Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MIDDELKERKE
(Ecode5451)

Het gaat om een dringende externe werving met mogelijkheid op statutarisatie na publicatie en geschikt te worden bevonden in de eerst volgende mobiliteitscyclus.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Wendy Coene 
Adviseur
Dienst personeel en financieel beheer
Tel : 059/312 312
Fax : 059/305 642
Email :Wendy.coene@middelkerke.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) 
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6048 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als medewerker van het bestuurlijke zuil:

 • Verleent beleidsondersteunend advies aan de korpschef en de diensthoofden.
 • Voert punctuele opdrachten uit in opdracht van de bestuurlijke zuil .
 • Maakt in het kader van de administratieve opvolging de, in overleg met de korpsleiding, afgesproken statistieken en rapporteert hierover.
 • Staat in voor administratief beheer en opvolging van verkeersgerelateerde opdrachten, uitvoering van werken, snelheidscontroles,...
 • Onderhoudt de binnen het kader van zijn opdracht vereiste contacten met interne en extern partners.
 • Staat open voor technologische vernieuwingen en heeft aanleg voor gebruik van digitale toepassingen, in het bijzonder gebruik van Bepad en Orbit
 • Het vatten van secundaire opdrachten in ISLP Mobile
 • Opmaak van interne orders voor evenementen in ISLP-omgeving
 • Plaatsen van en programmeren van LED-signalisatie ifv evenementen
 • Administratieve ondersteuning bieden ikv noodplanning
 • Een heel goede kennis hebben van de interne organisatie en zijn onderrichtingen en ernaar handelen vanuit een voorbeeldfunctie.
 • Dagelijkse en structurele uitvoering van de taken volgens het organogram en het toegekende competentieprofiel.
 • Staat in voor de uitvoering van zijn taken, volgens het bevoegdheid -verantwoordelijkheid-verantwoordingsprincipe, handelend volgens de afgesproken korpsrichtlijnen en politionele onderrichtingen.
 • Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies.
 • Functioneert conform de waarden en normen van de organisatie.
 • Bijkomende taken kunnen in onderling overleg en/of in functie van de noden van de organisatie worden toebedeeld.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Spermaliestraat 21 - 8431 Middelkerke
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • Kandidaten met één of meerdere van volgende kwalificaties genieten de voorkeur: (grondige) kennis van het politielandschap, kennis van Orbit en kaartbeheer, ICMS (noodplanning).
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Wij zijn op zoek naar iemand:

 • met een analytisch denkvermogen,
 • met een goede teamspirit, die ook bekwaam is om zelfstandig te werken wanneer nodig
 • met de nodige communicatieve vaardigheden
 • met zin voor orde, methode, stiptheid
 • met een ruime kennis van de office-toepassingen ‘Word’ en ‘Excel’, en die daarenboven in staat is om nieuwe toepassingen snel aan te leren
 • die bereid is om interne/externe opleidingen te volgen die relevant zijn voor het uitgevoerde werk

Gezien de functie moet de kandidaat in het bijzonder discreet, onpartijdig, integer en loyaal zijn. Er wordt een zekere mate van flexibiliteit verwacht, alsook een zin voor dienstverlening en de mogelijkheid om te werken in een geest van openheid. Het afleggen van rekenschap mag geen probleem vormen.

Enkel de eerste 15 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier