Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
TELEMATICA (DST)
(Ecode6926)

Wervingsreserve: 12 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt? DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICTmiddelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.
Hij staat in voor de technische analyse van de behoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, databases, communicatie,video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische
systemen.
Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen. Deze dienst biedt op dit
brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Robinson WILSON 
CP
Tel : 02/642.77.55
Email :DRI.Systems@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-ADVISEUR (M/V) - Systems Architect
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4287 T 17 02
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De interne en externe informatie- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, security, ...) van de organisatie afstemmen op elkaar, ze gedetailleerd definiëren, ze via projectmatige aanpak opvolgen en verbeteren ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatiesysteem, opdat deze systemen de organisatie in staat stelt om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen.

Het bewaken van de cohesie tussen de ICT-systemen, ze opzetten en verder doen evolueren en voortdurend de relatie tussen de organisatiedoelstellingen en deze systemen bijsturen en afstemmen. Het coördineren op architecturaal niveau van het team van specialisten (senior engineers en engineers) ten einde de gebruikers van het informatiesysteem in staat te stellen om via de IT-systemen hun informatie te verwerken en dit in relatie tot de processen en de informatie-uitwisseling.

Het bepalen van de informatieprocessen en het inplannen van de nodige resources ten einde de verwerking van gegevens mogelijk te maken, de bruikbaarheid van de gegevensverwerking te optimaliseren en onderlinge relatie tussen deze elementen te bewaken. Hiervoor het uitbouwen van normen, richtlijnen en procedures voor de ontwikkeling en evolutie van de technische systemen.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als coördinator/(mede-)verantwoordelijke
Plannen, coördineren en sturen van de activiteiten van (een deel van) de technische medewerkers zodanig dat de cohesie tussen de diverse systemen wordt bewaakt, het uitbrengen van verslag omtrent de vooruitgang van de technische uitvoering, het nemen van beslissingen gebaseerd op kennis, inzicht en ervaring omtrent de architectuur ten einde de technische resultaten van het team in overeenstemming te
brengen met de opgebouwde concepten om zo de gewenste doelstellingen te bereiken.


- Het projectmatig inplannen van de doelstellingen, het invullen van de essentiële stappen, het bepalen van de prioriteiten en eventueel ook de budgettaire voorzieningen invullen en dit in samenwerking met het diensthoofd
- Inzicht verwerven in een complexe problematiek om door het bepalen van de technische activiteiten, passend binnen het architecturaal schema en binnen de technische infrastructuur binnen de entiteit Systemen tot een oplossing te komen
- Het rapporteren van cijfergegevens en het melden van de problemen aan het diensthoofd Systemen en ook rechtstreeks aan de Directeur DRI
- Het organiseren van planningsvergaderingen en het maken van concrete afspraken volgens architectuur, tijdens het “overwaken” van de cohesie en werkend volgens planning
- Het ontwikkelen en bewaken van een afstemmingsplan tussen de verschillende technische systemen op het vlak van de architectuur


Als beleidsadviseur
Op basis van zijn expertise in het architecturaal, inzichtelijke en technische domein voortdurend evaluaties uitvoeren voor de verschillende systeemoplossingen en hardware-oplossingen, ook innovatieve oplossingen voorstellen en verder bestuderen, ten einde zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van de organisatie en dit gebruik makend van de voorziene middelen, medewerkers en budgetten. Daarvoor ook adviezen formuleren op strategische en tactisch vlak aan het divisiemanagement/directie om zo de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en concrete beslissingen te nemen.


- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren, met behoud van de cohesie tussen de diverse systemen en oplossingen
- De samenhang tussen ICT-oplossingen garanderen, de punten van overeenkomst vaststellen en de verschillende punten detecteren en wegwerken, en dit binnen een groter geheel van samenwerking en uitwisseling tussen de systemen
- Nieuwe mogelijkheden van technische oplossingen opsporen en bestuderen, en de uitvoering ervan bekijken binnen een breder kader van innovatie en uitgebreidere, technische of persoonlijke mogelijkheden
- Een swot-analyse gebruiken om eventuele hindernissen, die het toepassen van een methode tegenhouden, vast te stellen en meteen ook bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn

Als strategisch deskundige

Op basis van zijn/haar expertise in de activiteitendomeinen van de dienst analyses uitvoeren, conceptuele kaders opbouwen en adviezen formuleren voor het management en de diensten die hierom verzoeken ten einde de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken, helpen met het implementatie van de beleidsbeslissingen en de medewerkers helpen bij het uitvoeren van hun taken.

- Opbouwen van en laten evolueren van de cartografie van de technische systemen of van de betrokken onderdelen
- Technische standaarden bepalen en overzichtelijk maken voor de partners in conceptuele, verstaanbare schema’s
- Het voorstellen van evolutieve scenario’s omtrent de technische systemen, rekening houdend met alle
factoren die de samenhang kunnen verstoren en rekening houdend met de schema’s die binnen de directie bestaan
- Binnen de architecturale schema’s alle mogelijke technische oplossingen aftoetsen om de samenhang ervan te blijven verzekeren
- De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen, ook buiten het normale kader denkend

Als technisch deskundige
Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het divisiehoofd en de partners, zodat de juiste strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.


- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan

Als vertegenwoordiger van de dienst
De contacten en relaties met interne en externe gesprekpartners verzorgen, en dit op een professionele en transparante manier ten einde de zichtbaarheid van de organisatie te vergroten, de uitwisseling van informatie op een eenduidige en duidelijke manier te verzorgen zodat de juiste informatie ter beschikking staat en dit ter ondersteuning van de continuïteit van de organisatie.


- Onderhandelingen voeren met gesprekpartners tijdens overlegmomenten, vergaderingen, mondelinge of schriftelijke communicatie
- Aanwezig zijn tijdens diverse fora waarop informatie noodzakelijk kan zijn om de goede werking te garanderen
- Het voorzitten van vergaderingen, het leiden van groepssamenwerking, initiatieven nemen voor het persoonlijk aansturen van medewerkers bij het uitvoeren van hun taken, …
- Transparant en to-the-point communiceren met allerlei betrokken partijen

Als verantwoordelijke voor een team
Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om kennis en competenties te verwerven, te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen
- Alle noden aan opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s-architecten op de werkvloer
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen en verbeteren in hun job, in hun kennis en in hun omgang met anderen
- Bij relationele problemen of conflicten tussen medewerkers tussenkomen om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te kunnen leren

Als ICT specialist
Strategisch, organisatorisch en uitvoerend actief zijn in het raam van de automatisering en de informatie en communicatiedienstverlening teneinde zijn expertise aan te brengen als ICT specialist inzake infrastructuren en systemen.


- Projectbeheer
- Steun bij de systeemexperten
- Realisatie, ondersteuning en controle van de systeemtechnici

Als opleider/promotor
Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) of aan de gebruikers, of aan de informatici medewerkers teneinde hen toe te laten de informatie producten optimaal te benutten en de medewerkers toe te laten hun kennisniveau op te voeren.


- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten
- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega’s alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes (programmatie, testing, analyse,…)
- Cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren
- Punctuele vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail
- Kennis doorgeven aan de collega’s en adviezen verlenen aan medewerkers
- Informatie geven aan de experten in de andere domeinen

1 vacante betrekking.
Werkplaats: POLIS CENTER - Koningsstraat 202A - 1000 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

  • Houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd
  • Meer dan 9 jaar nuttige ervaring hebben
 • Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar kan aan de functie verbonden zijn.
 • Rijbewijs B noodzakelijk.
 • Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
 • Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.
 • Inzicht in netwerkaspecten is een vereiste
 • Kennis van regels van overheidsopdrachten is een voordeel
 • Beschikken over administratieve bekwaamheden
 • Ervaring met het opstellen van architectuur en implementatie van een High Availability omgeving voor servers en storage in een datacenter.
 • Ervaring met het opstellen van een architectuur voor een virtual desktop infrastructuur.
 • Bekwaam zijn om een backupstrategie voor server- en storage platformen op te stellen en die te vertalen naar concrete richtlijnen bij het in exploitatie nemen ervan. 
 • Bekwaam zijn om richtlijnen uit te werken voor het gebruik van een provisoning tool.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:Avancé
• Strategie en beleid - Niv.:Avancé
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten:

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

OPGELET Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A31 (53.122,62€ minimum tot 73.597,31€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier