Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG)
(Ecode6000)

CGWB –Psychosociale preventie

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De dienst psychosociale preventie staat de werkgever bij en adviseert hem, als de hiërarchische lijn en de personeelsleden in de preventie van psychosociale risico's op het werk door middel van bijvoorbeeld het behandelen van  formele en informele interventieaanvragen (persoonlijke gesprekken, interventie, verzoening); het steunen inzake psychosociale risicoanalyses (a priori of voor een specifieke werksituatie; de expertise in het psychosociaal domein, de opleidingen, sensibilisatie en informatie, etc. (zie wet welzijn op het werk van 4 augustus 1996).

Bedieningsnr: 100373
Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.
Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Robert THYS 
Tel : 02/642.67.57
Email :robert.thys@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Preventieadviseur
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4017 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Zijn expertise aan de werkgever aanbieden bij het ontwikkelen en de toepassing van de preventiepolitiek inzake psychosociale risico's (onder andere door het realiseren van psychosociale risicoanalyses A priori en a posteriori. De hiërarchische lijn adviseren bij het het beheer van de psychosociale aspecten op het werk. Ontvangen en adviseren van het personeelslid dat acht benadeeld te worden op vlak van psychosciale risico's in het kader van de interne bestaande procedure om zo bij te dragen aan het vestigen en het behouden van een welzijnssituatie op het werk zoals omschreven in de wet van 4 oktober 1996, in het bijzonder in het domein van de psychosociale aspecten op het werk. (Cf KB van 10 april 2014 betreffende preventie van de psycosociale risico's op het werk).

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • meewerken aan het realiseren van risicoanalyses (psychosociale aspecten);
 • een precies beeld schetsen van de initiële situatie of van een reactie op een probleem van psychosociale orde;
 • concrete voorstellen doen op vlak van te nemen preventiemaatregelen ;
 • de werkgever bijstaan in wat zijn expertisedomein aangaat in het kader van de ontwikkeling van een doeltreffende preventiepolitiek;
 • de hiërarchische lijn informeren over zijn rol en zijn verplichtingen;
 • met de hiërarchische lijn de meest geschikte aanpak bepalen en ze bijstaan en adviseren voor de inplaatsstelling ;
 • focusgroepen animeren (kwalitatieve methode - SOBANE), een vragenlijst doorgeven (kwantitatieve methode - stressenquete);
 • situatie analyseren, prioriteiten stellen, maatregelen voorstellen;
 • een rapport opstellen, resultaten voorstellen;
 • een advies geven over het actieplan voorgesteld door de hiërarchische lijn;
 • een advies geven op de psychosociale aspecten dat hernomen worden in het globaal preventieplan, het jaaractieplan;
 • werkplaatsbezoeken doen;
 • een advies geven over het onthaal, de begeleiding, de informatie et de opleiding van het personeel;
 • incidenten onderzoeken om bij te dragen aan de preventie ervan ;
 • deelnemen aan de implementatie van preventiemaatregelen ;
 • deelnemen aan de uitwerking van interne procedures inzake psychosociale risico’s.

Als geschillenbeheerder, op een snelle en efficiënte manier de vragen en relatief complexe geschillen behandelen om adequate oplossingsvoorstellen te formuleren op de door de klanten ingediende vragen inzake psychosociale materie (informele en formele procedure).

 • in alle discretie formele en informele interventie-aanvragen behandelen;
 • een duidelijk advies geven ( in vorm van een rapport waarvan de inhoud bepaald werd door de wet) en aanbevelingen doen aan de werkgever die hem toelaten beslissingen te nemen en maatregelen toe te passen met als doel een interne oplossing te vinden voor problematische situaties met psychosociale risico’s op het werk (formele procedure);
 • het vinden van een interne, lokale en in onderlinge overeenkomst voor problematische situaties met psychosociale risico’s op het werk (informele procedure) ;
 • overgaan tot individuele gesprekken met de verschillende betrokken partijen ;
 • aanvragen analyseren ;
 • opmaken van briefwisseling naar de aanvrager, de vertrouwenspersoon en eventueel andere betrokken partijen (formele procedure);
 • overgaan tot verzoeningen (informele procedure);
 • analyseren van de situatie vanuit een psychosociale hoek ;
 • indien nodig, tussenkomen bij derden en/of de hiërarchische lijn (informele procedure)

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden, klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • ontvangen van de werknemers of van de hiërarchische lijn voor een informatiegesprek;
 • organiseren of geven van informatiesessies inzake psychosociale materie;
 • antwoorden op alle vragen/aanvragen komende van partners en/of klanten over psychosociale materie;

Als vrijwaarder van het welzijn, onderhouden van de nodige en verplichte contacten met de vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, het CPBW (BOC en HOC), de preventieadviseurs “Safety”, psychosociale partners en andere interne als externe partners om zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelinkt zijn aan de functie en bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit van het werk, meerbepaald het werken met een network.

 • uitwerken en geven van de opleiding vertrouwenspersonen ;
 • uitwerken en geven van opleidingen in het domein van psychosociale risico’s;
 • beheer van het netwerk (supervisies, intevisies, bijscholing, assistentie)
 • overleg in het kader van specifieke dossiers ;
 • toezicht welzijn op het werk aanspreken bij gevallen bepaald door de wet;
 • deelnemen aan de werkgroepen en denkgroepen ;
 • bijwonen van BOC’s en HOC’s waarvoor u uitgenodigd bent om een punt te behandelen dat zijn expertisedomein aanbelangt.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 A - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master + Preventieadviseur psychosociale aspecten niveau 1
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

OPMERKING

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier