Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE NOORDERKEMPEN
(Ecode5363)

Onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke LIK

Er wordt een wervingsreserve voorzien van 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Els Dellafaille 
Tel : 033408836
Email :els.dellafaille@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Lid Informatiekruispunt (Lik) Verkeersdeskundige
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5044 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Kerntaken
 • Uitvoeren van verkeersonderzoeken en verstrekken van adviezen met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid.
 • Hoofdopdrachten: (niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden van de organisatie)
 • Het uitvoeren van een doorgedreven (oorzaak)gerichte analyse van verkeersgegevens (bvb. cijfers verkeersongevallen- en inbreuken) en statistieken (verkeersmetingen) en dit i.f.v. de aansturing van de (politionele) verkeershandhaving en het formuleren van advies hieromtrent naar de bevoegde beleidsinstanties;
 • Het beheer van meettoestellen en snelheidsinformatieborden;
 • Voorbereiden van administratieve dossiers inzake verkeer die tot de bevoegdheid van de politie behoren en die in een later stadium kunnen worden besproken op diverse interne en externe overlegstructuren;
 • Voorbereiden van verkeersprojecten en sensibiliseringscampagnes (zoals bvb. de verkeersveertiendaagse);
 • Het adviseren van de gemeentelijke overheden inzake verkeersaangelegenheden bij o.m. evenementen, werken, herinrichtingen, stedenbouwkundige aanvragen, enz… en dit door middel van het opstellen van aanvullende en tijdelijke politiereglementen;
 • Gemeentelijke overheden en andere relevante partners met raad en daad bijstaan in het uitwerken van hun verkeers- en mobiliteitsbeleid (bvb. uitwerken vrachtwagensluizen, trajectcontroles, snelheidsregimes, opmaken dossiers voor aanvragen bij AWV voor o.m. fietssuggestiestroken, oversteekvoorzieningen enz…);
 • Interne en externe communicatie inzake verkeersgerelateerde aangelegenheden voorbereiden;
 • Communiceren en sensibiliseren over de materie die het vakdomein van de verkeersconsulent behelst en hiertoe goede contacten onderhouden met de nodige partners (pers, redactieraden plaatselijke infobladen, communicatieambtenaren gemeentelijke overheden enz…);
 • Het opvolgen van wijzigingen in het vakdomein (wetgeving, omzendbrieven), verwerking ervan en voorlichting van het personeel door middel van opmaken van samenvattingen en/of interne briefings om zo de interne werking van het korps hierop af te stemmen;
 • Bijdrage leveren aan de verkeersgerelateerde prioriteiten binnen het zonaal veiligheidsplan (meetplan, gedetailleerde verloop, opvolgingstool).

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Vrijheid 13-17 - 2320 Hoogstraten
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Ofwel houder zijn van een diploma ‘Bachelor Verkeerskunde’ of een gelijkaardig erkend diploma;
 • Ofwel bereid zijn het diploma Verkeerskunde te behalen d.m.v. het volgen van een drie jaar durende en door de werkgever gefinancierde opleiding, dit onder de voorwaarden bepaald door de werkgever (gedurende het schooljaar, elke woensdagnamiddag van 13.30u-19.00u onder het statuut van werkstudent aan het PCVO Limburg – Campus UHasselt – Diepenbeek).
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis

 • Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie;
 • Kennis van de politiezone (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan, …);
 • Kennis hebben van de relevante wetgeving in het domein of bereid zijn zich deze eigen te maken door het volgen van de hierna vernoemde opleiding.

Vaardigheden

 • Betrouwbaar en integer;
 • Discreet en loyaal;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Zin voor orde, methode en stiptheid;
 • Zelfstandig dossiers kunnen beheren, analyseren, verder uitwerken;
 • Flexibel zijn;
 • Kunnen werken in teamverband;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden, aanspreekbaar en luisterbereid;
 • Klantgerichte ingesteldheid.

Attitude

 • Respect voor het beroepsgeheim;
 • Zin voor initiatief;
 • Hulpvaardig;
 • Flexibel;
 • Flexibel en autonoom werken, beschikbaar;
 • Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen, toepassen en in een klare, correcte boodschap overbrengen;
 • Probleemoplossende en constructieve ingesteldheid.

Heeft een vast dienstrooster met glijdende werktijden. Is indien de omstandigheden dit vereisen ook bereid tot het leveren van onregelmatige prestaties.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 5 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier