de opgestarte projecten correct, tijdig en volledig uitgevoerd worden opdat ten allen tijde een professioneel antwoord en een vlot administratief verloop gewaarborgd wordt.


Hij neemt dagdagelijkse secretariaatstaken van de dienst voor zijn rekening, kan interne klassementen uitbouwen en beheren en kan bijkomend belast worden met punctuele opdrachten ter ondersteuning van de dienst of in uitvoering van strategische doelstellingen van het korps. Dit resulteert in het opstellen van rapporten van tactische of operationele aard.

De functie is in staat om adviezen te formuleren en/of algemene informatie te verstrekken naar zowel interne als externe belanghebbenden in het domein van het logistiek beheer (zoals voertuigparkbeheer, kledij, aankopen, onderhoud, …).

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Van Steenestraat 10 - 8300 Knokke-Heist
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

GENERIEKE COMPETENTIES

MANAGEN van INFORMATIE

 • Analyseren
  • Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van een problematiek.


MANAGEN van TAKEN

 • Oplossingsgericht werken
  • Onverwachte situaties aankunnen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren.

MANAGEN van PERSONEN

 • Mensen aansturen
  • Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

MANAGEN van INTERPERSOONLIJKE RELATIES

 • Samenwerken* 
  • Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen.

 • Service gericht handelen*  
  • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.

MANAGEN van ZICHZELF

 • Betrouwbaarheid tonen* 
  • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

 • Zichzelf ontwikkelen* 
  • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten eigen te maken.

 • Objectieven halen* 
  • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

* Kerncompetenties als cruciaal aangeduid en die van alle medewerkers verwacht worden.

TECHNISCHE COMPETENTIES


REGLEMENTERINGEN en WETGEVINGEN
Hij beschikt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken over algemene kennis van

 • de organisatie, werking, structuren en bevoegdheden van de onderscheiden directies/diensten van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus;
 • het politioneel informatica- en informatiesysteem (ISLP, …);
 • de basisprincipes van de gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg;
 • de beginselen van organisatie-, proces- en projectmanagement en


KANTOORTOEPASSINGEN en SOFTWARE

Hij

 • kan vlot werken met MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Access);
 • beheerst uiteenlopende presentatie- en schematiseringstechnieken,


LEVENSLOOP

Deze functie staat open voor kandidaten met een diploma of getuigschrift middelbaar onderwijs of sociale promotie.
Voor deze functie is geen werkervaring vereist. Ervaring in een gelijkaardige functie is wel een pluspunt.

Selectieverloop:

Persoonlijkheids- en cognitieve vaardigheidsproef (bij de federale politie in Brussel)
De cognitieve vaardigheidsproef bestaat uit enkele psychotechnische testen en een taalproef. Daarna leg je ook een persoonlijkheidsproef af. Als je slaagt voor de vaardigheidsproef, dan zijn je resultaten voor deze proef onbeperkt geldig.
 

CV-screening (bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist)
De dossiers (CV en motivatiebrief) van de geslaagde kandidaten worden gescreend op basis van volgende criteria: beschikken over een relevant diploma (al dan niet) gekoppeld aan nuttige ervaring en opgebouwde kennis in lijn met de taakomschrijving.
We laten maximum 5 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.
 

Selectieproef en -gesprek (bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist)
De selectieproef en het gesprek met de selectiecommissie gaan door in het politiecentrum, Van Steenestraat 10 in Knokke-Heist. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.
 

Eindselectie
Na een grondige beoordeling van de kandidaten stelt de selectiecommissie een gemotiveerde eindrangschikking op. Na het informeren en feliciteren van de laureaat, stellen we alles in het werk om een snelle start te garanderen.

 

Enkel de eerste 50 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.417,43€ minimum tot 37.156,34€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier