Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Limburg
HOKT
vlag.jpg


      
Van luisterend oor tot goed advies en alles er tussenin! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE NOORDOOST-LIMBURG
(Ecode5385)

Wervingsreserve: 24 maanden

Niet statutair zijn in een bediening van hetzelfde niveau binnen de Geïntegreerde politie

PZ CARMA (5909) vanaf 01-01-2018

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Hanne Kerkhofs 
Tel : 089 39 11 28
Email :hrm@midlim.be
Mail een vriend(in) print  
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) 
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5723 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als  maatschappelijk assistent word je tewerkgesteld binnen de sociale cel in de component opsporing. Hij/zij zorgt voor de eerste- en tweedelijnsopvang van slachtoffers, daders, sociale problemen en van collega’s die betrokken zijn in een ingrijpend incident.

De maatschappelijk assistent heeft een probleemoplossende insteek en netwerkt sterk met andere sociale partners. Hij/zij ondersteunt de operationele medewerkers van de sociale cel bij het uitvoeren van sociale onderzoeken en andere punctuele opdrachten en dit onder het gezag van de teamverantwoordelijke van de sociale cel.

 Kernactiviteiten

 • Instaan voor de slachtofferbejegening in de politiezone in een 24-uren permanentiesysteem. Dit houdt de eerste opvang en  ondersteuning van slachtoffers, nabestaanden, getuigen,...  in bij onder andere woninginbraken, gewelddelicten, zedenfeiten, brand, intrafamiliaal geweld, gewelddelicten,...
 • Opstarten van crisishulpverlening voor minderjarigen.
 • Het uitvoeren van slechtnieuwsmeldingen: verwittiging en eerste opvang van nabestaanden.  Waar nodig verdere doorverwijzing en/of hercontactname.
 • Slachtofferzorg: informatieverstrekking, opvang, opvolging en doorverwijzing van slachtoffers van misdrijven en verdwijningen.
 • Problematiek minderjarigen: uitvoeren van een onderzoek inzake opvoedings- en leefsituatie.  Opvolgen van verontrustende situaties en contacten leggen met hulpverlening.
 • Relatieconflicten en intrafamiliaal geweld: informatieverstrekking, opvang, opvolging, doorverwijzing en hercontactname.
 • Demente of geesteszieke personen: opvang, opvolging problematiek.

Het betrokken personeelslid wordt tewerkgesteld binnen het stelsel van een 24-uren permanentiesysteem.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Europalaan 27 - 3600 GENK.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Bachelor of gegradueerde in het maatschappelijk werk of gelijkwaardig.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

1. Kennisgebonden competenties

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift
 • vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet – Windows -  …);
 • Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties, wet op de jeugdbescherming en integrale jeugdhulpverlening;
 • Goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
 • Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst. Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
 • U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
 • U bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering;
 • U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
 • Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
 • Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie.
 • In het bezit zijn van minimum een rijbewijs B.

 2. Gedragscompetenties

 • Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert;
 • Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen;
 • Flexibiliteit, stressbestendigheid en gedrevenheid;
 • Orde, stiptheid en respect voor termijnen;
 • Innovatief en oplossingsgericht denken;
 • Beschikken over goede sociale vaardigheden
 • assertiviteit;
 • externe en interne klantgerichtheid.

3. Waardecompetenties

 • de deontologische code van de geïntegreerde politie naleven en hierin een voorbeeldfunctie waarnemen,
 • combineren van loyauteit t.o.v. zijn/haar collega’s met loyauteit t.o.v. zijn/haar meerderen en het bestuur,
 • integer, onpartijdig, betrouwbaar en loyaal zijn,
 • discreet zijn met respect voor de rechten van de privacy en het beroepsgeheim,
 • over het vermogen beschikken om het spanningsveld tussen de noodzaak aan openbaarheid ener­zijds en de noodzaak aan discretie in verband met vertrouwelijke gegevens anderzijds goed in te schatten en naar derden toe met tact te hanteren,
 • handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
Uiterste inschrijvingsdatum: 26 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (27.568,64€ minimum tot 41.372,65€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier