Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KASTZE
(Ecode5412)

contractuele betrekking van bepaalde duur met mogelijkheid tot statutarisering

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
. . 
Tel : 022550286
Email :personeel@kastze.be
Mail een vriend(in) print  
TECHNISCH CONSULENT (M/V) - Consulent Intelligence
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5036 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Situering in het organogram:

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De consulent intelligence maakt, samen met de medewerkers ICT en communicatie, deel uit van het team CIT (Communicatie-Intelligence-Technologie) binnen de cluster politieondersteuning.

De consulent intelligence analyseert permanent de beschikbare data en informatie en vertaalt deze naar ‘hapklare’ toezichtopdrachten. Hij/zij is beheerder van de monitoringtool voor wat betreft de kwantitatieve data en voedt het intranet met belangrijke operationele informatie. De consulent intelligence heeft affiniteit met operationeel politiewerk, heeft een bijzondere kennis van functioneel beheer en gebruikt de beschikbare softwaretools om tot de meest accurate resultaten te komen. Hij/zij is zeer flexibel inzetbaar en vervangt de communicatieconsulent bij diens afwezigheid en dit onder het gezag van de coördinator politieondersteuning.

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (12 maanden) én de kans om via de interne mobiliteitsprocedure statutair te worden in de eigen betrekking. De aanvangswedde van de consulent intelligence wordt vastgelegd in de weddeschaal B1B (technisch consulent).

Functierollen en resultaatsgebieden:

Als tactisch analist instaan voor o.a.:

 • Het verzamelen van data uit de beschikbare operationele bronnen;
 • Het bevragen van medewerkers en partners om deze data verder te contextualiseren;
 • Het analyseren van de verzamelde informatie met behulp van de beschikbare softwaretools en expertise en op die manier trends, details, opportuniteiten ontdekken die door operationele teams kunnen benut worden in de zoektocht naar de daders van misdrijven of ordeverstoring;
 • Het permanent verzamelen van informatie over de structurele Hot Spots, Hot Times, veelplegers en modus operandi betreffende de strategische prioriteiten en deze verwerken tot duidelijke opdrachten of briefen aan de operationele medewerkers via het intranet;
 • Het permanent ontwikkelen van de expertise door externe stages te lopen bij specialisten terzake;
 • De uitbouw van een netwerk van gelijkaardige functies (LIK – AIK) bij andere politiediensten en (pro)actief relevante informatie uitwisselen;
 • De opvolging van de (kwaliteit van de) informatierapporten die worden opgesteld in de politiezone;
 • Het ondersteunen van de coördinator politiezorg en de ‘information officer’ in de opvolging en informatiedoorstroming inzake radicalisme en terrorisme;
 • Het ondersteunen van de coördinator politiezorg en de ‘information officer’ in de opvolging van de personen, plaatsen en groeperingen die in het kader van de openbare orde moeten worden opgevolgd;
 • Het geven van opdrachten vanuit een LIK-functie, vb: bepaalde informatie verspreiden via AIK-krant, opstellen RIB, kwaliteitscontrole RIR, opstellen INO en/of permanente seiningen.

Als referentiepersoon ANPR instaan voor o.a.:

 • De opvolging en evaluatie van korpsrichtlijnen terzake;
 • De organisatie van een permanente opvolging en evaluatie;
 • Het doorgeven van opdrachten aan operationele teams volgens de afspraken;
 • Het verzamelen van resultaten en deze rapporteren aan de korpsleiding;
 • Het beheer van de lokale lijsten ANPR.

Als strategisch analist instaan voor o.a.:

 • Het uitvoeren van de scanning- en analysefase bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan en dit samen met de communicatieconsulent en de coördinator beleid en personeel;
 • Het uitvoeren van oorzaakgerichte fenomeenanalyses op de prioritaire en opkomende fenomenen en de resultaten als input meegeven bij de bespreking van tactische en strategische beleidsplannen;
 • Het gebruik van analyseprogramma’s (vb ORBIT) om gerichte plaatsen en tijdstippen te definiëren, als basis voor informatiegestuurde politiewerking;
 • Het verzamelen van informatie vanuit het AIK om de strategische analyses van onze politiezone in een bredere context te plaatsen.

Als functioneel beheerder instaan voor o.a.:

 • Het beheer van de documenten ISLP, conform de arrondissementele afspraken;
 • De opvolging van lopende PTNM en instaan voor de opvolging van de ventilatie ervan;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses inzake informatiedoorstroming en andere kwetsbare processen, teneinde verbetervoorstellen te kunnen formuleren om de kwaliteit te optimaliseren;
 • Het opnemen van een auditfunctie inzake de kwaliteit van de informatieverwerking en hierover rapporten aan de coördinator politieondersteuning;
 • Het bieden van ondersteuning inzake vatting, APO-beheer of andere taken van het team informatiebeheer bij afwezigheden.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

 • Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners  om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
 • De ontwikkeling van een netwerk (DJSOC, AIK, LIK) en op de hoogte blijven van wetenschappelijke inzichten om de fenomeenanalyses op de meest accurate wijze te kunnen uitvoeren.

Als administratieve ondersteuning aan de coördinator politieondersteuning instaan voor o.a.:

 • Het mee ontwikkelen en beheren van een dynamische monitoringtool en hierover, samen met de consulent communicatie, rapporteren op de vergaderingen van de stuurgroep;
 • De vervanging van de communicatieconsulent bij diens afwezigheid en daarvoor in staat zijn om te werken met de belangrijkste communicatietools.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Tervuursesteenweg 295 - 1820 Steenokkerzeel
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Competentieprofiel:

Kennis:

Doorgedreven kennis hebben van:

 • Softwaretools die helpen bij de analyse van operationele fenomenen (vb ORBIT)
 • ANPR-werking en softwaretools in de analyse (vb MACQ)
 • ISLP, seiningen en vatting (MFO3)
 • Probleemgerichte politiewerking (POP)
 • Informatiegestuurde politie (ILP)
 • Presentatietechnieken
 • APO-beheer en -richtlijnen
 • Informatieveiligheid
 • Community pollicing en exellente politiezorg (CP1 en 2)

Basiskennis hebben van:

 • Gerechtelijke politie: SWB, WSV, specifieke richtlijnen parket m.b.t. gerechtelijke opsporing (vb OB 5-2015)
 • Principes gemeenschapsgerichte politiezorg en EFQM
 • Kadernota integrale veiligheid, NVP en ZVP PZ KASTZE
 • Organisatiestructuur PZ KASTZE
 • Organisatiebeheersing (o.a. CP3)
 • Projectwerking
 • Nederlandse taal (schrijven, spreken)
 • Microsoft Office, joomla

Vaardigheden:

 • Omgaan met informatie:
  • Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren

+ Vernieuwen: Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

 • Omgaan met taken:
  • Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen

+ Beslissen: Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.

 • Omgaan met medewerkers:
  • Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren

+ Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

Attitude:

 • Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie:

 • § Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau B (bij voorkeur graduaat of bachelor in het studiegebied information management en security, data-intelligence, ICT, toegepaste informatica of aantoonbare ervaring).

Specifieke context van de functie:

 • Werken van maandag tot en met vrijdag met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde.

Wij bieden:

 • Een dynamische organisatie die zich aanpast om jouw talenten maximaal te laten schitteren, met persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen.
  • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
  • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
  • Gespecialiseerde loonschaal B1B met mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits goedkeuring dossier).
  • Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe solliciteren?

Gebruik het (elektronisch) inschrijvingsformulier voor burgerfunctie, te vinden op http://www.jobpol.be/home/vacancy_inschrijvingsformulieren/ en voeg volgende documenten toe:

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
  • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief (met vermelding van het wedstrijdnummer);
  • een kopie van je rijbewijs;
  • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.

Stuur het volledige dossier voor de uiterste inschrijvingsdatum per post naar de Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL en maak per post ook een kopie van het volledige dossier over aan de politiezone KASTE, Team personeel, Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL.

Verder verloop van de selectie:

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, Dienst Rekrutering en Selectie);
 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (politiezone KASTZE);
 • Schriftelijke test (politiezone KASTZE);
 • Interview met de selectiecommissie (politiezone KASTZE).
Uiterste inschrijvingsdatum: 5 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier