Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (CGSU) - SIE - NTSU
(Ecode6058)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt. Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden. DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA). De Divisie IT Ops, samengesteld uit drie entiteiten (Infrastructuur, First line support, en Ontwikkeling), wordt met de volgende opdrachten belast :

 • Analyse, ontwikkeling, implementatie en opvolging van operationele ICT-systemen voor de operaties in het kader van de BOM-wet en de crisissituaties, en de vorming ervan verzekeren
 • Constante beveiliging van zeer gevoelige operationele netwerken (UCT, CTIF, embargo-dossiers, …) ten behoefte van DSU, GPI en overheden (ADCC, Federal Parket, …).
 • Beheer, toegang naar de operationele informatie en de mobiliteit ervan garanteren
 • Steun aan operaties gericht naar DSU, naar de onderzoekers van de GPI (BOM en specifieke gerechtelijke operaties en de overheden (ADCC, Federal Parket, …) in geval van crisissituaties zoals terroristische acties, gijzeling, ….

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
DSU Dienst 
Tel : 02/642 76 48
Email :dsu.pers.comdo@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Section Informatique Opérationnelle
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5111 T 17 13
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het lid van de ICT dienst van de Speciale Eenheden verzekert een rol van technisch expert in de informatica om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen en operationele en wettelijke eisen van onze opdrachten. Binnen de entiteit "Ontwikkeling" wordt er voornamelijk aan volgende elementen gewerkt:

 • Een robuuste en performante software en database infrastructuur,
 • Een optimale en maximale beveiliging van de DSU diensten, waaronder ook UCT en het CTIF,
 • Een beveiliging tegen dreigingen komende van intern en extern de politie,
 • Een kwaliteitsvolle steun (SLA)
 • Een steun aan operaties van DSU en aan onderzoekers
 • De ontwikkeling en installatie van oplossingen om het beheer en het exploiteren van operationele informatie toe te laten
 • Het consolideren van bestaande en toekomstige operationele databases

FUNCTIEBESCHRIJVING    
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Ontwikkelen en onderhouden van de databases
 • Aanmaken van logische en fysische modellen
 • Ontwikkelen van applicaties voor PC's en mobiele toestellen
 • Technische adviezen schrijven
 • Opvolgen van stagiaires

Als strategisch deskundige, op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

 • Processen en werkprocedures kunnen identificeren om technische analyses te bewerkstelligen 
 • De samenhang van een beleidsvisie helpen garanderen
 • Voorstellen inzake beleidskeuzes doen

Als analist, de processen laten evolueren om een betere service te leveren aan de gebruikers.

 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • Kritische analyses van de werking van de processen maken
 • De toepassing van de IT processen binnen zijn eenheid analyseren

Als auditor, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

 • Werkingsaudits uitvoeren
 • Verbetervoorstellen formuleren of aandachtspunten signaleren
 • De vastgestelde problemen aanpakken om ze op te lossen en aanbevelingen in die zin doen

Als informatica-ondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de IT verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 • Toegang tot applicaties verlenen aan gebruikers (beheer van rechten)
 • Helpdesk niveau 2
 • Opleiding met betrekking tot de corporate applicaties geven aan de gebruikers.
 • Schrijven van documentatie voor de eindgebruiker

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 De goede werking van databases en applicaties controleren

 • De kwaliteit van de backups controleren
 • Het schrijven van documentatie
 • Installaties en updates van applicaties uitvoeren

Als vrijwaarder van de veiligheid, de taken in verband met de veiligheid plannen, coördineren en/of uitvoeren en de eindbeslissing tot het gevolg dat aan het dossier moet worden gegeven op basis van het risico voor de veiligheid om plaatsen, infrastructuren en/of de toegang tot functies of gevoelige/geclassificeerde informatie te beveiligen.

 • Bij het werken aan databases, applicaties en websites rekening houden met de beveiliging ervan en dat van bij het ontwerp tot de inplaatsstelling
 • De rechtmatige en onrechtmatige toegangen tot alle toepassingen loggen en deze logs analyseren
 • De bevoegde diensten op de hoogte brengen van alle problemen in verband met de veiligheid
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Ruiterijlaan 2 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • ICT Diploma
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS  

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten  

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

SELECTIEMODALITEITEN

 • Interview 
 • Uitlsuitende geschiktheidstesten.  

OPMERKINGEN

 • De definiteve toekenning van de bediening is onderworpen aan het behalen van een veiligheidsmachtiging zoals voorzien door het wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie, de machtigingen, de attesten en de veiligheidsadviezen.


Persoonlijkheids- en cognitieve testen zullen georganiseerd worden. (met uitsluitend karakter)

Bedieningsnr.:

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 januari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier