Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
TELEMATICA (DST)
(Ecode6926)

Wervingsreserve: 12 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.
Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, DB-beheer), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging.
Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het 'research & development committee' die als rol heeft verder te vernieuwen en te zoeken naar middelen om dit te doen.

Deze dienst biedt op dit gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Robinson WILSON 
CP
Tel : 02/642.77.55
Email :DRI.Systems@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Systems Consultant ICT
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5065 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het ondersteunen van de General Systems Manager in de organisatie, de opvolging, de inplaatsstelling en de coördinatie van het ICT beleid van de geïntegreerde politie ten einde bij te dragen tot het optimaal bereiken van de strategische ICT doelstellingen die vastgelegd werden voor de geïntegreerde politie en om een efficiënte werking van de geïntegreerde politie te bevorderen.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- De medewerkers opleiden op de werkplaats
- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
- De medewerkers responsabiliseren


Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Dossiers of taken vanuit ICT-technisch oogpunt analyseren in verschillende domeinen (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …)
- De coherentie verzekeren tussen de verschillende ICT-disciplines
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
- Benchmarken tussen verschillende technische oplossingen en met gelijkaardige organisaties
- Risicoanalyses opstellen

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

- De goede werking van de ICT-omgeving (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …) controleren en optimaliseren
- Kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren
- Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden
- Voorzien in de vervanging of vernieuwing van verouderde of defecte elementen in de ICT-infrastructuur en -architectuur

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- De ICT-behoeften opvolgen en vertalen in specificaties voor overheidsopdrachten
- De dossiers in samenwerking met andere betrokken personen of diensten (budget, procurement) aftoetsten aan wettelijke en administratieve verplichtingen en het verloop van de procedure opvolgen
- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen inzake ICT-aangelegenheden
- Berichten ontvangen en doorgeven
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Deelname aan specifieke seminaries
- Vakliteratuur raadplegen
- Volgen van opleidingen
- de relevantie van het documentaire aanbod beoordelen

4 vacante betrekkingen.
Werkplaats: POLIS CENTER - Koningsstraat 202A - 1000 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  • Houder zijn van een bachelor diploma ICT of met oriëntatie Elektronica.

Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
-Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar is aan de functie verbonden.
- Rijbewijs B noodzakelijk.

 • Grondige kennis van Linux, bij voorkeur RedHat Enterprise Linux en/of Windows Server.
 • Grondige kennis van tools voor het beheer van Linux (RedHat) en/of Windows servers in de domeinen monitoring, provisioning en configuratie.
 • Kennis van backup en restore-oplossingen onder Linux en/of Windows.
 • Pluspunten: kennis van OpenLDAP, Samba en virtualisatie van Linux servers en/of Active Directory
  Kennis van Open Source producten, server gericht (zoals Apache, PHP, GIT, …)
 • Kennis van Windows 7 Professional en bij voorkeur Windows 10.
 • Een goede kennis van Microsoft bureautica producten.
 • Algemene kennis van agile methodes.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

SELECTIEMODALITEITEN:

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een bekwaamheidstest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

OPGELET:  Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier