Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
TELEMATICA (DST)
(Ecode6926)

Wervingsreserve: 12 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.
Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming. Hij beheert ook de datacentra en de in deze centra aanwezige, centrale infrastructuur en technische systemen.
Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het ‘research & development committee’ dat als rol heeft verder te vernieuwen, innovatieve ingrepen voor te stellen en te zoeken naar middelen om dit te doen.

Deze dienst biedt op dit brede, technische gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Robinson WILSON 
ADV
Tel : 02/642.77.55
Email :DRI.Systems@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-ADVISEUR (M/V) - SYSTEMS ENGINEER
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4061 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE


De interne en externe informatica- en communicatiesystemen (hardware, netwerken, ...) van de organisatie in plaats stellen, beheren, verbeteren en onderhouden ten einde te zorgen voor een efficiënt continu en evolutief informatie- en communicatiesysteem opdat de organisatie in staat zou zijn om haar strategische en operationele doelstellingen na te komen en de gebruikers hun taken kunnen uitvoeren.

Het professioneel realiseren van projectdoelstellingen, vanuit het eigen inzicht en gebruik makend van de eigen expertise en kennis qua technologie en middelen
ten einde te zorgen voor de goede werking van de systemen die de organisatie in staat stellen om haar doelstellingen na te komen.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige

Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan het management, het divisiehoofd en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.

- Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie
- Het afstemmen van de technische terminologie en dit rekening houdend met de evoluties die binnen de technische systemen gebeuren
- Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken
- Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten
- Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan

Als verantwoordelijke voor een team

Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.

- Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen en waarbij er samen gewerkt wordt aan het evolutief oplossen
- Alle noden voor opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen, gebruik makend van de nodige contacten en budgetten om deze ontwikkeling in te vullen
- Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer
- Responsabiliseren van de medewerkers en hen stimuleren om zichzelf verder te blijven ontwikkelen
- Bij relationele problemen tussenkomen of conflicten tussen medewerkers aanpakken en oplossen, om het functioneren van de mensen en de teams terug op het goede spoor te krijgen
- De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te leren

Als organisator

Het werk tussen de programmeurs verdelen, opvolgen en controleren ten einde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.

- Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs
- Het opvolgen van het verloop van het werk/programmering
- Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de Business Manager of de verantwoordelijke ICT
- Het verzekeren van technische steun aan de programmeurs
- Het prioritiseren van de uit te voeren taken

Als ICT specialist

Op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie.

- Het beheer van een project
- Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen < br / >- Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen
- Expertise opbouwen en blijven onderhouden op diverse vlakken (binnen dienst systemen is dat voornamelijk ‘netwerken’, ‘servers’, ‘opslag’, ‘video’, ‘audio’, ‘security’, ‘infrastructuur’, ‘centrale systemen’, enz)

Als systeem ingenieur

Alle nodige handelingen op het vlak van de systemen stellen, gebruik makend van de eigen kennis, van ervaring, van inzicht, van kennisnetwerken, van documentatie,… ten einde de systemen te verbeteren om zo de behoeften van de gebruikers te beantwoorden, hen in staat te stellen om aan hun doelstellingen te voldoen en daarnaast tegemoet te komen aan de vereisten die in de planning zijn opgenomen.

- Het schrijven van automatisaties en scripts die het werk versneller of de foutmarge bij het uitvoeren van routinematige taken verlagen
- Voortdurend verbeteren van de systemen, waarbij er geen schrik is om ook ‘buiten de lijntjes’ te zoeken naar oplossingen voor complexe problemen
- De systemen aanpassen aan de nieuwe evoluties binnen de technologie, rekening houdend met de impact op de werking van de organisatie (continuïteit garanderen)
- Het aanbieden van gebruiksvriendelijke interfaces aan de organisatie, zodat de leercurve voor het aanleren en gebruiken van de systemen vlak wordt gehouden

Als opleider/promotor

Kennis en kunde overbrengen naar de IT-medewerkers en naar de eindgebruikers, ten einde toe te laten dat zij op een efficiënte en effectieve manier de informatica tools kunnen gebruiken.

- Voorbereiden van cursussen en syllabi voor de opleiding
- Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden)
- Kennis overbrengen aan nieuwe collega’s, en dit door het overbrengen van verworven inzichten en competenties
- Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie
- Punctuele vragen via telefoon of mail beantwoorden

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

1 vacante betrekking.
Werkplaats: POLIS CENTER - Koningsstraat 202A - 1000 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

  • MASTER orientatie ICT
 • - De aangeworven persoon zal bij voorkeur in plaats worden gesteld, ofwel in het team Server Platforms, ofwel in het team Security.

  - Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.

  - Rijbewijs B noodzakelijk.

  - houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd.

  - Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

  - Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.


  Voor Server Platforms:


  Ervaring hebben met technische activiteiten betreffende datamigratie, dataconsolidatie en serverconsolidatie in server- en storageomgevingen (Linux, Windows, eventueel HP 3PAR et VMax, ...)

  • Ervaring hebben met finetuning van backup software

  • Kennis hebben betreffende het migreren van (fysieke) servers in de optiek van een maximale centralisatie door virtualisatie en consolidatie.

  • Ervaring hebben met de technische implementatie van een provisioning tool. (configuration management, uitwerken richtlijnen, …)

  • Ervaring hebben met de rollout van Samba (bij voorkeur Samba 4) en RedHat Enterprise Linux (bij voorkeur RHEL 7).

   

  Voor Security:


  - Kennis hebben betreffende hardware en software voor antivirusbeveiliging op servers en clients (endpoint security).

  - Ervaring hebben met tussenkomsten bij eventuele virus outbreaks of verdachte activiteiten die mogelijk gerelateerd zijn aan malware of spyware.

  - Ervaring hebben met firewalls en meldingssystemen ivm cybersecurity aanvallen en incidenten (sensoren, Intrusion Detection, Intrusion Protection, Auditing systemen van mail accounts, …).

  - Ervaring hebben met actieve auditing en eventueel ethical hacking van programmeercode van applicaties, storage mechanismes, front end en backend processen op servers, … met het oog op het ontdekken van veiligheidsrisico’s (backdoors, zwakke paswoorden, …).

  - Ervaring hebben met opstellen en evalueren van technische security policies.

  - inzicht in netwerkaspecten is een vereiste

  - kennis van overheidsopdrachten (opstellen van technische specifieke specificaties, administratieve vereisten, evaluatie van offertes, …) is een voordeel

  - Beschikken over administratieve bekwaamheden
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over
waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete
adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
• Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt
beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te
bereiken doelstellingen.
• Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams
aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen
aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het
gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :
• Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele
relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen
verschillende organisatieniveaus.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te
maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te
gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn
gesprekspartner(s) of publiek.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en
internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de
partnerorganisaties.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en
tegenwerking door kalm te blijven, de eigen

SELECTIEMODALITEITEN:

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

OPGELET: Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (42.458,72€ minimum tot 62.933,41€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier