Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HET HOUTSCHE
(Ecode5447)

De politiezone Het Houtsche is één van de 19 korpsen van lokale politie in de provincie West-Vlaanderen.  De zone omvat de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. In de organisatie versterken 94 politiemensen en 23 personeelsleden in het administratief en logistiek kader de dagelijkse werking.  De zone telt 3 afdelingen, Beernem, Zedelgem en het veiligheidsgebouw te Oostkamp. De politiezone Het Houtsche is op zoek naar een nieuw gemotiveerde assistent – niveau C (M/V) voor de directie personeel & middelen.

Wervingsreserve 24 maanden.

Voltijdse contractuele betrekking voor bepaalde tijd (met het oog op een vaste betrekking)

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Mia Gobert 
Tel : 050/252610
Email :mia.gobert@hethoutsche.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Directie Personeel & Middelen
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6045 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Functie

 • Kan worden ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 05-08-1992 op het politieambt en de wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en volgens de bevoegdheden hem door de wet verleend. Het personeelslid voert de opdrachten en taken uit onder leiding van de functioneel hoger geplaatsten of de aangeduide functioneel verantwoordelijke;
 • Verzekert een ondersteuning van het administratieve type binnen de organisatie;
 • Staat in voor de dienstinvoer van prestaties;
 • Voorziet logistieke ondersteuning aan het personeel;
 • Vervult taken in het kader van personeelsadministratie;
 • Ondersteunt administratie in het kader van het vormingsbeleid;
 • Kan de boekhouder bijstaan in afwerking van financiële verwerking;
 • Verstrekt informatie aan interne en externe klanten;
 • Kan andere personeelsleden binnen de directie vervangen tevens ook de koerierdienst;
 • ………
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Politiepost Oostkamp
          Siemenslaan 6
          8020 Oostkamp

Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Persoonlijkheidskenmerken:
 • Eerlijkheid – Integriteit
 • Discretie
 • Objectiviteit - onpartijdigheid - oordeel - open geest
 • Bekwaamheid tot het bevorderen van een positieve werksfeer
 • Klantgerichtheid (extern en intern)
 • Orde - methode - stiptheid - respect voor de termijnen
 • Loyauteit - Correcte uitvoering van de richtlijnen
 • Opvoeding - beleefdheid - handigheid om met mensen om te gaan – tact
 • Voorkomen
 • Professionele bekwaamheden :
 • Professionele kennis
 • Prestaties :
 • Verantwoordelijkheden
 • Hoeveelheid nuttig gepresteerd werk - Energie- en activiteitsniveau
 • Kwaliteit van de geleverde dienst - Professioneel bewustzijn
 • Potentieel :
 • Wil tot verbeteren – Volharding
 • Bereidheid tot veranderen - Aanpassingsvermogen

Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie

 • ­ Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn;;
 •  Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen (niveau c)
 • ­Kennis hebben van de organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de 2 niveaus van de geïntegreerde politie;
 • ­Voorgelegde attesten van gevolgde opleidingen in het kader van de functie kunnen bij de kandidatuur gevoegd worden;
 • ­Over een rijbewijs B beschikken;
 • Geschikt bevonden worden in een beroepsproef en in een gesprek met de selectiecommissie;
 • Bereid zijn te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst.
 • Algemene kennis van het Nederlands;
 • ­Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen (MS office: o.a. excel, Word);
 • ­Basiskennis hebben van administratief recht;
 • ­Inzicht hebben in de werking van parketten, politiediensten en gemeentelijke diensten;
 • Een goede kennis hebben van internettoepassingen en redactievaardigheden;
 • ­Bereid zijn te leren werken met het  informaticasysteem van de politie;
 • ­Een uitgesproken kwaliteitsstreven in de administratieve werkzaamheden hebben;
 • ­Beschikken over communicatieve vaardigheden om via interne en externe contacten mee te bouwen aan een positief imago van de politie;
 • Over een hoog concentratievermogen beschikken, een verzorgd voorkomen hebben, stressbestendig zijn;
 • ­Bereid zijn tot permanente bijscholing;
 • ­Beschikken over de nodige tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim;

Procedure

 • Fase 1: Cognitieve vaardigheden, na uitnodiging Brussel
 • Fase 2: Beroepsproef + selectiecommissie voor de selectiecommissie

Uiterste inschrijvingsdatum:  15 december 2017.

 • Te laat ingediende kandidaturen zullen worden geweigerd.
 • Indienen van de kandidaturen (met vermelding vacaturenummer G 6045 N 17 05):

Dienst van de rekrutering en van de selectie

Kroonlaan 145A

1050 Brussel

Een volledig inschrijvingsdossier omvat:

 • Een motivatiebrief
 • Een Curriculum Vitae
 • Eventueel een kopie van het hoogst behaalde diploma
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier