Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT LEUVEN
(CSD LEUVEN) - DIRCO
(Ecode6078)

ADVISEUR ICT LID van CSD Leuven – SICAD - CIC

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

De contactpersonen voor meer info over de jobinhoud :

CP GILLYNS Danny - 016/280 761

CP VANDERPERRE Chris - 0477/367 060

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijvende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissment door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn,
gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.
De SICAD/BE is een dienst die instaat voor de operationele informatie- en communicatiedienstverlening aan de politie-entiteiten van de federale en lokale politie van het arrondissement op het vlak van calltaking (noodoproepen 101), dispatching en opvolging.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Danny GILLYNS 
CP
CSD Leuven
Tel : 016/280 761
Email :CSD.Leu.Resources.Pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-ADVISEUR (M/V) - LOCMAN
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4997 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Verantwoordelijk zijn en op gepaste wijze de operationele programmering ontwikkelen om de interventieploegen een doeltreffende en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden op het vlak van dispatching en opvolging.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes
te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken
Taken :

 • vanuit technisch oogpunt de nieuwe behoeften (hardware, software, interfaces, telefonie …) analyseren;
 • zich vergewissen van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de technische en informaticamiddelen die ter ondersteuning van de diensten van de SICAD dienen;
 • het geografische informatiesysteem dat met de CAD samenhangt, beheren: de volledigheid en de kwaliteit van de stratenbestanden alsook het gebruik van de geografische toepassingen controleren;
 • de problemen i.v.m. de CAD-software en -hardware vaststellen en oplossingen zoeken;
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;
 • het gebruikte systeem beheren wat de verwerking van de gegevens en de configuratie van de toepassingen betreft;
 • het geografische informatiesysteem van het CIC beheren;
 • zijn kennis op peil houden door de nieuwste ontwikkelingen in het activiteitendomein te volgen;
 • de trends in het activiteitendomein volgen.

Als gegevensbeheerder Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen
Taken :

 • de politionele gegevens in de CAD-gegevensbank invoeren;
 • de gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens in te voeren op de overeengekomen tijdstippen;
 • de audio- en datagegevens ordenen en archiveren volgens de regels of procedures;
 • toezien op de kwaliteit en de volledigheid van de in de gegevensbank ingevoerde gegevens door de ingevoerde of in te voeren gegevens te analyseren en/of te controleren;
 • de functie van ‘rapportering’ op zich nemen;
 • het programmeringswerk van de OPO’s (operationele programmeurs) bepalen en organiseren;
 • het LORI-register beheren (of mee beheren);
 • de aanvragen voor toegang tot de ANG centraliseren (opvolging van de formulieren D41).

Als helpdesk Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
Taken :

 • het probleem bepalen in de door de aanvrager uiteengezette situatie;
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen;
 • de gebruikers technische bijstand verlenen;
 • de geluidsopnames en opnames van telefoongesprekken bij kantschrift of op vordering verstrekken;
 • de statistische gegevens verstrekken;
 • de gegevens voor de partners exporteren;
 • in zijn bevoegdheidsdomeinen samenvattingen voor de klanten en leidinggevenden maken;
 • de CAD-mailboxen toekennen en beheren;
 • de nuttige informatie verstrekken voor het beheer van de situaties die zich voordoen.

Als vertegenwoordiger Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie
Taken :

 • het contactpunt van de nv ASTRID en haar onderaannemers zijn;
 • het ASTRID-materiaal beheren;
 • het standpunt van hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen en/of vergaderingen;
 • aanwezig zijn op de geschikte fora;
 • een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen in het activiteitendomein uitbouwen;
 • de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren;

Als analist De processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren
Taken:

 • de technieken voor de analyse van de processen kennen en beheersen;
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;
 • in samenwerking met de directie kritische analyses maken van de werking van de processen;
 • de uit te voeren procesanalyses voorstellen;
 • de operationele statistieken voorbereiden;
 • de nieuwe behoeften bepalen en actief meewerken aan de concretisering ervan.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Philipssite 5 bus  - 3001 LEUVEN.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • MASTER ICT
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van
eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de
opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier
contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten
juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de
opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het
eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

SELECTIEMODALITEITEN : Praktische test en/of een interview.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (42.458,72€ minimum tot 62.933,41€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier