Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIS-GENERAAL (CG)
(Ecode6001)

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten Art 33§1 van de Welzijnswet. De IDPW staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wett elijke reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Bedieningsnr: 100348

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Anne-Marie GASON 
CSL
Tel : 02/554 47 58
Email :CGWB.Resources@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Adviseur in preventie niv 2
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5100 T 16 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten Art 33§1 van de Welzijnswet. De IDPW staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wett elijke reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/ of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Analyseren van dossiers en/ of situaties vanuit technisch oogpunt en formuleren van verbetervoorstellen- Adviezen formuleren
 • Adviserenen en bijsturen waar nodig bij de steun die wordt aangeboden aan de werkgever en hiërarchische lijn bij de opstelling van zijn risiconalyses, Jaaractieplan,…
 • Tools aanbieden en begeleiden van de werkgever/ hiërarchische lijn die kunnen bijdragen tot de uitwerking van een goede preventiepolitiek
 • Mogelijke oplossingen formuleren/ voorstellen- Aankoopdossiers adviseren als expert binnen het kader van de welzijnswet in uitvoering van de politiek van de drie groene lichten
 • Opstellen adviezen
 • Verslagen van interne vergaderingen opstellen en verspreiden
 • Dossiers en informatiobrochures samenstellen
 • Organisatie en uitwerken van opleidingen intern en aan derden

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

 • Deelname aan overlegcomité's, welzijnsplatforms, werkvergaderingen en plaatsbezoeken.
 • Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende overlegfora
 • De organisatie vertegenwoordigen en het standpunt van de dienst IDPW meedelen  ijdens vergaderingen/ werkgroepen

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/ of analyseren en/ of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen
of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren
 • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
 • Een conclusie in het dossier formuleren en ze aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • Adviezen voorstellen en eventueel alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
 • De binnenkomende post/ mails beheren

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/ klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Aan de klant uitleg geven over de procedure, preventiebeleid, en elke andere inlichting die de klant nodig heeft voor de uitwerking van zijn preventiepolitiek/ beleid
 • Telefonisch of via mail antwoord geven aan de interne of externe klanten
 • De klanten doorverwijzen naar collega's/ specialisten in die betreffende materie
 • De gepaste tool aanbieden/ aanpassen of opstellen zo deze niet bestaat
 • De aangepaste methode voor de risicoanalyse aanreiken en begeleiden- inlichtingen met betrekking tot een veel voorkomende situatie verstrekken
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145A - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Houder zijn van een brevet preventieadviseur niveau 2 (minimum) Het bezit zijn van een rijbewijs B
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/ haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzett en voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzett en, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Een goede kennis hebben van de tweede landstaal
 • Een goede computerkennis hebben

Selectie:

Selectiecommissie

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 september 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier