Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE (FGP)
- DGJ - DIRECTEUR-GENERAAL
(Ecode6454)

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Als centrale directie draagt DJO bij tot de uitvoering van de opdrachten van de DGJ.  Haar diensten voeren gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en/of leveren, ten behoeve van de vragende diensten, specifieke steun op verschillende competentiegebieden, nl:

 • BOM-beheer;
 • Inzet DSU;
 • Ontvoering, afpersing, gijzeling;
 • Informantenbeheer;
 • Permanentie DGJ;
 • Vermiste personen;
 • Opsporing en aanhouding voortvluchtigen;
 • Getuigenbescherming;
 • Opsporing van getuigen;
 • Vatting in de ANG en nationale gerechtelijke seiningen.

De Dienst Vatting/Saisie- Seining/Signalement telt twee afdelingen.

De afdeling "Vatting " registreert de documenten (PV, RIR en DOS) opgesteld door de centrale directies van DGJ, in de ANG en volgt de raadplegingen van de databank op.

De afdeling " Seiningen " registreert in de ANG de seiningen vanwege de gerechtelijke overheden en van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Beide afdelingen voeren kwaliteitscontrole uit op de informatie van de ANG die valt onder hun activiteitsgebied.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De ontvangen operationele gegevens adequaat vatten in de ANG om bijgestuurde en kwaliteitsvolle informatie te leveren aan de klanten politiediensten.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Jean-Claude GILIS 
CP
DGJ-DJP-VSS
Tel : 02/644.84.50
Email :DGJ.Resources.Pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Vatter
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6179 T 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Binnenkomende gegevens analyseren;
 • Gegevens buiten het algemene kader nazien en gepaste oplossingen voorstellen.

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • De algemene vattingsregels toepassen op de eenduidige gegevens;
 • De gegevensbank bijhouden door de gegevens op te nemen zo vlug mogelijk;
 • De gevatte gegevens opvolgen;
 • Nuttige bjikomende informatie verzamelen bij de bron.
2 vacante betrekkingen.
Werkplaats: Koningsstraat 202A - 1000 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit tevoeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een plus punt.

Enkel de eerste 20 inschrijvingen van elke taalrol worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.417,43€ minimum tot 37.156,34€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier