Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KASTZE
(Ecode5412)

contractuele betrekking van bepaalde duur met mogelijkheid tot statutarisering

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
. . 
Tel : 022550286
Email :personeel@kastze.be
Mail een vriend(in) print  
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) - Maatschappelijk Assistent
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5037 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Situering in het organogram:

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De maatschappelijk assistent is een medewerker van het sociaal politieteam binnen de cluster politieondersteuning. Hij/zij zorgt voor de eerste- en tweedelijnsopvang van slachtoffers, daders, sociale problemen en van collega’s die betrokken zijn in een ingrijpend incident.

De maatschappelijk assistent heeft een probleemoplossende insteek en netwerkt sterk met andere sociale partners. Hij/zij ondersteunt de operationele medewerkers van het sociaal politieteam bij het uitvoeren van sociale onderzoeken en andere punctuele opdrachten en dit onder het gezag van de teamverantwoordelijke van het sociaal politieteam.

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (12 maanden) én de kans om via de interne mobiliteitsprocedure statutair te worden in de eigen betrekking. De aanvangswedde van de maatschappelijk assistent wordt vastgelegd in de weddeschaal B1D.

Functierollen en resultaatsgebieden:

Als maatschappelijk werker instaan voor o.a.:

 • Het in kaart brengen van de sociale context en het verlenen van advies aan de teamverantwoordelijke van het sociaal politieteam in het kader van politionele opdrachten die betrekking hebben op minderjarigen en andere situaties met achterliggende sociale of medische problematiek;
 • Het mee opvolgen van specifieke situaties inzake verontrustende opvoedingssituaties (VOS) en intra-familiaal geweld door o.a. correct door te verwijzen;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de opdrachten voor het sociaal politieteam door het uitvoeren van o.a. analyse, opvolging, doorverwijzing en informatie-uitwisseling;
 • Het nemen van initiatieven om zijn/haar expertise te optimaliseren ;
 • De sensibilisatie en ondersteuning van de politieambtenaren op het vlak van o.a. politionele slachtofferbejegening, (h)erkennen van psychiatrische problematieken, niet-dringende collocaties en post-traumatische stress;
 • Het voorstellen van alternatieven om met situaties van slachtofferschap om te gaan indien nodig;
 • Overleg plegen met het jeugdparket indien nodig;
 • Een bijdrage leveren aan processen-verbaal indien nodig;
 • Het leveren van bijstand aan de teamverantwoordelijke bij de opmaak van een jaarplan en het definiëren van operationele doelstellingen voor het sociaal politieteam.

Als slachtofferbejegenaar instaan voor o.a.:

 • Het bieden van een eerste begeleiding aan de slachtoffers, hun naasten en de getuigen om hen te beschermen tegen alle vormen van secundair slachtofferschap;
 • Op de plaats van de feiten of op een geschikte plaats naar de slachtoffers of hun familieleden luisteren, hen steunen, praktische hulp bieden, informatie verschaffen;
 • De doorverwijzing naar de meest geschikte partner en de betrokkene daarbij actief ondersteunen;
 • Het overhandigen van de nodige administratieve documenten;
 • Het helpen en/of uitvoeren van een slechtnieuwsmelding (verkeersongeval, doodslag, bepaalde zelfmoorden);
 • Het bieden van eerste hulp en begeleiding bij zedenfeiten, diefstallen met geweld, carjacking, gewelddadige agressie.

Als begeleider in het psychosociale domein instaan voor o.a.:

 • De begeleiding van en de bijstand aan mensen bij het oplossen van hun psychosociale problemen om hen in staat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen;
 • De begeleiding en bijstand bij het brengen van de laatste groet;
 • Het bieden van steun aan naasten tijdens gebeurtenissen als onrustwekkende verdwijningen en parentele ontvoeringen;
 • Het zorgen voor kinderen bij huiszoekingen, ernstig intrafamiliaal geweld;
 • De ondersteuning van medewerkers bij het uitvoeren van gedwongen opnamen in de psychiatrie;
 • De opvang van medewerkers tijdens en na ernstige incidenten met een emotionele impact.

Als vervangende teamverantwoordelijke instaan voor o.a.:

 • De begeleiding van de collega’s van het sociaal politieteam in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren;
 • Het geven van constructieve feedback aan medewerkers en hen wijzen op de verbeterpunten;
 • Het opleiden van de medewerkers op de werkplaats;
 • De responsabilisering van de medewerkers;
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team;
 • Het doorgeven van de informatie van de korpsleiding, partners,… aan de medewerkers.

AlS dossierbeheerder instaan voor o.a.:

 • Het vastleggen van een onderzoeksplan en concrete onderzoeksdoelen en dit in samenspraak met collega’s en het Parket;
 • De analyse en/of controle van dossiers volgens de geldende regelgeving en procedures;
 • Het inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen;
 • Het formuleren van een conclusie in een dossier en aan de commissaris politieondersteuning voorleggen;
 • Het geven van een regelmatige terugkoppeling aan de commissaris politieondersteuning en het Parket over de stand van de dossiers;
 • In overleg met de commissaris politieondersteuning en het Parket beslissen om dossiers af te sluiten of om onderzoeksplannen aan te passen;
 • Het zoeken naar gepaste oplossingen voor specifieke problemen van sociale aard, dit op een aanklampende wijze.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

 • Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners  om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
 • Het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;
 • Het meedelen van het standpunt van de korpsleiding tijdens vergaderingen, overlegmomenten, bijeenkomsten van werkgroepen, fora,…;
 • De vertegenwoordiging van het sociaal politieteam op interne overlegmomenten in verband met politionele informatie-uitwisseling.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Tervuursesteenweg 295 - 1820 Steenokkerzeel
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Competentieprofiel:

Kennis:

Doorgedreven kennis hebben van:

 • Specifieke wetgeving en regelgeving inzake jeugd- en sociale politie (jeugdwet en ministeriële omzendbrieven inzake maatregelen jeugdrechter, herstelrecht, en ouderstage, Col 3+4/2006, parketrichtlijnen inzake jeugd en gezin en IFG, …)
 • Regelgeving rond verdwijningen
 • Ondersteunende middelen en diensten inzake gerechtelijke politie
 • Coachingsprincipes
 • Richtlijnen en regelgeving inzake slachtofferbejegening
 • Sociale kaart

Basiskennis hebben van:

 • Principes gemeenschapsgerichte politiezorg en EFQM
 • Community pollicing en exellente politiezorg (CP1 en 2)
 • Kadernota integrale veiligheid, NVP en ZVP PZ KASTZE
 • Organisatiestructuur PZ KASTZE
 • Microsoft Office

Vaardigheden:

 • Omgaan met informatie:
  • Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren

+ Vernieuwen: Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

 • Omgaan met taken:
  • Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen

+ Beslissen: Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.

 • Omgaan met medewerkers:
  • Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen

+ Medewerkers motiveren: Erkennen van de kwaliteiten van de medewerkers, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.

Attitude:

 • Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie:

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau B (graduaat of bachelor in het studiegebied sociaal-agogisch werk, maatschappelijk werk, maatschappelijk assistent, opleiding sociaal werk).
  • Deelnemen aan de beurtrol van slachtofferbejegenaars die bereikbaar en terugroepbaar zijn.
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
  • Brevethouder “slachtofferbejegenaar” of bereid zijn dit brevet te behalen.
  • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zie http://www.jobpol.be/home/admin_toelatingsvoorwaarden/

Specifieke context van de functie:

 • Werken van maandag tot en met vrijdag met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde.

Wij bieden:

 • Een dynamische organisatie die zich aanpast om jouw talenten maximaal te laten schitteren, met persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen.
  • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
  • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
  • Gespecialiseerde loonschaal B1D met mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits goedkeuring dossier).
  • Toelage bereikbaar en terugroepbaar.
  • Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe solliciteren?

Gebruik het (elektronisch) inschrijvingsformulier voor burgerfunctie, te vinden op http://www.jobpol.be/home/vacancy_inschrijvingsformulieren/ en voeg volgende documenten toe:

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
  • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief (met vermelding van het wedstrijdnummer);
  • een kopie van je rijbewijs;
  • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.

Stuur het volledige dossier voor de uiterste inschrijvingsdatum per post naar de Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL en maak per post ook een kopie van het volledige dossier over aan de politiezone KASTE, Team personeel, Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL.

Verder verloop van de selectie:

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, Dienst Rekrutering en Selectie);
 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (politiezone KASTZE);
 • Schriftelijke test (politiezone KASTZE);
 • Interview met de selectiecommissie (politiezone KASTZE).
Uiterste inschrijvingsdatum: 5 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (27.568,64€ minimum tot 41.372,65€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier