Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (CGSU) - SIE - NTSU
(Ecode6058)

Werfsreserve: 24 maanden.

 • De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het behalen van een veiligheidsmachtiging zoals voorzien door het wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie, de machtigingen, de attesten en de veiligheidsadviezen.

Contractueel voor een periode van 3 jaar (hernieuwbare).

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.

Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.

DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:

 • Gijzeling, Fort Chabrol, Ontvoering, Afpersing
 • Technische tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd
 • Inkijkoperaties
 • Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties
 • Technisch operationele steun intern DSU
 • Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier
 • Ontwikkeling van technische tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen
 • Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens

De sectie CTIF « Central Technical Interception facility » is binnen NTSU beheert de centrale infrastructuur voor de interceptie van telecommunicaties. Het CTIF is op technisch en operationeel vlak verantwoordelijk voor de gegevenscollectie bij de telecom-operatoren en voor de verdeling van de informatie naar de klanten.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Luc BEIRENS 
HCP
Tel : 02/642 76 48
Email :luc.beirens@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) -  Central Technical Interception Facility
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5008 T 17 25
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De Belgische regering heeft beslist om een nationaal systeem installeren te installeren voor de interceptie en observatie van telecommunicatie: de Centrale Technische Interceptie Faciliteit. Het lid CTIF helpt aan de technisch complexe uitbouw en ontwikkeling van de Dienst CTIF.

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • behandelde of in behandeling zijnde dossiers controleren, status opvolgen, en bijhouden
 • de verantwoordelijken op de hoogte houden van stand van zaken, van problemen en meewerken aan het zoeken naar oplossingen, waaronder actieve deelname aan aankoopprocedures
 • zorgen dat de noodzakelijke personen/diensten samengebracht worden om vooruit te geraken in een welbepaald dossier

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren
 • Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen, eventueel, indien noodzakelijk, in samenspraak met andere diensten actief in de technische en ICT omgeving
 • Zicht houden op de markt naar bestaande oplossingen voor de meest gangbare problemen, of naar gedeeltelijke oplossingen die gecombineerd kunnen worden tot een operationeel aanvaardbaar eindresultaat
 • Praktisch uitwerken van technische oplossingen als antwoord op een operationeel probleem

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • De eigen technische middelen controleren naar goede werking toe, en de gepaste stappen ondernemen bij pannes/problemen.
 • De nodige initiatieven nemen naar het zoeken naar het meest adequate materiaal ter uitvoering van de taken
 • Door regelmatige oefeningen zich vertrouwd maken met de functionaliteiten van het beschikbare materiaal
 • Documenteren van eigen ontwikkelingen
 • Repareren van eigen ontwikkelingen in geval van problemen
 • Technische adviezen schrijven

Als informatica ondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren

 • Toegangen tot het systeem beheren
 • Hardwareproblemen binnen de competentie oplossen
 • De informaticatoepassingen en -systemen updaten, controleren en laten onderhouden
 • Als specialist nadenken over en bijdragen tot verbeteringsinitiatieven om up to date te blijven met de nieuwste technologieën
 • De bedrijfszekerheid van het systeem garanderen.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en partners te verbeteren.

 • De manier van werken analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • In het kader van die analyse voorstellen formuleren
 • Kritische succesfactoren identificeren en melden om een professionele werking te kunnen garanderen.

Als budgettaire/financiele ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • Opvolgen van de verschillende budgettaire fiches
 • Budgettaire rapportages uitvoeren
 • Procedures voor een goed beheer controleren
 • Meewerken aan de budgettaire behoeftenbepaling
 • Marktprospectie doen teneinde de projecten, noden zo goed mogelijk in te kunnen schatten op financieel vlak

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren

 • Zorgen voor de ontvangst, opslag en levering van de verschillende aangekochte middelen
 • De voorraden en bestelling van bepaalde middelen beheren
 • Zorgen voor de nodige interne opleidingen naar aanleiding van specifieke aankopen
 • De inventarissen van verdeeld ICT ( naar de verschillende CTI’s) materiaal bijhouden

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. 

 • Aan bevoegde gesprekspartners een toestand kunnen geven over de stand van zaken van de verschillende projecten binnen de entiteit
 • Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de betrokken sectie aanbelangen
 • Berichten ontvangen en doorgeven aan de betrokken collega's
 • Als specialist in zijn/haar domein, de juiste vragen kunnen stellen aan de 'klant' teneinde een grondige analyse te kunnen maken van de probleemstelling, als vertrekpunt naar een eventuele oplossing.
3 vacante betrekkingen.
Werkplaats: Ruiterijlaan 2 - 1040 ETTERBEEK.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

  Diploma ICT ( geen ervaring vereist)

  (of het laatste jaar volgen van de opleiding waarvoor het diploma vereist is)

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

SELECTIEMODALITEITEN

- Interview

- Organisatie van een of meerdere testen met eliminerend karakter

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 januari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier