Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SCHAARBEEK ST.JOOST
EVERE
(Ecode5344)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Yvan GENDARME 
ADV
PZ 5344
Tel : 02/249.22.46
Email :Yvan.Gendarme@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Onthaal
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6043 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Om een optimale werking te kunnen garanderen, is de politiezone op zoek naar nieuwe medewerkers om de volgende taken uit te voeren die inherent zijn aan het onthaal van de bevolking in de politiecommissariaten:

 • Een informatiefiche opmaken voor elke persoon die zich aan het onthaal aanmeldt en de identiteit van de betrokkene grondig controleren (RRN, ANG, enz.); ook de aangeboden documenten zullen het voorwerp uitmaken van een controle via de beschikbare databanken (DIV, rijbewijs, enz.);
 • De klagers, opgeroepen personen en getuigen aanmelden bij de politieambtenaar die belast is met het onderzoek of het dossier;
 • Correcte informatie verstrekken, zowel telefonisch als aan het loket, en de betrokkenen zo nodig doorverwijzen naar de bevoegde diensten, en dit vanuit een probleemoplossende visie;
 • Instaan voor het eerste onthaal van de slachtoffers;
 • De telefonische communicaties op professionele en efficiënte wijze beheren, en dit door nota te nemen van de boodschappen die bestemd zijn voor afwezige collega’s of door de personen door te verwijzen naar de betrokken diensten;
 • Nota nemen van berichten voor afwezige collega’s;
 • Een Cadview-fiche opstellen volgens de interne procedures;
 • De interne richtlijnen en procedures kennen en toepassen voor het doorverwijzen naar een andere dienst in functie van het aangekaarte probleem;
 • De administratieve taken uitvoeren die gevraagd worden door de hiërarchische meerdere en zodoende bijdragen tot de goede werking van de afdeling;
 • Een persoonlijke werkmap samenstellen en bijhouden, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn dagelijkse taken;
 • De opleidingen volgen die nuttig zijn voor zijn functie;
 • Werken volgens een uurrooster tussen 7 en 19 uur, alsook weekendprestaties verrichten.
3 vacante betrekkingen.
Werkplaats: S. Hoedemaekerssquare 9 - 1140 EVERE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • Tweetalig zijn Nederlands/Frans (Indien mogelijk houder zijn van het Selor-brevet niveau 2 of het brevet van elementaire kennis van de andere taal in de lokale rijksbesturen: art. 8 en art. 9§1, elementaire kennis).
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Gemakkelijk contact leggen met het publiek en zijn werkomgeving kennen;
 • Een goede kennis bezitten van de organisatie van het politiekorps en de politieomgeving;
 • Bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot de politiediensten;
 • In staat zijn om zich coherent en gestructureerd uit te drukken;
 • Idealiter beschikken over een beroepservaring in een gelijkaardige functie;
 • Graag in teamverband werken;
 • Zin voor organisatie hebben;
 • Beschikbaar zijn voor de dienst;
 • De deontologische regels respecteren en de nodige discretie aan de dag leggen;
 • Beschikken over redactionele vaardigheden en zin voor synthese hebben;
 • De principes op het vlak van de interne en externe communicatie goed kennen;
 • In staat zijn om zich uit te drukken voor een publiek en om een debat te leiden;
 • De informaticaprogramma’s Word, Excel, PowerPoint kennen en beheersen.

Persoonlijkheidskenmerken:

 • Analytisch en gestructureerd kunnen denken;
 • Zin voor initiatief hebben;
 • Beschikken over een kritische ingesteldheid;
 • Beschikbaar zijn;
 • Blijk geven van loyaliteit.
Uiterste inschrijvingsdatum: 26 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.417,43€ minimum tot 37.156,34€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Gratis consultatie in de medische centra van de federale politie
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier