Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Boekhouder-internet-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
SOCIAAL SECRETARIAAT (SSGPI) - SOCIAAL SECRETARIAAT
(Ecode6974)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de lonen en de bijdragen, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten, … (art. 149octies LPI) – www. ssgpi.be

Het Coördinatiecentrum verzekert de interne steun aan alle satelliet bureaus en is samengesteld uit experten in domeinen zoals communicatie, ICT, boekhouding, kennisbeheer, …

Eén van de functionaliteiten van het Coördinatiecentrum is de functionele en technische ondersteuning van de informaticatool/systeem die we de ‘loonmotor’ noemen. Deze ondersteuning vertaald zich in het uitwerken van werkinstructies (hoe moet men iets opvoeren in het systeem), het opstellen van aanpassingsprotocollen van de loonmotor, het testen van deze aanpassingen maar ook het geven van interne opleidingen, …

Verder worden, door deze dienst, de sociale aangiftes uitgevoerd en de fiscale fiches opgesteld voor de verschillende werkgevers. Alle vragen die hiermee gelieerd zijn, worden tevens door hen behandeld. Dit bureau werkt nauw samen met het bureau ‘kennis en expertise’ (mbt de regelgeving) en ICT, alsook met de externe firma’s.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Emmanuel HELPENS 
ADV
Tel : 02/642.61.78
Email :ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - AOS – Operationele steun
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5081 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Als lid van een van team experts (boekhouders, business analisten, ICT), de vragen, nieuwigheden, enz. analyseren die verbonden zijn aan de werking van de loonmotor en aan de hiermee verbonden activiteit domeinen (sociale en fiscale aangiftes, brutonetto berekening, …) om te kunnen beantwoorden aan de noden van de interne en externe klanten.

De aanpassingen in de loonmotor testen en volgen, in samenwerking met de firma’s die voor de technische kant zorgen.
Actief deelnemen aan het opstellen van de nieuwe markt van de loonmotor.

Kennis van payroll, fiscale en sociale aangiftes, statistieken, evenals ervaring met acceptatietesten en feeling voor ICT, zijn pluspunten.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden, documenten, databanken, …
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Als geschillen-beheerder, op een snelle en efficiënte manier de vragen en relatief complexe geschillen behandelen om adequate oplossingsvoorstellen te formuleren op de door de klanten ingediende vragen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden, documenten, databanken, …
- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
- De verbeteringen omzetten in werkinstructies
- De punten hernemen in de verschillende vergaderingen
Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
- De bestaande processen analyseren en verbeteringen voorstellen op het niveau van het opstellen van interne en externe rapporten
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
- De visie en de werkprocessen op elkaar afstemmen
- De processen en procedures identificeren die aangepast of ontwikkeld dienen te worden
- Technische adviezen opstellen
- De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
- Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren

Als contactpersoon/Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet
- Opzoekingen doen in verschillende documenten, tools voor interne en externe klanten
- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
-De opvolging van de aanvragen verzekeren met een klantgerichte oriëntatie die zich vertaalt in ontvangstbevestigingen, een opvolging van het dossier, …

Als procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende
processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de
partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Controleren dat de verschillende etappes van een proces juist worden
uitgevoerd
- …

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145C - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :


• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen
bij hun activiteiten


Verwachte gedrag :


• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

SELECTIEMODALITEITEN

  • Eliminerende schriftelijke test
  • Indien geslaagd voor de schriftelijke test: gesprek voor de selectiecommissie
Uiterste inschrijvingsdatum: 5 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier