Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KASTZE
(Ecode5412)

contractuele betrekking van bepaalde duur met mogelijkheid tot statutarisering

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
. . 
Tel : 022550286
Email :personeel@kastze.be
Mail een vriend(in) print  
COMMUNICATIECONSULENT (M/V) - Communicatieconsulent
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5035 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Situering in het organogram:

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De communicatieconsulent maakt, samen met de medewerkers systeembeheer en intelligence, deel uit van het team CIT (Communicatie-Intelligence-Technologie) binnen de cluster politieondersteuning.

De communicatieconsulent beheert de fora rond interne en externe communicatie en is procesverantwoordelijke voor de werkafspraken hierrond. Hij/zij is zeer flexibel inzetbaar als coördinator van korpsbrede projecten rond preventie en vervangt de politiesecretaris bij diens afwezigheid en dit onder het gezag van de coördinator politieondersteuning.

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (12 maanden) én de kans om via de interne mobiliteitsprocedure statutair te worden in de eigen betrekking. De aanvangswedde van de communicatieconsulent wordt vastgelegd in de weddeschaal B1D.

Functierollen en resultaatsgebieden:

Als communicatiedeskundige instaan voor o.a.:

 • Het verder ontwikkelen, permanent evalueren en actueel houden van het intern en extern communicatieplan, met o.a. aanduiding van een duidelijke communicatiematrix, integratie van een sociale mediastrategie en duidelijke afspraken rond intern documentenbeheer;
 • Het beheren van de website van de politiezone en voorstellen formuleren om de website verder te professionaliseren;
 • Het beheren van de sociale media (Facebook en Twitter) en een beleid hierover uitschrijven met o.a. afspraken inzake informatiedoorstroming, continuïteit van de voeding en opvolging en rapportering over de cijfers en de successen;
 • Het beheren van de mailaccount info@kastze.be en/of kastze@police.belgium.eu 
 • Het schrijven en verspreiden van interne (intranet) en externe nieuwsbrieven en/of persberichten;
 • Het organiseren van persvoorstellingen en op vraag van de korpschef de pers te woord staan;
 • De real-time communicatie voor zijn/haar rekening nemen tijdens ad hoc gebeurtenissen, rekening houdende met de richtlijnen van de overheden;
 • De voeding van de evenementenkalender op het intranet;
 • Het formuleren van voorstellen voor de verdere ontwikkeling en professionele opbouw van het intranet;
 • Het beheren van de toepassing ‘doclink’ op intranet en de kwaliteitsafspraken betreffende de gemeenschappelijke schijven op Citrix bewaken;
 • Het vervangen van de politiesecretaris bij diens afwezigheid en in deze hoedanigheid instaan voor de communicatie omtrent de vergaderingen van het politiecollege, de politieraad, de zonale veiligheidsraad en het BOC;
 • De organisatie van de opmaak (inhoud en vorm) van een jaarlijks duurzaamheidsverslag in een overzichtelijk en aantrekkelijk format;
 • Het ontwikkelen van een herkenbare huisstijl en deze toepassen op alle interne en externe communicatiedragers.

Als administratieve ondersteuner van de korpschef en de coördinator politieondersteuning instaan voor o.a.:

 • Het mee ontwikkelen en beheren van een dynamische monitoringtool en hierover, samen met de consulent intelligence, rapporteren op de vergaderingen van de stuurgroep;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses inzake communicatie en andere kwetsbare processen, teneinde verbetervoorstellen te kunnen formuleren om de kwaliteit te optimaliseren;
 • Het participeren in de werkgroep voor de opmaak van een nieuw zonaal veiligheidsplan, voornamelijk inzake de fase van ‘scanning en analyse’;
 • Het ondersteunen van de coördinator in diens rol van auditor door op een wetenschappelijk onderbouwde wijze klantbevragingen te organiseren en vanuit een analyse van de output verbetervoorstellen te formuleren;
 • De vervanging van de consulent intelligence bij diens afwezigheid en daarvoor in staat zijn om te werken met de belangrijkste softwaretoepassingen;
 • Het aanmelden en beheren van de bijzondere gegevensdatabanken bij het sectoraal comité en hierover rapporteren aan de korpschef.

Als procesbeheerder instaan voor o.a.:

 • Een herkenbare en nadrukkelijke aanwezigheid van de politiezone via de verschillende communicatiefora;
 • Het monitoren en (indien nodig) bijsturen van de kwaliteit van de interne en externe communicatie (inhoud, stijl, vorm,… conform de huisstijl);
 • Het afstemmen van de inhoud en de manier van communicatie met de betrokken partners (Parket, gemeenten, organisatoren van evenementen, ...);
 • Het op de voet volgen van de maatschappelijke evoluties in het domein van communicatie en het communicatiebeleid van de politiezone er aan aanpassen;
 • Het kenbaar maken van de gestelde verwachtingen met betrekking tot de interne en externe communicatie aan de medewerkers;
 • Het nemen van initiatieven, in overleg met of op vraag van de coördinator politieondersteuning, om zijn/haar expertise te optimaliseren.

Als coach instaan voor o.a.:

 • Het ondersteunen van de leidinggevenden in de wijze waarop de korpscommunicatie, projectwerking en moeilijkere gesprekken kunnen worden georganiseerd;
 • Het coachen van medewerkers die daarom verzoeken of verzocht worden in hun professionele communicatie en dit gedurende een afgelijnde periode;
 • Het geven van punctuele toelichtingen op les- of korpsdagen en dit op vraag van de korpsleiding;
 • Het opnemen van een inspirerende voorbeeldrol inzake efficiënte communicatie.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

 • Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners  om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
 • Het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Tervuursesteenweg 295 - 1820 Steenokkerzeel
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Competentieprofiel:

Kennis:

Doorgedreven kennis hebben van:

 • Privacywetgeving
 • Richtlijnen Parket i.v.m. communicatie
 • Presentatietechnieken
 • Coachingsprincipes
 • Didactische methodes
 • Nederlandse taal (lezen en schrijven)
 • Projectwerking
 • Microsoft Office, Joomla en Prezi
 • Organisatiestructuur PZ KASTZE en de federale politie
 • Kadernota integrale veiligheid, NVP en ZVP PZ KASTZE
 • Principes MVO

Basiskennis hebben van:

 • HR-management
 • EFQM en CAF-managementmodellen
 • Organisatiebeheersing (o.a. CP3)
 • Beleidscyclus
 • Community pollicing en excellente politiezorg (CP1 en 2)

Vaardigheden:

 • Omgaan met informatie:
  • Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren

+ Vernieuwen: Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

 • Omgaan met taken:
  • Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen

+ Beslissen: Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.

 • Omgaan met medewerkers:
  • Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren

+ Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

Attitude:

 • Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie:

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau B (bij voorkeur graduaat of bachelor in het studiegebied communicatiewetenschappen of communicatiemanagement of aantoonbare ervaring).

Specifieke context van de functie:

 • Werken van maandag tot en met vrijdag met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde.

Wij bieden:

 • Een dynamische organisatie die zich aanpast om jouw talenten maximaal te laten schitteren, met persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen.
  • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
  • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
  • Gespecialiseerde loonschaal B1D met mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits goedkeuring dossier).
  • Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe solliciteren?

Gebruik het (elektronisch) inschrijvingsformulier voor burgerfunctie, te vinden op http://www.jobpol.be/home/vacancy_inschrijvingsformulieren/ en voeg volgende documenten toe:

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
  • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief (met vermelding van het wedstrijdnummer);
  • een kopie van je rijbewijs;
  • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.

Stuur het volledige dossier voor de uiterste inschrijvingsdatum per post naar de Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL en maak per post ook een kopie van het volledige dossier over aan de politiezone KASTE, Team personeel, Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL.

Verder verloop van de selectie:

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, Dienst Rekrutering en Selectie);
 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (politiezone KASTZE);
 • Schriftelijke test (politiezone KASTZE);
 • Interview met de selectiecommissie (politiezone KASTZE).
Uiterste inschrijvingsdatum: 5 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (27.568,64€ minimum tot 41.372,65€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier