Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
FINANCIEN (DSF)
(Ecode6908)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT  
De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie. DRF bestaat uit :

 • Dienst Resources ;
 • Dienst Coördinatie ;
 • Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
 • Dienst Financieel Beheer ;
 • Dienst Budgetbeheer ;
 • Dienst Budgetopmaak.  

Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:

 • Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit; 
 • Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
 • Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding. Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie; 
 • Ze werkt een analytische boekhouding uit;
 • Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
 • Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
 • Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake; 
 • Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof; 
 • Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof; 
 • Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof; 
 • Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);   
 • Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICTtools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
 • Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering; 
 • Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging; 
 • Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren. 

De lid adviseur DFCBU-MIWP is verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op het project MIWP (Meerjarige Investering en WerkingsPlan) van Federale Politie.

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde Politie.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christopher Keijsers 
Tel : 02/55 44 100
Email :christopher.keijsers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Adviseur Budget
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4039 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE  

De lid adviseur voert vooral zijn activiteiten in het MIWP Project, dat bestaat uit:

 • De organisatie van werkvergaderingen;
 • Het opstellen van notulen van de vergaderingen en het toezicht om het project MIWP uit te voeren;
 • De controles van informatie die in de verschillende databanken zitten, en de eventuële correctie;
 • De coherentie van de logistieke identificeerbare informatie (verificatie) opgenomen in de databanken;
 • De vertaling van de geplade eisen bij het uitvoeren van het MIWP in budgettaire behoeften;
 • De controle op de uitvoering van het MIWP; - De hiërarchie en de leden van het Strategisch Comité te adviseren;
 • …   

De lid adviseur voert ook sommige activiteiten uit van DFCBU-Coördinatie sectie. Dit omvat onder meer:  

 • Volgen en deelnemen aan de budgettaire cyclus. Met inbegrip van de steun in de implementatie van de raming staat;
 • De budgettaire/financiële dossiers opvolgen en coördineren;
 • Technische adviezen geven aan de DFCBU diensthoofd;
 • De evolutie van het begrotingsbeleid van de federale politie volgen;
 • Oplossingen vinden voor de budgettaire problemen;
 • De eventuele dossiers en berichten van herdistributie van kredieten opstellen om wijziging van plafond van gebruik van de variabele kredieten te verkrijgen;
 • Uiteenzetten en handhaven een systeem van reporting/controle ten gunste van de gevolmachtigden, de begrotingsordobnnateurs en de externe controle-instanties;
 • Treed op als de contact persoon voor vragen van uitvoering van begroting en andere budgettaire problemen bij de controleur van vastleggingen;
 • Financiële sharepoint met de informatie bijwerken om een steun aan de begrotingsordonnateurs te leveren;
 • Controleren en waarborgen een samenhang in verschillende budgettaire documenten (Dmats, overdrachten,…);
 • De gegevens van de dossiers in de financiële databases invoeren en controleren;
 • De basisstanden laden bestemd voor de toepassing op SAP-FEDCOM en erop toezien dat de gegevens die in de toepassing worden ingevoerd, in overeenstemming blijven;
 • Controleren en goedkeuren van de bestelbonnen (buiten de kleine aankopen) die in systeem worden ingevoerd;

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.  

Voorbeelden van taken:  

 • Verslag over de DFCBU diensthoofd uitbrengen en eventuele oplossingen brengen in geval van probleem;
 • Coördineren alle budgettaire dossiers (van de vragen van materiaal, de begrotingsvragen, van de dossiers van verplichtingen, enz.);
 • de controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven uitvoeren
 • …  

Als contactpersoon en dossierbeheer dossiers controleren volgens de geldende regelgeving en procedures volgens de reglementering en procedures om garanderen het dossier afgewerkt  

Voorbeelden van taken:  

 • Beheren en volgen de dossiers (van de vragen van materiaal, de begrotingsvragen, van de dossiers van vastlegging, enz.) op administratief inhoudelijk 
 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
 • …  

Als gegevensbeheerder, coderen van gegevens in databanken ter beschikking te stellen voor de organisatie van de gestructureerde informatie  

Voorbeelden van taken:  

 • Rangschikken en groeperen de dossiers, de documenten of anderen pertinente informatie voor de dienst volgens procedures of regels
 • Bijwerken van de databases (SIM, plan begrotingsuitvoering) doornieuwe gegevens in te voeren of gewijzigd op het gepasts moment;
 • Analyseren en controleren van degeven ingevoerd of om in te voeren;
 • Creëren van verslagen en lijsten op basis van de databases;
 • Uitleggen van de database of de indeling aan de interne en externe gebruikers en ze ondersteunen in hun onderzoeken;
 • …  

Als procesanalist , procedures en tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.  

Voorbeelden van taken:  

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken;
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 A - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :  

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS  

Praktische kennis :  

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.  

Verwachte gedrag :  

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.  

SELECTIEMODALITEITEN  
 
Kennistesten:  schrifelijke testen + interview
  
OPMERKINGEN  

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist.

 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (35.896,32€ minimum tot 55.608,13€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier