Vacature voor:
Operationeel personeel
Voltijds (38u/week)  
België
Hoger secundair onderwijs
Algemeen01-lores.jpg


      
Van preventie tot interventie. De Politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
GEINTEGREERDE POLITIE, GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS
(Ecode0000)

De Belgische politieorganisatie is geënt op twee politieniveaus, namelijk dat van de lokale politie en dat van de federale politie. Beide niveaus functioneren autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden, maar er bestaan verschillende verbindingsmechanismen om op een geïntegreerde manier te werken. Vandaar dat er sprake is van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Zij is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Job Info 
Tel : 0800 99 404
Fax : 02 642 79 91
Email :rekrutering@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
INSPECTEUR VAN POLITIE (M/V) 
Statutaire betrekking Basiskader Ref n: 2018-INP-EXT-NL    
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De politieambtenaren van het basiskader zijn inspecteurs van politie. Als inspecteur heb je een volle politiebevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies, op enkele uitzonderingen na (b.v. huiszoeking).

Slechts uitzonderlijk heb je ook leidinggevende taken.

Taakgericht leg je je met je volle politiebevoegdheid toe op een geheel van taken binnen de gemeenschapsgerichte politiezorg. Oplossingsgericht werken en klantgerichtheid, d.w.z. dat je naar de burger toe werkt, zijn basiscompetenties die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van het grootste belang. Politiewerk is immers teamwerk!

Als inspecteur van politie kan je terecht binnen één van de 189 korpsen van lokale politie in één van de 7 basisfunctionaliteiten van de gemeenschapsgerichte politiezorg op lokaal niveau. Binnen het korps van de federale politie zijn tal van betrekkingen binnen de gespecialiseerde politiezorg voorhanden.

Kortom, door hun aantal en de aard van hun opdrachten vormen de inspecteurs van politie het hart van de politie.

De wettelijke basis van het politiewerk staat omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

 vacante betrekkingen.
Werkplaats: U zal uw basisopleiding starten in een erkende politieschool. Aan het einde van de opleiding zal u in de mobiliteitsregeling kunnen meedingen voor een betrekking van uw keuze, hetzij in een korps van lokale politie, hetzij in de federale politie. 
Datum van indiensttreding: Nader te bepalen in functie van de startdatum van de basisopleiding in een erkende politieschool.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen : 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie.

 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor Basiskader.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • van onbesproken gedrag zijn;
 • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • ten minste 17 jaar oud zijn;
 • aan de directie van de rekrutering en van de selectie een volledig inschrijvingsdossier bezorgen;
 • een termijn van één jaar tussen kennisgeving van de mislukking voor een eerdere afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dit basiskader respecteren.
Uiterste inschrijvingsdatum: 31 december 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal HUA1 (23.852,44€ minimum tot 31.941,82€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier