Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KASTZE
(Ecode5412)

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De assistent personeel – planner maakt deel uit van het team personeel binnen de cluster organisatieondersteuning. Hij/zij staat in voor de ondersteuning, controle, opvolging en uitvoering van verschillende taken en opdrachten die tot het HR-domein behoren zoals personeelsplanning, opleiding en ontwikkeling, competentiemanagement, rekrutering en selectie, loopbaanbeheer,….

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Sarah Colson 
Tel : 02 255 02 86
Email :personeel@kastze.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Team personeel - Planner
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6643 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Functierollen en resultaatsgebieden (niet-limitatief):

Als zonale planner instaan voor o.a.:

 • Het opmaken van de planning voor het team toezicht en interventie;
 • Het invoeren van de planning voor het team toezicht en interventie in Galop;
 • Het dagelijks beheer van de planning voor het team toezicht en interventie en deze aanpassen naargelang onvoorziene situaties en dit in overeenstemming met de korpsrichtlijnen die hier betrekking op hebben;
 • Het opvolgen van (onvoorziene) situaties die gevolgen hebben voor de planning van het team toezicht en interventie (verlofaanvragen, opleidingen, afwezigheden, wissels,…);
 • De dagelijkse validatie van de prestaties van de medewerkers van het team toezicht en interventie in Galop;
 • Het geven van concrete instructies of opdrachten aan medewerkers met betrekking tot de (zonale) inzet van de nodige capaciteit voor de opdrachtuitvoering;
 • De communicatie, indien nodig de consultatie, en het geven van feedback aan medewerkers en leidinggevenden inzake te nemen of genomen beslissingen en/of wijzigingen met betrekking tot de (zonale) planning;
 • De organisatie en verslaggeving van het tweemaandelijkse overleg zonale planning;
 • Het toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de zonale planning;
 • Het opmaken van (BIRT)-rapporten inzake de quota’s, overuren, verlofkrediet, capaciteitsinzet,…;
 • Het formuleren van verbetervoorstellen en dit samen met teamverantwoordelijke personeel;
 • Het nemen van initiatieven, in overleg of op vraag van de teamverantwoordelijke personeel, om de expertise te optimaliseren.


Als dossierbeheerder instaan voor o.a.:

 • De analyse en/of controle van dossiers volgens de geldende regelgeving en procedures;
 • Het inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen;
 • Het opzoeken van informatie in verschillende bestanden en/of gegevensbanken;
 • Het nazicht of de informatie in een dossier volledig en correct is;
 • De vaststelling, analyse en structuralisatie van de kernelementen van een dossier;
 • Het formuleren van een conclusie in een dossier en dit aan de teamverantwoordelijke personeel voorleggen;
 • Het aanvullen van documenten volgens de geldende regelgeving en procedures.


Als administratieve ondersteuner instaan voor o.a.:

 • Het klasseren en invoeren van relevantie informatie in gegevensbanken;
 • Het verhogen van de toegankelijkheid van de informatie door gebruik te maken van o.a. etiketten en tabbladen, een inhoudsopgave of indexatie, door structuur aan te brengen in dossiers,…;
 • Het up-to-date houden van de gegevensbanken en bestanden door nieuwe of gewijzigde gegevens tijdig in te voeren;
 • Het analyseren en/of controleren van de in te voeren of ingevoerde gegevens;
 • Het opmaken van rapporten en lijsten en deze op de overeengekomen tijdstippen overmaken aan de medewerkers, externe klanten en/of partners;
 • Het opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven;
 • Het opmaken van verslagen van interne vergaderingen en/of overlegmomenten;
 • Het ontwerpen van nieuwsberichten, memo’s, mails, nota’s en presentaties;
 • Het controleren van de echtheid en geldigheid van documenten;
 • Het administratief beheer en opvolging van de persoonlijke dossiers.


Als praktische organisator instaan voor o.a.:

 • Het beheer en de opvolging van de binnenkomende post en mails;
 • Het maken van afspraken met de rechtstreekse collega’s over de verdeling van de taken en/of activiteiten;
 • Het organiseren van vergaderingen, overlegmomenten en werkbezoeken;
 • Het opvolgen van de realisatie van gemaakte afspraken het bewaken van deadlines;
 • Het samenstellen van documentatiedossiers.


Als helpdeskmedewerker personeel instaan voor o.a.:

 • Het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen die betrekking hebben op het personeelsstatuut en deze beantwoorden;
 • Het eerste aanspreekpunt zijn voor problemen die betrekking hebben op het personeelsstatuut en deze oplossen;
 • Het geven van technische inlichtingen en antwoorden aan medewerkers en/of externe partners inzake Galop en Galop online;
 • Het actief doorverwijzen van medewerkers en/of externe partners naar (technische) experten om tot een antwoord of oplossing te komen;
 • Het onthaal, de opvang en de begeleiding van nieuwe collega’s, bezoekers en interne of externe partners;
 • De permanente verdere ontwikkeling van de eigen expertise door actief en via de juiste kanalen informatie op te vragen of raad te plegen;
 • Het vertrekken van inlichtingen bij  frequent voorkomende vragen of problemen en dit zowel op individueel als zonaal niveau.


Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

 • Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners  om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
 • Het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;
 • Het meedelen van het standpunt van de korpsleiding tijdens vergaderingen, overlegmomenten, bijeenkomsten van werkgroepen, fora,…;
 • Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Tervuursesteenweg 295 295 - 1820 Steenokkerzeel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zie http://www.jobpol.be/home/admin_toelatingsvoorwaarden/
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Competentieprofiel:

Doorgedreven kennis hebben of verwerven van:

 • Relevante politieregelgeving (o.a.: RPPOL en UBPOL)
 • Interne en externe aanwerving
 • Sociale wetgeving
 • Evaluatiebeleid
 • Bevorderingen en baremische loopbaan
 • Arbeidstijdsorganisatie
 • Verloven, dienstvrijstellingen en afwezigheden
 • Calog-statuut
 • Financiële personeelsadministratie
 • Pol-Office: Galop en Galop online


Basiskennis hebben van:

 • Nederlandse taal
 • Organisatiestructuur van de PZ KASTZE en de federale politie
 • Syndicale relaties
 • Tuchtstatuut
 • Welzijn op het werk
 • Diversiteitsmanagement
 • Competentiemanagement
 • Selectietechnieken en toolsVaardigheden:

 • Omgaan met informatie: Informatie begrijpen, behandelen
  + Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Omgaan met taken: Taken uitvoeren, werk structureren
  + Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.
 • Omgaan met medewerkers: Kennis en informatie delen
  + Ondersteunen: Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Attitude:

 • Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Specifieke context van de functie:

 • Werken van maandag tot en met vrijdag met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.

Hoe solliciteren?

Gebruik het (elektronisch) inschrijvingsformulier voor burgerfunctie, te vinden op http://www.jobpol.be/home/vacancy_inschrijvingsformulieren/ en voeg volgende documenten toe:
    

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
 • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief (met vermelding van het wedstrijdnummer);
 • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.


Stuur het volledige dossier voor de uiterste inschrijvingsdatum per post naar de Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL en maak ofwel per post ook een kopie van het volledige dossier over aan de politiezone KASTE, Team personeel, Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL ofwel digitaal via mail aan personeel@kastze.be .

Verder verloop van de selectie:

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, Dienst Rekrutering en Selectie);
 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (politiezone KASTZE);
 • Schriftelijk examen (politiezone KASTZE);
 • Interview met de selectiecommissie (politiezone KASTZE).

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier