Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
SOCIAAL SECRETARIAAT (SSGPI) - SOCIAAL SECRETARIAAT
(Ecode6974)

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 12 maanden.

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de lonen en de bijdragen, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten, …

Het Coördinatiecentrum verzekert de interne steun aan alle satelliet bureaus en is samengesteld uit experten in domeinen zoals communicatie, IT, boekhouding, kennisbeheer, …

Eén van de functionaliteiten van het Coördinatiecentrum is het kennisbeheer. De bureau kennis en expertise is belast met: het waken over het juridische, raadgevingen, de analyse van nieuwe wetgeving, de technische opleidingen, het schuldbeheer, … bij de interne en externe klanten.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het beantwoorden van vragen gelinkt aan de activiteit domeinen van het SSGPI (geldelijk recht, sociaal, arbeidsrecht,…), klachtenbehandeling van de klanten, beantwoorden van briefwisseling van advocaten, wettelijke teksten en reglementeringen vulgariseren door middel van documenten en opleidingen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Agnetha KNAPEN 
ADV
SSGPI
Tel : 02/642.67.74
Email :ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Jurist
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4199 T 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

 •  Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren;
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties;
 • Technische adviezen opstellen en steun aanbieden aan de interne klanten in alle wettelijke en reglementaire aangelegenheden;
 • De visie en de werkprocessen samenhangend maken;
 • De processen en de werkprocedures samenhangend maken;
 • Bekijken welke beleidskeuzes in een specifieke context gemaakt werden en voorstellen doen aan het directiecomité.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken :

 • De geldende procedures voor elke werkpost analyseren overeenkomstig de wet betreffende het welzijn op het werk om de risico's te bepalen en het welzijn op het werk van de betrokken post te verbeteren;
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie.

Als “contactpersoon/helpdesk”, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:

 • Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet;
 • De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen;
 • Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 C - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties;
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART);
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag:

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise;
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden;
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren;
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen;
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (35.896,32€ minimum tot 55.608,13€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier