Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - MEDISCHE DIENST
(DSDM) - SECTIE PERSONEEL EN LOGISTIEK
(Ecode7191)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

De Psychological Medical Service (D-PPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het “ welzijn op het werk”.

De medische component ervan verzekert:

a. aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:
• een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol …),
• de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen,
• de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico’s,
• de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen,
• een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,

b. aan de personeelsleden:
• een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften,
• de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de “gratis medische zorgen”, de medische kosten van de invaliden in vredestijd – oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
• een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

c. Op specifieke en gespecialiseerde wijze de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

Wat betreft het Stressteam:

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico’s verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Raphaël DE PLECKER 
CP
/
Tel : 02 642 78 72
Email :raphael.deplecker@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Raadgevend geneesheer bij de psychological medical service
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4257 N 17 22
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De raadgevend geneesheer vertegenwoordigt de directie van de medische dienst in zijn provincie.

 • Hij organiseert de activiteieten in zijn PMC teneinde de opgelegde taken aan de medische dienst uit te voeren met name:
 • De taken verbonden met de raadgevende geneeskubde ;
 • De taken verbonden met de curatieve geneeskunde ;
 • De taken verbonden met de contrôle geneeskunde ;
 • De taken verbonden met de expertise geneeskunde ;
 • De taken verbonden met de operationele geneeskunde ;
 • De taken verbonden met de geschiktheidscommissie.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als vertegenwoordiger van de directie van de medische dienst in zijn provincie organiseert en coordineert hij de taken van de raadgevende geneeskunde in het PMC.

 • Toestaan, indien nodig, van verminderde prestaties en het verlenen van de toelating om zich naar het buitenland te begeven tijdens een periode van volledige afwezigheid om gezondeheidsredenen.
 • Opvolgen van het opmaken en bijhouden van de dossiers voor perszoneelsledenna een arbeidsongeval
 • Dagelijkse opvolging van de afwezigheden om gezondheidsredenen van personen verblijvend in zijn provincie
 • Opstarten van contacten met lokale autoriteiten teneinde hen de waarden, philosofie en processen van de medische activiteiten kenbaar te maken.
 • Beheer van zijn medewerkers en de logistieke en financiële middelen van zijn PMC als goede huisvader

Als vertegenwoordiger van de directie van de medische dienst in zijn provincie organiseert hij de activiteieten in het dispensarium van zijn PMC (curatief) in het bijzonder :

 • Toezien op de aanwezigheid van de curatieve geneesheer en de continuïteit van de zorgen
 • Toezien op de organisatie van de consultaties in het PMC
 • Verzekeren van het beheer en de opvolging van het geneesmiddelen, de verdeling en vervanging van geneesmiddelen en verzorgingsprodukten van zijn PMC

Als vertegenwoordiger van de directie van de medische dienst in zijn provincie  dient de raadgevend geneesheer in te staan voor de organisatie en opvolging van de controle geneeskunde in het bijzonder ::

 • Uitkiezen en verdelen van de uit te voeren controles door de externe controlegeneesheren
 • Bij voorkeur de afwezigheden laten controlerenb die een grote invloed hebben op het absenteïsme ( korte en lange afwezigheden)
 • Toestaan (weigeren) van de controleaanvragen uitgaande van de werkgevers
 • De integratie van de personeelsleden na een langdurige afwezigheid bevorderen
 • Bevestigen van de ereloonstaten van de externe contrôle artsen vooraleer ze op te sturen naar de dienst tarificatie voor betaling.

Als geneesheer expert dient de raadgevend geneesheer :

 • De personeelsleden, slachtoffer van een arbeidsongeval, oproepen teneinde hun dossier op te stellen en te vervolledigen. Hij zal zijn bevindingen overmaken aan  MEDEX
 • De nodige medische gegevens in het geinformatiseerd dossier in te schrijven teneinde verdere activiteieten te vergemakkelijklen in het bijzonder deze van de dienst terugbetalingen bij arbeidsongevallen en beroepsziektes
 • Expertises uit te voeren op vraag van de FOD BinZaken bij ongevallen met derden.
 • Te bepalen of een afwezigheid na consolidatie in verband staat met een arbeidsongeval teneinde de dienst RISK te helepen bij het ziektecontingent
 • Op vraag van de directeur DPPMS een expertise uit te voeren in het kader van een tucht- of gerechtelijk onderzoek

Als geneesheer expert, lid van de medische commissies :

 • Selektionneren, onderzoeken en opstellen van dossiers bij patiënten waarvan de medische geschiktheid in vraag wordt gesteld teneinde de facultatieve procedure op te starten
 • Deelnemen aan de commissies en zich uit te spreken over de medische geschiktheid van de personeelsleden om te werken, hun zelfredzaamheid of hulp door derden te bepalen of zich uit te spreken over de erkeniing van een zware en langdurige ziekte.

Als raadgevend geneesheer organiseren en deelnemen aan operationele steun ten behoeve van de operationele eenheden :

 • Risicoanalyse opstellen bij een steunaanvraag (opportuniteit en middelen) en deze overmaen aan de varantwoordelijke van de operationele steun voor beslissing.
 • Zelf de steun organiseren indien hij beschikt over de nodige middelen in zijn provincie
 • Als geneesheer zelf deelnemen aan deze steun
 • Deelnemen aan de wachtrol teneinde 7op7 en 24op24 de medische bescherming te verzekeren bij politieopdrachten met hoog risico en bij zware ongevallen
 • Deelnemen aan opleidingen samen met de speciale eenheden
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Boomsesteenweg 180 - 2610 Wilrijk.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Specialisatie in acute geneeskunde, verzekeringsgeneeskunde of evaluatie menselijke schade
 • Vereiste relevante ervaring  van minstens 9 jaar
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Integer en gedienstig
 • Dynamisch en gemotiveerd
 • Sociaal, getuigen van groepsgeest
 • Klantgericht (intern en extern)
 • Matuur en assertief met respect voor de patiënt
 • Gemakkelijk contact kunnen leggen, vooral telefonisch
 • Willen bijleren zichzelf verbeteren
 • Openstaan voor opbouwende kritiek
 • Flexibel en beschikbaar inzake de arbeidsuren
 • Discretie : er wordt gewerkt in een omgeving beschermd door
 • Autonoom kunnen werken conform de opgelegde objectieven en de wettelijke vereisten.
 • Precies werken volgens de opgelegde methodes
 • Analyse en synthese
 • Kennis in ICT (word, excel, portal,..) zijn een pluspunt
 • Ervaring op het terrein en in de fuktie zijn een troef
 • Prioriteiten en dringendheid kunnen herkennen.
 • Beschikken over een rijbewijs B met manuele versnellingen.

Selectiemodaliteiten:

 • Organisatie van een selectiecommissie
Uiterste inschrijvingsdatum: 29 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A31 (53.122,62€ minimum tot 73.597,31€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier