Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL) - LOGISTIEKE COORDINATIEDIENST
(Ecode7101)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 12 maanden.

Bedieningsnr: 113069

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt ?

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Resources (Resources Division - DIRES) ontwikkelt het HR-, logistieke en financiële beleid en de strategie van de directie. Bovendien staat hij in voor de HR-, logistieke- en financiële processen.

Hij coördineert de analyse van de behoeften, van de ontwikkeling en van het beheer van personele, financiële en logistieke middelen van de directie. In het raam van het beheer van de middelen coördineert de dienst eveneens het beheer van de externe consultants, samen met de externe partners, en coördineert met de FOD Binnenlandse Zaken en de SICAD’s voor het beheer van de neutrale calltakers.

Hij organiseert eveneens het administratieve beheer van de directie. Daarom is er eveneens een functionele band met de administratieve assistenten in de Business Units.

Hij vormt eveneens een verbindende schakel met het facility management van het POLIS center-gebouw.

Wat het financiële beheer betreft, ontwikkelt de dienst de financiële ICT-strategie van de politie, coördineert de financiële ICT-behoeften en volgt de implementatie en uitvoering op.

De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus in zake HRM, logistiek en financiën volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Assisteren van de Human Resources Manager in de organisatie, de supervisie, de inplaatsstelling en de coördinatie van het HR-beleid van de directie teneinde bij te dragen tot het bereiken van de strategische doelstellingen nader bepaald door de directie en teneinde een doelmatige werking te bevorderen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Catherine VAN DEN BERGHE 
ADV
DGR - DRI - Resources
Tel : 02/642.77.00
Email :DRI.Resources@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Human Resources Advisor
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4065 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als expert, beheersen van de verschillende aangelegenheden inzake het beheer van het personeel teneinde diens verschillende partners te kunnen adviseren en hun in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen of hun opdrachten te vervullen door een gefundeerd advies te geven.

Voorbeelden van taken

 • Antwoorden op vragen, advies verstrekken aan het personeel van de dienst en aan de hiërarchie betreffende het statuut en de regelgeving inzake het personeelsbeheer (verloven, verwerking/behandeling(traitement), loopbaan,…);
 • Behandelen van complexe dossiers in samenwerking met de HR manager (tucht, evaluatie,…);
 • Volgen van de administratieve procédures conform de voorschriften;
 • Het personeel informeren betreffende de aanpassingen van de regelgeving inzake HR.

Als beheerder, het personeelsbeheer opvolgen en de toekomstige behoeften bepalen teneinde een goed beheer van de dienst te garanderen.

Voorbeelden van taken:

 • De personeelsbehoeften opvolgen (mobiliteit, recrutering en selectie, pensioen,…);
 • Het beheren van de persoonlijke dossiers;
 • Coördineren van de opleidingsaanvragen en zorgen voor de opvolging van het opleidingsplan in samenwerking met andere diensthoofden;
 • Zorgen voor het administratieve beheer van de externe consulenten.

Als adviseur, het informeren en adviseren van de HR-verantwoordelijke teneinde te zorgen voor het goede verloop, de verwezenlijking van de doelstellingen en de naleving van de termijnen.

Voorbeelden van taken:

 • Het opvolgen, samen met de medewerkers van de cel, van het verloop van de lopende projecten;
 • Zich vergewissen van de ontvangst van de dossiers binnen de voorgeschreven termijn;
 • Advies verstrekken aan de HR-verantwoordelijke in verband met problemen en met het statuut van het personeel.

Als contactpersoon fungeren als contactpersoon om de aanvragen te centraliseren teneinde te zorgen voor de overdracht en opvolging van de informatie en de aanvragen.

Voorbeelden van taken:

 • Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen inzake HR-aangelegenheden;
 • Het doorspelen van de informatie naar de collega’s;
 • Voorstellen doen om de doelstellingen van het team aan te passen.

Als kennisbeheerder, het opvolgen van de evoluties in diens vakgebied teneinde diens kennis continue op een hoog peil te houden.

Voorbeelden van taken:

 • Deelnemen aan specifieke opleidingen of workshops;
 • Deelnemen aan seminaries;
 • Het raadplegen van vakliteratuur.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Koningsstraat 202A - 1000 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

  Master

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties;
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART);
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag:

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise;
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden;
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren;
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen;
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Kennis van de tweede landstaal is noodzakelijk.

Kennis van bureautica toepassingen (MS Office pakket) is noodzakelijk.

Kennistest(en) :

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 3 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (35.896,32€ minimum tot 55.608,13€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier