Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BALEN-DESSEL-MOL
(Ecode5368)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Hanne  Michiels  
Tel : 014/333720
Email :adsec@politiebalendesselmol.be
Mail een vriend(in) print  
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) - Slachtofferbejegening/Jeugd & Gezin
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5031 N 17 06
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

ORGANISATORISCHE PLAATS

 • De consulent maatschappelijk werker oefent zijn/haar taak uit onder leiding van de aangewezen officier slachtofferbejegening /jeugd en gezin.

FUNCTIENIVEAU EN -GRAAD

 • Niveau B in de bijzondere graad van gespecialiseerd consulent zoals omschreven in respectievelijk artikel II.III.1.2°.b).vi) van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

 ALGEMENE FUNCTIEBESCHRIJVING

Het betreft een ambt in voltijdse tewerkstelling met de volgende taken:

 • contacten opbouwen en onderhouden met hulpverlenende instanties rond slachtofferbejegening en integrale jeugdhulp;
 • uitvoeren van sociale onderzoeken inzake jeugdzaken in opdracht en ambtshalve vaststellingen;
 • Hercontactname slachtoffers algemeen in uitvoering ZAP IFG
 • Risicoanalyse inzake situaties IFG
 • Deelname aan tussenkomsten slachtofferbejegening en beurtrol slachtofferbejegening;
 • Ondersteuning in meldingen en aangiftes in andere sociale materies;
 • Ondersteuning in contacten met minderjarigen, hun netwerk en voorzieningen in kader van verdwijningen;
 • mee instaan voor de organisatie werking slachtofferbejegening en sensibilisering in het korps;
 • raadgevende rol in andere sociale materies waarin politie werkzaam is;
 • actualiseren van de sociale kaart;
 • deelname aan vergaderingen en overlegmomenten inherent aan de functie;
 • signaalfunctie verbetering samenwerking met hulpverlenende instanties;
 • netwerkoverleg.
 • is medeverantwoordelijk voor de interne en externe relaties van de lokale politie;
 • doornemen van documentatie nodig voor de taakuitvoering;
 • allerlei polyvalente taken relevant voor de taakuitvoering;
 • ondersteuning verlenen aan de verschillende diensten van de lokale politie;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Molenhoekstraat 2 - 2400 Mol
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Bachelor of gegradueerde in het maatschappelijk werk of gelijkwaardig.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES

FUNCTIEVERVULLING:

 • Individueel:
 • kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • kan besluitvaardig zijn in zijn/haar taakuitvoering;
 • kan beschikbare tijd en middelen op rationele en efficiënte wijze gebruiken om algemene politiële doelstellingen te bereiken;     
 • kan zich aanpassen aan veranderende situaties, taken, mensen en culturen om zodoende efficiënt te blijven functioneren;
 • kan organiseren en plannen.
 • Kenvermogen:
 • kan nieuwe en relevante informatie in zich opnemen en toepassen;
 • heeft een globaal inzicht in de werking van de lokale politie;
 • kan vaktechnische kennis toepassen;
 • kan kennis verwerven en gebruiken van softwarepakketten bij het politiekorps;
 • is bereid tot het volgen van interne en externe vormingssessies;
 • kan problemen analyseren en oplossen.
 • Werkaanpak:
 • kan zich aan een hoog tempo en lang na elkaar inzetten wanneer dit noodzakelijk is;
 • neemt de gepaste en juiste initiatieven;
 • geeft blijk van een gemotiveerde werkhouding en is steeds actief en doelgericht bezig;
 • geeft blijk van doorzettingsvermogen;
 • kan een opgedragen taak nauwgezet uitvoeren.
 • Normgedrag:
 • is integer, betrouwbaar, onkreukbaar en discreet;
 • kan zich schikken naar de interne richtlijnen van het korps;
 • kan interne en externe onderrichtingen correct uitvoeren;
 • is ordelijk, correct en consequent;
 • voelt zich verbonden met de dienst;
 • is speciaal gemotiveerd bij contacten met derden en externe diensten teneinde het positiefimago van de lokale politie te bevorderen;
 • kan en durft zijn verantwoordelijkheid opnemen.

SOCIAAL GEDRAG

 • Communicatie:
 • beheerst de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk;
 • beschikt over de nodige communicatievaardigheden.
 • Groepsgedrag:
 • functioneert continu als volwaardig groepslid;
 • kan de nodige flexibiliteit aan de dag leggen;
 • kan de teamgeest bevorderen.
 • Sensitiviteit:
 • is stressbestendig;
 • is omgevingsbewust;
 • heeft hoge sociale contactvaardigheid;
 • is klantvriendelijk, hulpvaardig en tactvol;
 • is diplomatisch en empathisch ingesteld.

LEIDING GEVEN

 • kan medewerkers motiveren, stimuleren en ondersteunen;
 • bezit leidinggevende kwaliteiten op uitvoerend niveau.

Het betreft een vervangingscontract tot de plaats wordt ingevuld via mobiliteit door een Hoofdinspecteur Slachtofferbejegening Jeugd & Gezin.

Inlichtingen:

Ann PEETERS: 014/333724
Hanne MICHIELS: 014/333720

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een vervangingsovereenkomst
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (27.568,64€ minimum tot 41.372,65€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier