Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
MOBILITEIT EN HET PERSONEELSBEHEER (DSP) - BEHEER - BUR
2
(Ecode6739)

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.


Wervingsreserve: 24 maanden.


De directie van het Personeel (DGR_DRP) verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel: DRP verzekert de morfologie van de federale politie; DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie; Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal; Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie; Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel; Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de ersoneelsleden van de lokale politie; Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.
De dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie. Binnen deze dienst is de sectie personeelsbeheer belast met alle taken
toegewezen aan de werkgever met betrekking tot het loopbaanbeheer en het beheer van de administratieve loopbaan (afwezigheden, bevorderingen, ontslag, …) ten behoeve van de centrale en gedeconcentreerde diensten van de federale politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Marc BELLIERE 
HCP
Tel : 02/642 64 48
Email :DRP.Career.Central@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Personeel Dienst loopbaanbeheer
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5045 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De sectie personeelsbeheer belast met alle taken toegewezen aan de werkgever met betrekking tot het loopbaanbeheer en het beheer van de administratieve loopbaan (afwezigheden, bevorderingen, ontslag, …) ten behoeve van de centrale en gedeconcentreerde diensten van de federale politie.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Het uitvoeren van de baremische bevorderingen van de personeelsleden van de federale politie indien aan de voorwaarden wordt voldaan
 • Analyseren en uitvoeren van elk verzoek tot verlof of afwezigheden
 • Analyseren en uitvoeren van alle verzoeken tot detachering of individuele herplaatsing komende van de entiteiten van de federale politie
 • Het op vraag van het personeelslid invullen van alle attesten met betrekking tot de loopbaan vanuit de hoedanigheid van werkgever
 • Elke vorm van dossier voorbereiden met betrekking tot loopbaanincidenten waarmee een personeelslid van de federale politie in aanraking kan komen
 • In samenwerking met de cel "Affectaties", bepaalde geldelijke rechten (toelagen,…) die verbonden zijn aan een nieuwe affectatie toekennen
 • De opvolging van de arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden van de federale politie verzekeren
 • Alle dossiers met betrekking tot het einde van de loopbaan (Pensioen, neerlegging ambt of pensioen) voorbereiden

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het
management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te
maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Rechtmatig advies geven, zowel schriftelijk als mondeling een antwoord bieden op (technische) vragen van de klanten, partners, collega's van de dienst
 • Technisch advies geven gebaseerd op de praktische en theoretische kennis voor wat betreft het loopbaanbeheer van het personeel
 • Concrete voorstellen aan de hiërarchische meerdere formuleren om het loopbaanbeheer te verbeteren
 • Interne en externe gebruikers van de dienst helpen

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • De administratieve opvolging en het klasseren van de informatie verzekeren
 • Het verzamelen, produceren en coderen in databanken van gegevens met betrekking tot het loopbaanbeheer
 • Elk incident in de loopbaan coderen in de databank van het personeelsbeheer
 • Alle informatie dat inlichtingen kan verschaffen aan de sociale zekerheid coderen in het DIMONA systeem

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Op een proactieve manier contact nemen met de entiteiten van de federale politie over alle nuttige informatie met betrekking tot een personeelslid
 • Adequaat reageren op elke vraag komende van het SSGPI of het CallCenter van de federale politie
 • Samenwerken met alle diensten van de directie van het personeel in het kader van een proces/procedure die op enigerlei wijze raken aan het loopbaanbeheer
 • Doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst in geval van outplacement
 • Op zoek gaan naar alle informatie die mogelijks kan beantwoorden op een gestelde vraag met betrekking tot het loopbaanbeheer of met betrekking tot een individueel specifiek dossier gevraagd door een personeelbeheerder in de gedeconcentreerde diensten
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145A - 1050 Elsene.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :

 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

SELECTIEMODALITEITEN

Selectiecommissie + niet-eliminerende test

Uiterste inschrijvingsdatum: 24 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier