Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
Informat.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE NOORDERKEMPEN
(Ecode5363)

Onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke PLIF

Het gaat om een dringende externe werving met mogelijkheid op statutarisatie na publicatie en geschikt te worden bevonden in de eerst volgende mobiliteitscyclus.

Wervingsreserve: 24 maanden

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Rob GIJSBRECHTS 
Tel : 033408821
Email :rob.gijsbrechts@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-ASSISTENT (M/V) - Afdeling personeel, logistiek, IT en financiën (PLIF)
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6049 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Kerntaken
 • Het bieden van bijstand aan de systeembeheerder (consulent IT) in de uitvoering van de taken met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de operationele werking en de beveiliging van de informaticasystemen en -infrastructuur.
 • Hoofdopdrachten(niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden van de organisatie)
 • Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners met oog op het verzekeren van de continuïteit van de werking en beveiliging van de informaticasystemen;
 • Monitoren van de goede werking van de servers met het oog op de continuïteit van de operationele werking;
 • Opvolgen van de back-ups en het uitvoeren van restores met het oog op de beveiliging van de informaticasystemen;
 • Het bieden van een klantgerichte eerstelijnsondersteuning van de gebruikers bij hun IT-gerelateerde vragen en problemen; geven van ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen;
 • Beheer van technische defecten;
 • Opvolgen en uitvoeren van de installatie van het computermateriaal;
 • Beheer van de licenties.

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Vrijheid 13-17 - 2320 Hoogstraten
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in (toegepaste) informatica (vereist)
 • Ervaring in een IT-omgeving (gewenst)
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 •  Kennis
 • Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie
 • Kennis van de politiezone (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan, …);
 • Een praktische en theoretische kennis van de informaticatechnologie;
 • Algemene kennis van netwerken en besturingssystemen, relationele databases en internetsysteemtalen;
 • Algemene kennis van pc- en printerconfiguraties;
 • Kennis van databankbeheersystemen;
 • Kennis en inzicht in de politionele informatiehuishouding.
 • Vaardigheden
 • In staat zijn om lokale programma’s te ontwikkelen;
 • Betrouwbaar en integer;
 • Discreet en loyaal;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Zin voor orde, methode en stiptheid;
 • Zelfstandig dossiers kunnen beheren, analyseren, verder uitwerken;
 • Flexibel zijn;
 • Kunnen werken in teamverband;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden, aanspreekbaar en luisterbereid;
 • Klantgerichte ingesteldheid.
 • Attitude
 • Respect voor het beroepsgeheim;
 • Zin voor initiatief;
 • Hulpvaardig;
 • Flexibel;
 • Flexibel en autonoom werken, beschikbaar;
 • Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen, toepassen en in een klare, correcte boodschap overbrengen;
 • Probleemoplossende en constructieve ingesteldheid.
 • Dienstregeling
 • Heeft een vast dienstrooster met glijdende werktijden. Is indien de omstandigheden dit vereisen ook bereid tot het leveren van onregelmatige prestaties.
 • Is bereid te werken in een beperkt systeem van bereikbaar- en terugroepbaarheid

Het gaat om een dringende externe werving met mogelijkheid op statutarisatie na publicatie en geschikt te worden bevonden in de eerst volgende mobiliteitscyclus
Uiterste inschrijvingsdatum: 5 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal C1A (24.361,37€ minimum tot 38.374,96€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier