Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
(DSW) - SECURITY - SCREENING
(Ecode6807)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT:

De sectie CG/FIW/Screening verricht de veiligheidsverificaties volgens de procedure met betrekking tot veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen beschreven in de wet van 11 december 1998 betreffende de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De sectie voert eveneens de moraliteitsonderzoeken van de nieuwe CALogpersoneelsleden en operationele personeelsleden uit en werkt eraan mee. Bovendien vertegenwoordigt de sectie de federale politie in de Nationale Veiligheidsoverheid.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Olivier Goffin 
HINP
Tel : 02 554 47 65
Email :olivier.goffin@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Screening
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6019 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE:

Een permanente administratieve steun verlenen op het gebied van bureauorganisatie, beheer van de briefwisseling via de beschikbare toepassingen, relaties met derden en opvolging van dossiers om het administratieve beheer van de leden van de sectie te vergemakkelijken en hen in staat te stellen zich op hun eigen activiteiten te concentreren.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale
verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
Voorbeelden van taken:

 • De administratieve opvolging van de veiligheidsverificatiedossiers van de dienst screening verzekeren
 • De samenhang tussen de verschillende stukken van een dossier verzekeren
 • De documentatie verzamelen en de werkdossiers voorbereiden
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen
 • De binnenkomende post naar de verschillende leden van de dienst screening sturen
 • De sectiechef administratief bijstaan tijdens vergaderingen met de verschillende partners van de dienst screening
 • Een administratieve steun verlenen om het goede verloop van het veiligheidsverificatieproces te verzekeren (aflevering van badges, rekrutering van militairen, veiligheid ten voordele van de Nationale Veiligheidsoverheid, adviesprocedures en veiligheidsattesten …)
 • Een occasionele steun verlenen aan de collega’s van de dienst door screeningdossiers op te stellen in geval van te hoge werkdruk van de dienst

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
Voorbeelden van taken:

 • De gegevensbanken en de statistieken over de verificatiedossiers bijwerken
 • De verschillende gegevensbanken systematisch voeden
 • De administratieve handelingen voorbereiden die betrekking hebben op het verkrijgen of het intrekken van een veiligheidsmachtiging voor een medewerker van de geïntegreerde politie
 • De inventaris van de interne en externe documentatie bijhouden
 • De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (structuur van de dossiers)
 • Een documentair platform ontwikkelen, bijhouden en toegankelijk maken
 • De behandeling van de in de gegevensbank geregistreerde stukken opvolgen
 • De interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen
 • Indien nodig een overzichtsdocument maken om elektronisch opgeslagen informatie gemakkelijk terug te vinden (op de ‘’G’’, op Sharepoint, in RIO …)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
Voorbeelden van taken:

 • De meer specifieke vragen in ontvangst nemen en doorgeven aan de sectiechef of de betrokken personen
 • De vragen van de gesprekspartners identificeren en erop antwoorden
 • Indien nodig, als de vraag buiten het eigen competentiegebied valt, ze structureren en doorgeven aan de gespecialiseerde persoon
 • Indien nodig contact opnemen met de bevoegde diensten
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen verstrekken aan de verzoekende personen/diensten (controleren of ze actueel zijn en als het gaat om een papieren document de beschikbare voorraad beheren)

Als HRM-ondersteuning, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.
Voorbeelden van taken:

 • De prestaties en de onbeschikbaarheden van de leden van de sectie beheren
 • Alle nuttige contacten leggen voor het goede beheer van de administratieve gegevens
 • De documenten in verband met de opleidingsplannen voor de leden van de sectie voorbereiden
 • De evaluatieprocedure op geïnformatiseerde wijze opvolgen
 • Toezien op de naleving van de administratieve procedures inzake arbeidstijdorganisatie (verloven, ziektes, detachering …)
 • Fungeren als contactpunt van de GALOP-beheerder voor de sectie screening

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
Voorbeelden van taken:

 • Toezien op het beheer van de voorraad van klein materiaal noodzakelijk voor de goede werking van de sectie
 • Fungeren als contactpunt van de logistieke beheerder CG voor de sectie screening
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis:

 • Politionele organisatie - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER

Praktische kennis:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
 • Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier