Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW
(Ecode5414)

U zal tewerkgesteld worden in de PZ Zennevallei (5905).

Bijkomende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: CP Reinhard BEERENS 02 363 93 18; maatschappelijk assistente Esmeralda VIJVERMAN 02 359 99 50; HR - Adviseur Joëlle BRICHAU tel. 02 359 99 23/25.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Esmeralda Vijverman 
Tel : 02 359 99 50
Email :esmeralda.vijverman@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) - Sociale politie
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5653 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De maatschappelijk assistent werkt onder het gezag van de sectorcommissaris waartoe hij/zij behoort. De maatschappelijk assistent werkt in de sector ter ondersteuning van de teams interventie, recherche-jeugd en gezin, wijk en verkeer. De maatschappelijk assistent werkt nauw samen met de maatschappelijk assistent van de andere sector. Daarnaast kan de maatschappelijk assistent ook fungeren als « vervangend »  coördinator slachtofferbejegening - vertrouwenspersoon - zorgcollega. 

De maatschappelijk assistent werkzaam binnen de dienst sociale politie zal instaan voor de invulling van de volgende niet-limitatieve taken :

 • bijstand aan de operationele en ondersteunende diensten wanneer zij geconfronteerd worden met probleemsituaties waarbij een vraag om een goed gesprek of hulp rijst
 • voorzien van een « luisterend oor » voor de burger om op die manier een gericht aanbod van hulpverlening bespreekbaar te maken en/of te organiseren. Luisteren , informeren en gericht doorverwijzen is de hoofdzaak zonder elf langdurige begeleidingen te starten;
 • bijstand aan de politie bij de opvang van slachtoffers in de brede zin van het woord (crisisinterventie en hercontactname) ;
 • psychosociale opvang, bemiddeling, kortstondig begeleiding, installeren van hulpverlening of gerichte doorverwijzing;
 • (coördineren van de slachtofferbejegenaars van de politiezone en uitwerken/opvolgen van de permanetieregeling);
 • voorzien van opleidingen/bijscholingen en intervisiemomenten voor de slachtofferbejegenaars vertrouwenspersonen/zorgcollega’s ;
 • sociaal contactpunt in in de sector ;
 • de politie vertegenwoordigen op tal van externe overlegplatforms o.a. sociaal overleg,…..
 • uitwerken en op punt houden van de sociale kaart ;
 • onderhouden en bestendigen van de contacten met de sociale partners op het terrein ;
 • signaafunctie naar de afdeling Personeel en Organsiatie met betrekking tot het welzijn en functioneren van medewerkers ;
 • actief meewerken aan de uitvoering van de actieplannen binnen de zone, al dan niet als projectleider ;
 • neemt deel aan de beurtrol bereikbaar en terugroepbaar slachtofferbejegenaar ;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Pepingensesteenweg 250 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Een bachelordiploma (of equivalent) sociaal werk-optie maatschappelijk werk.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

kennis:

 • kennis van de sociale kaart en werking sociale partners/medische sector
 • kennis van de politionele organisatie en justitieel apparaat
 • kennis van hulpverlenings- en doorverwijstechnieken
 • kennis van de wetgeving rond welzijn op het werk
 • kennis van de omzendbrieven inzake slachtofferbejegening, waardig afscheid nemen,…

vaardigheden :

 • beschikken over een sterk communicatie- en overtuigingsvermogen
 • beschikken over redactionele vaardigheden
 • sociaal zijn in omgang
 • zelfstandig en in team kunnen werken
 • vermogen om te plannen en te organiseren
 • overtuigingsvermogen
 • invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de gesprekpartners
 • kunnen bezielen van een individu en groep
 • probleemoplossen denken en werken
 • in staat zijn tot bemiddeling en conflicthantering
 • klantgericht ingesteld zijn (intern/extern)

attitudes :

 • zich dienstbaar opstellen voor de organsiatie, interne/externe klant
 • stelt voorbeeldgedrag
 • stelt zich flexibel op
 • stelt zich neutraal en discreet op
 • is proactief ingesteld
 • bereid zijn om opleidingen :bijscholing te volgen
 • bereid zijn tot onregelmatige prestaties bij dienstnoodwendigheden
 • goed voorkomen
 • kunnen omgaan met diversiteit en een brede belangstelling hebben voor de multiculturele dimensie in onze maastchappij
 • respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 • integriteit, onpartijdigheid en discretie hoog in het vaandel dragen
 • consekwent omspringen met het (gedeeld) beroepsgeheim
 • bereid zijn om samen te werken met andere medewerkers van andere diensten/afdelingen

 

Een CV en motivatiebrief zullen het kandidaatsdossier vergezellen. De kandidaten zullen onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest en een selectiegesprek.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 januari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (28.119,81€ minimum tot 42.199,8€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier