Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
FINANCIEN (DSF)
(Ecode6908)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT  

De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie. DRF bestaat uit :

 • Dienst Resources ;
 • Dienst Coördinatie ;
 • Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
 • Dienst Financieel Beheer ;
 • Dienst Budgetbeheer ;
 • Dienst Budgetopmaak.  

Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:   

 • Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit; 
 • Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
 • Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding. Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie; 
 • Ze werkt een analytische boekhouding uit;
 • Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
 • Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
 • Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake; 
 • Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof; 
 • Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof; 
 • Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof; 
 • Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);   
 • Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICTtools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
 • Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering; 
 • Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging; 
 • Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren.  

De lid adviseur DFCBU-MIWP is verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op het project MIWP (Meerjarige Investering en WerkingsPlan) van Federale Politie.

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde Politie.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christopher Keijsers 
Tel : 02/55 44 100
Email :christopher.keijsers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Ordonnateur-budget
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4029 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE  

De lid adviseur voert vooral zijn activiteiten in het MIWP Project, dat bestaat uit:

 • De organisatie van werkvergaderingen;
 • Piloteren van de vergaderingen en het toezicht om het project MIWP uit te voeren;
 • De controles van informatie die in de verschillende databanken zitten, en de eventuele correctie;
 • Analyseren van de bestaande process en verbeteringsvoorstellen formuleren tav hierarchie; 
 • De coherentie van de logistieke identificeerbare informatie (verificatie) opgenomen in de databanken;
 • De vertaling van de geplade eisen bij het uitvoeren van het MIWP in budgettaire behoeften;
 • De controle op de uitvoering van het MIWP;
 • De hiërarchie en de leden van het Strategisch Comité te adviseren;
 • …   

Het is ook verwacht van de lid adviseur om:  

 • De vertaling van de strategische visie van de strategische Comité in concrete budgetvoorstellen met prioriteiten;
 • Budgetvoorstellen aanleveren op basis van de gevalideerd MIWP;
 • Toezien op het algemene beheer van de toegekende kredieten.  Meewerken, onder leiding van DFCBU, aan het opstellen van de ramingstaten en  het programmeren en het opstellen van Dmat’s.
 • Verschuivingen van kredieten uitwerken. Voorstellen van budgettaire transferts;
 • De uitvoering van de begroting opvolgen, controleren en evalueren met behulp van de beschikbare databanken;
 • Waken over het respecteren van de grote budgettaire principes: eenjarig karakter, specialiteit, algemeenheid, eenheid, kaseenheid, openbaarheid;
 • Inventariseren van de onderbenutting van het budget;
 • Opstellen en toezicht houden op de planning van de markten, eventueel aanpassingen doen op basis van de gerealiseerde projecten.
 • Permanent communiceren met de krediet-coördinator en iedere andere actor die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de genomen budgettaire beslissingen.
 • Verbetervoorstellen formuleren en implementeren
 • De wetgeving opvolgen voor wat betreft de overheidsopdrachten, het budgettaire recht, de wet op de rijksbegroting


FUNCTIEBESCHRIJVING  

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen, analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.  

 • opvolging budget uitvoering;
 • Het opstellen van de MIWP en het toezicht; 
 • mogelijke technische oplossingen voorstellen  …  

Als strategisch deskundige, analyseren van het budgettaire-logistieke en advies geven om het management (Directeur-generaal en uitvoerend comité) in staat te stellen de juiste strategische keuze te maken  

 • MIWPopmaak in samenwerking met het management
 • opvolging van de uitvoering van de begroting
 • voorbereiden hypotheses over de verschillende mogelijkheden om de behoeften te realiseren rekening houdende met de budgettaire realiteit.Op basis hiervan kan het management strategische keuzes maken
 • …  

Als administratieve ondersteuning, de behoeften vertalen van individuele begrotingseenheden en het verzamelen van de nodige informatie om de verschillende behoeften te optimaliseren en om de verschillende uitgaven te rechtvaardigen bij de verschillende toezichtsautoriteiten  

 • Controle administratieve kosten en het optimaliseren van hun samenstelling, met bijzondere aandacht voor de budgettaire aspecten (budgettaire lasten, haalbaarheid bekijken binnen het voorziene budet,…)
 • Beheer et opvolging van MIWP  

Als contact persoon, beantwoorden aan alle vragen van de interne en externe klanten om hen te ondersteunen bij het vinden van een budgettaire oplossing van voor hun probleem:  

 • Opvolging van budgetuitgaven 
 • indien nodig arbitreren
 • dringend kunnen reageren om een oplossing te bieden indien een budgettair probleem  een negatief impact zou hebben op de goede werking van de politiediensten
 • …  

Als Management vertegenwoordiger (directeur-generaal en directiecomité), vertegenwoordigen zijn gezag over budgettair kant ook met de diverse interne klanten als tussen toezichtsautoriteiten  

 • Deelnemen aan de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten als vertegenwoordiger van zijn administratieve autoriteit om het standpunt van de hiërarchie te verdedigen
 • Presentaties aan de verschillende partners
 • verduidelijken en rechtvaardigen van de behoeften die hernomen zijn in MIWP aan de toezichtsautoriteiten.  

Als budget ordonnateur, de nodige acties/maatregelen nemen om goed beheer te garanderen(als een goed huisvader) van de kredieten waarvoor hij verantwoordelijk is  

 • Respecteren van  de belangrijke begrotingsprincipes
 • toezien op de over de correctheid van de informatie met een budgettair karakter geregistreerd  in de beheersystemen
 • toezien op de kwalititeit en de conformiteit van de rapportering
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 A - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • MASTER ECONOMIE OF FINANCIEN
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :  

 • Politionele organisatie - Niv.:Avancé
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS  

Praktische kennis : 

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.  

Verwachte gedrag :  

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

SELECTIEMODALITEITEN  

Kennistesten:  Schriftelijke testen + interview.   

OPMERKINGEN  

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist.

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (42.458,72€ minimum tot 62.933,41€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier