Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
FINANCIEN (DSF)
(Ecode6908)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT  

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt? De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie. DRF bestaat uit :

 • Dienst Resources ;
 • Dienst Coördinatie ;
 • Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
 • Dienst Financieel Beheer ;
 • Dienst Budgetbeheer ;
 • Dienst Budgetopmaak.  

Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten: 

 • Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit; 
 • Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
 • Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding.
 • Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie; 
 • Ze werkt een analytische boekhouding uit;
 • Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
 • Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
 • Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake; 
 • Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof;
 • Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof; 
 • Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof;   
 • Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…); 
 • Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICT-tools en  functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
 • Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering; 
 • Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging; 
 • Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren. 

De dienst DFCBU staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de werkings-, investerings- en subsidiekredieten en legt hiervoor direct rekenschap af aan de directeur van de Financiën; De dienst DFCBU heeft een centrale rol in de budgettaire activiteiten van de Federale Politie (van aanvraag tot vastlegging) en staat onder meer in voor de omkadering van het ganse budgettair gebeuren, om zo – op basis van haar expertise – de visie van haar hiërarchie zowel intern als extern te vertegenwoordigen en waar nodig bij te sturen.

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde Politie.
 
Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christopher Keijsers 
Tel : 02/55 44 100
Email :christopher.keijsers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Adjunct diensthoofd
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4037 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE  

Het diensthoofd staat in voor het beheer, de coördinatie, de werking en de dagelijkse leiding van de dienst Budgetbeheer” (DFCBU) van de federale politie. Het adjunctdiensthoofd ondersteunt het diensthoofd hier actief in.  Bovendien staat het adjunctdiensthoofd in voor de uitvoering van de kredietcoördinatie.  Dit omhelst onder meer:  

 • Algemeen: 
 • Leiden van de dienst qua middelen en medewerkers;
 • In het kader van zijn activiteiten de nodige contacten onderhouden en uitbouwen met diverse interne en externe diensten en overheden.  
 • Inzake budget uitvoering  
 • Opvolging van en participatie in de budgetcyclus teneinde de een optimale en correcte kredietaanwending (werking-, investering- en subsidiekredieten) te bewerkstelligen. DFCBU fungeert hierbij als kredietcoördinator van de werkings-, investerings- en subsidieuitgaven en heeft hierbij een actieve rol bij zowel de begrotingsopmaak als de begrotingsuitvoering, dit in nauwe samenwerking met de kredietintegrator (DFEBU). Het adjunct-diensthoofd krijgt in dat opzicht – in nauw overleg met het diensthoofd DFCBU – expliciet de rol van kredietcoördinator toebedeeld  ;
 • DFCBU is nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie van de begrotingsuitvoering inzake werkings-, investerings- en subsidieuitgaven teneinde de hiërarchie geïnformeerd en gefundeerde beslissingen te laten nemen;
 • DFCBU staat in voor de finalisatie van het budgetuitvoerplan, in nauwe samenwerking met zowel de verschillende dossierbeheerder alsook de kredietbeheerders teneinde op elk moment een zicht te kunnen bieden over de toestand van de verschillende dossiers en waar nodig proactief en reactief te kunnen optreden en bijsturen;
 • DFCBU staat rechtstreeks in voor het kredietbeheer van een een groot deel van het werkings-, investering- en subsidiebudget van de Federale Politie voor wat betreft de kredietbebeheerders die binnen de dienst zelf ondergebracht zijn (sectie Planning & Administratie) en coördineert bijkomend ook het kredietbeheer van de zuilen die niet rechtstreeks onder zijn bevoegdheid vallen teneinde een coherente aanpak te verzekeren van de begrotingsopmaak en –uitvoering;
 • DFCBU staat in voor de opmaak en coördinatie van budgettaire/financiële dossiers en het voorleggen van deze aan de verschillende controleautoriteiten (Inspectie van Financiën en Controle der Vastleggingen) teneinde de goedkeuring te verkrijgen voor de verschillende uitgavendossiers om zo de nodige middelen ter beschikking te stellen aan de verschillende eenheden van de Federale Politie (Sectie Coördinatie & Vastlegging);
 • DFCBU staat in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de verschillende vastleggingsdossiers (controle en goedkeuren voorgestelde vastleggingen) teneinde de boekhoudkundige en wettelijke bepalingen te respecteren (Sectie Coördinatie & Vastlegging);
 • Het geven van budgettair-technische adviezen voor zowel interne als externe diensten, alsook het voorstellen van aangepaste oplossingen inzake in hoofdzaak budgettaire problemen ten einde het budgettair beleid en beheer zo maximaal als mogelijk te optimaliseren; 
 • De opvolging van de evolutie inzake de federale budgettaire politiek en de participatie in of het leiden van projecten met externe en interne partners teneinde de Federale Politie als betrouwbare partner te vertegenwoordigen, alsook de budgettairfinanciële processen af te stemmen met aandacht voor het geheel van de politieorganisatie;
 • Opvolging en sturing verbruik vastleggings- en vereffeningskredieten van de Federale Politie teneinde correct te rapporteren aan de verschillende controleautoriteiten, alsook de hiërarchische en politieke overheid.
 • …  

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Bij afwezigheid van adviseur diensthoofd, als omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen optimaal en overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen.  

 • Het leiden van de dienst DFCBU qua middelen en medewerkers om zo de verschillende medewerkers toe te laten zichzelf te ontwikkelen en ook om hen zo maximaal te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken;
 • Actieve deelname in het begrotingsproces (o.a. begrotingsopmaak, coördinatie verschillende types kredieten, etc.) ten einde een optimaal en correct kredietverbruik te bewerkstelligen;
 • Het leiden van en deelnemen aan diverse projecten in samenwerking met zowel externe als interne partners.  Hiertoe wordt ook een actieve deelname aan verschillende werkgroepen en vergaderingen verwacht, om zo het beleid van de Federale Politie inzake de budgettaire-financiële politiek te vertalen en uit te dragen naar de verschillende medewerkers en budgettaire-financiële actoren toe;
 • Continue analyse en bijsturing van bestaande financiële en budgettaire processen om zo op budgettair-financiële activiteiten zo maximaal als mogelijk te faciliteren en te stroomlijnen;
 • Kennis en opvolging reglementering inzake overheidsopdrachten, begrotingsrecht, etc. teneinde te waken over de correcte toepassing van de rigerende wetgeving, alsook een proactief beheer mogelijk te maken;
 • …   

Bij afwezigheid van adviseur diensthoofd als leidinggevende een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de directeur van de financiën heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.  

 • Coördineren en aansturen van de secties verbonden aan de dienst om zo de opgelegde doelstellingen te bereiken in functie van de verschillende prioriteiten;
 • Rechtstreekse leiding over de sectie Coördinatie en Vastlegging en over de sectie Planning en Administratie.In deze laatste sectie zijn de kredietbeheerders ondergebracht. Instructies met betrekking tot de begrotingsopmaak en -uitvoering dienen ook gegeven te worden aan de kredietbeheerders die niet binnen de dienst geplaatst zijn.  Deze rechtstreekse en onrechtstreekse aansturing moet toelaten te waken over een coherent budgettair beleid voor de ganse Federale Politie.
 • …  

Bij afwezigheid van adviseur diensthoofd als ploegverantwoordelijke de collega’s voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.  

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van evaluatie procedure;
 • Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven;
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats;
 • …   

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie   

 • Inhoudelijke feedback verzekeren aan de verschillende controle-instanties (IF, Controleur van de vastleggingen, etc.) om zo jegens hen als betrouwbare referentie van de Federale Politie op te treden; 
 • Deelnemen aan diverse interne werkgroepen, om zo afstemming te verzekeren en constructief bij te dragen aan een gehele oplossing voor de ganse politieorganisatie, met het budgettair-financiële gedeelte als transversaal luik aan alle ondersteunde domeinen (personeel, logistiek en IT);
 • Deelnemen aan diverse externe werkgroepen en overleg, om zo op budgettairfinancieel vlak de Federale Politie te verdedigen, alsook om de Federale Politie als constructief meewerkende en betrouwbare partner op de kaart te zetten en te handhaven;
 • ... 

Als procesanalist de processen, procedures en tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.  

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken;
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 A - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis : 

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS  

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
 • Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficient beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
 • Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.  

Verwachte gedrag :  

 • Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen.  

SELECTIEMODALITEITEN  
 
Kennistesten:  schriftelijke testen + interview

 

Bedieningsnr: 113455

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (42.458,72€ minimum tot 62.933,41€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier