Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE VOORKEMPEN
(Ecode5355)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Danielle Mariën 
Tel : 03/2104232
Email :Danielle.marien@politievoorkempen.be
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Functieverantwoordelijke Logistiek
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5041 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De functieverantwoordelijke Logistiek is verantwoordelijk voor volgende taken/opdrachten;

 • Het enerzijds verzekeren van de administratieve ondersteuning van het diensthoofd op het vlak van het aankoop-, logistiek en ICT-beleid en anderzijds de zelfstandige uitvoering van de minder complexe aankoopdossiers en het vervullen van een ondersteunende rol bij complexe(re) aankoopdossiers.
 • Hij/zij is in zijn/haar hoedanigheid van consulent verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het diensthoofd en de eerste aansturing van de medewerkers logistiek;
 • Vervangen van het diensthoofd logistiek, in “duo-baan” met de functieverantwoordelijke ICT, bij diens afwezigheid.
 • In samenwerking met het diensthoofd meewerken aan de strategiebepaling voor het logistiek- en aankoopbeleid van de politiezone en de concrete vertaling van dit beleid naar alle personeelsleden van de politiezone;
 • Ondersteuning van het diensthoofd bij projecten en werkprocessen, alsook het aanleveren van ideeën voor een efficiëntere werkorganisatie;
 • Eerste aanspreekpunt voor de aankoopprocedures “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking” en als back-up voor alle andere aankoopprocedures;
 • Filtrage van alle opdrachten doch met adequate rapportering aan het diensthoofd;
 • Ondersteuning bieden bij het logistiek aankoopproces: behoeftebepaling, marktprospectie, toepassing wetgeving overheidsopdrachten, opmaken bestelbon, opvolging uitvoeringsfase, nazorg en kwaliteitsbewaking;
 • Bijhouden van de inventaris aankopen en in samenwerking met het diensthoofd meewerken aan de conceptuele ontwikkeling van een nieuw patrimoniumbeheer;
 • Bestelling, beheer en opvolging van basis- en functiekledij;
 • Nazicht leveringen en facturen in functie van bestelbonnen en oplossen van eventuele problemen;
 • Instaan voor het beheer van de documentatie betreffende logistiek en aankopen en het beheer van het archief van dienst logistiek;
 • Instaan voor de ontwikkeling van een klasseer- en opzoeksysteem voor alle dossiers logistiek;
 • Instaan voor de behoeftebepaling en voorstellen tot aankoop voor de politiebegroting;
 • Aansturen van de medewerkers d.m.v. een functionele dienstorganisatie, planning en rapportage binnen de door het diensthoofd gestelde deadlines en het door het diensthoofd gestelde werkingskader;
 • Het bewaken van de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde dienstverlening in overleg met het diensthoofd;
 • Opvragen en verstrekken van informatie bij externe partners, diensten, bedrijven, …;
 • Instaan voor de meest actuele informatie betreffende ter beschikking zijnde raamcontracten;
 • Informatiebevraging en het onderhouden van goede contacten met ondersteunende diensten van de Federale Politie alsook met andere diensten van de lokale politie;
 • Bijstaan in het dagelijks logistiek beheer o.a.: voorraadbeheer, opvolging bestellingen en leveringen, klassering en stockering, verwerken en aanvullen opvolgingslijsten, bijhouden patrimoniumbeheer, administratieve opvolging, telefoonbehandeling, briefwisseling, verwerking schadegevallen, informatieverstrekking;
 • Het aankoop- en middelenbeleid performant ondersteunen en verder uitgebouwen  met het oog op de verdere optimalisatie van de (operationele) werking van de politiezone hetgeen resulteert in een substantiële bijdrage aan een optimale dienstverlening aan de bevolking;
 • U staat mee in voor het logistiek beheer en de administratieve ondersteuning bij de logistieke organisatie en het aankoopbeleid van de politiezone.  De functieverantwoordelijke logistiek draagt bij aan het verder excelleren van het materiële-middelenbeleid binnen de politiezone.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Vaartdijk  15 - 2960 Brecht.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Hij/zij is in het bezit van minimum een rijbewijs B;
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis en vaardigheden:

 • Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet – ISLP…);
 • Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties;
 • U bezit een behoorlijke vakkennis met betrekking tot de politiewerking in het algemeen;
 • U bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de principes van de excellente politiezorg;
 • Kennis van het zonaal veiligheidsplan;
 • Goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
 • Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst;
 • Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;
 • U zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge kwaliteit na te streven;
 • U hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en dossiers af binnen de vooropgestelde termijnen;
 • U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer;
 • U bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering;
 • Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners;
 • U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…;
 • Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
 • Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie;
 • In staat zijn om een nauwkeurige planning, opvolging, timing en coördinatie aan te houden mits flexibele inpassing van opdrachten (prioriteiten kunnen stellen);
 • Grondige kennis van het EFQM organisatiemodel;
 • Beschikken over leidinggevende capaciteiten;
 • U straalt natuurlijk gezag uit en wendt dat op een gepaste manier aan;
 • Openheid en rekenschap afleggen dmv rapportering;
 • U communiceert professioneel met uw medewerkers en chefs, en neemt daartoe zelf het initiatief binnen de beleidslijnen van de organisatie;
 • U neemt constructief deel aan de (voorbereiding), uitvoering en opvolging van het politiebeleid;
 • U kan kritisch en rationeel een oordeel vormen over de beschikbare informatie en kan het essentiële van het bijkomstige onderscheiden;
 • Dient te beschikken over enige vergadertechnieken en is in staat om op gepaste wijze zijn/haar standpunten kenbaar te maken en te wijzen op het bestaande wettelijk kader en mogelijke opportuniteiten.

Specifieke vereisten

 • Hij/zij moet een grondige kennis hebben van de structuur, werking en organisatie van de geïntegreerde politie en specifiek de lokale politie en zijn overheden;
 • Hij/zij moet kennis hebben van het statuut van toepassing op de geïntegreerde politie;
 • U bent vertrouwd met de principes van organisatiemanagement en projectmanagement;
 • Hij/zij dient kennis te hebben van het logistiek- en aankoopproces bij de geïntegreerde politie, ervaring binnen de (lokale) politie strekt tot aanbeveling;
 • Basiskennis van de wetgeving op overheidsopdrachten;
 • Basiskennis van het financieel beleid van een politiezone;
 • In staat zijn om op een correcte wijze evaluatie-, functioneringsgesprekken en andere te kunnen voeren die inherent zijn aan uw leidinggevende functie;
 • Het kunnen voorleggen van relevante ervaring op een logistieke en/of aankoopdienst is een meerwaarde.

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature

Uiterste inschrijvingsdatum: 5 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier