Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW
(Ecode5414)

U wordt tewerkgesteld in PZ Zennevallei. (5905)

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Mark CRISPEL 
Korpschef
Tel : 02 359 99 20
Email :marc.crispel@politiezennevallei.be
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Beleid en Communicatie
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4611 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De adviseur beleid en communicatie maakt deel uit van de afdeling personeel en organisatie en staat onder het gezag van het afdelingshoofd personeel en organisatie. De adviseur is enerzijds verantwoordelijk voor het beleid en anderzijds voor de communicatie. Hij/zij ondersteunt de korpschef bij het voorbereiden, opstellen uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleid (integrale bedrijfvoering en excellente politiezorg) en de organisatieontwikkling van het gehele korps (organiseren, stimuleren en integreren). De adviseur implementeert een doordachte communicatiestrategie (intern-extern).  Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van de taken.

Beleid

 • vervult een doorslaggende rol in het strategisch beleid en organisatieontwikkeling van het korps en stippelt mee de middellange- en lange termijnvisie uit. Dit gebeurt in een filosofie van uniformiteit (intern) en een geest van dienstverlening (extern);
 • wordt belast met de opmaak van het zonaal veiligheidsplan;
 • staat in voor de voorbereiding van de zonale veiligheidsraad en neemt hieraan deel;
 • wordt belast met het opstellen, opvolgen, evalueren  en bijsturen van de actieplannen in het raam van het zonaal veilgheidsplan en ondersteunt hierbij de verschillende operationele verantwoordelijken;
 • vervult een cruciale rol in het vastleggen en optimaliseren van werkprocessen in het korps;
 • voortdurend oog hebben voor de meting van de resultaten met betrekking tot de waardering van de organisatie door haar dienstenafnemers, haar medewerkers, de maatschappij en met betrekking tot financiële en operationele resultaten;
 • organiseren van relevante metingen (indicatoren), KPI’s;
 • verzamelen en verwerken van alle objectieve en subjectieve gegevens die nuttig kunnen zijn bij het bepalen van operationele prioriteiten en doelstellingen op bestuurlijk en gerechtelijk vlak;
 • analyse van beschikbare cijfers en probleemgebieden;
 • good practices uitwisselen met andere politiezones en politiediensten;
 • leren, stimuleren en verbeteren op organisatie-, team- en individueel niveau;
 • aanspreekpunt voor beleidsgerelateerde zaken binnen het politiekorps;
 • het opmaken van het jaarverslag;
 • ...

Communicatie

 • opstellen en opvolgen van het beleidsplan/actieplan voor communicatie (zowel intern als extern);
 • realiseren van een communicatiestructuur;
 • realiseren van de communicatiemiddelen intern en extern : nieuwsbrief, persbericht, items voor sociale media, intranet, website, interne personeelsbrief ...;
 • aanspreekpunt voor communicatiegerelateerde zaken binnen het politiekorps;
 • bewerkstelligt goede wederzijdse informatiedoorstroming en samenwerk intern en met relevante partners (pers, parket…);
 • verantwoordelijk voor het persbeleid in de politiezone en is bijgevolg het eerste aanspreekpunt voor de pers;
 • maakt deel uit van de wachtrol perswoordvoerders; eventueel fungeren als operator voor ICMS bij noodsituatie en – oefeningen
 • ...

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Pepingensesteenweg 250 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • grondige kennis van de organsiatie, structuren en de verschillende bevoegheden van de geïntegreerde politie;
 • grondige kennis van de eigen organsiatie ( missie, visie, waarden, zonaal veiligheidsplan,…);
 • grondige kennis van de wet- en regelgeving (publiek en adminstratief recht) die van belang is voor het uitoefenen van de functie;
 • goede kennis van beleidsontwikkeling en beleidsopvolging;
 • goede kennis m.b.t. excellente politiezorg;
 • kennis van algemeen organisatie- en projectmanagement;
 • goede kennis en vlot gebruik van informaticatoepassingen (o.a. Word, Excel, PowerPoint...);
 • goede kennis van informatiebeheer en dossieropvolgingssysteem;
 • goede kennis van vergadertechnieken;
 • kennis van journalistiek en ervaring hebben in omgang met diverse media;


Vaardigheden :

 • beschikken over leidinggevende vaardigheden;
 • op een duidelijke wijze beleidsbeslissingen kunnen overmaken aan medewerkers;
 • vergaderingen kunnen leiden en modereren;
 • beschikken over sterke communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • autonoom en procesgericht functioneren;
 • conceptueel kunnen denken;
 • goede analystische en synthetische vaardigheden;
 • kunnen plannen en organiseren;
 • beslissingen kunnen nemen;


Attitudes :

 • doordrongen zijn van de filosofie van excellente politiezorg;
 • doordrongen zijn van de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • doordrongen van de missie, visie en waarden van de organisatie;
 • discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn;
 • initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen;
 • projectmatig en resultaatsgericht werken;
 • dynamisch, flexibel en stressbestendig zijn;
 • tactvol zijn;
 • goed voorkomen;
 • nauwgezet en stipt kunnen werken;
 • respect voor deadlines en procedures;
 • voorbeeldfunctie;
 • beschikken over verantwoordelijkheidszin;
 • dienstoverschrijdend denken en werken;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • onderschrijven en naleven van de deontologische code van de politie;
 • bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenwerking in het korps;
 • bereid zijn om opleiding/bijscholing te volgen;
 • bij urgentie: bereid tot het leveren van onregematige prestaties;

Plaats van tewerkstelling :

PZ Zennevallei Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

 

Kennistest :  

Een CV, kopie van het diplioma en motivatiebrief zullen het mobiliteitsdossier vergezellen. De kandidaten zullen onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest en een selectiegesprek. Akkoord om aan een assessmentproef deel te nemen door een extern bedrijf en de resultaten ervan te delen met de selectiecommissie, niet als uitsluitende proef, wel als richtinggevende proef voor de kandidaat en voor de politiezone.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 januari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier