Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
DIRECTIE VAN DE INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING (CGI)
(Ecode6041)

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de international e politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie eff iciënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe. Daarnaast is het ook nodig om als "transversale" directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een eff iciënte operationele ondersteuning te bieden. D aarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Bedieningsnr:100092
Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.
Wervingsreserve: 24 maanden.
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Bart D’hooge 
CP
Tel : 02/644 81 67
Email :bart.dhooge@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Lid van de dienst Knowledge Management van de Directie van de internationale politiesamenwerking
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6027 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de documentatie en kennishuishouding van CGI om de kennisproductiviteit te vergroten van de kennisproductiviteit. (Opvolgen van persoonsgebonden deskundigheid (vaardigheden, ervaring, houding, etc.) en vastgelegde gegevens en informatie (documenten, databases, procedures, etc.), opzett en van een performante documentatie.)

Opmerking: De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het hebben of het behalen van een veiligheidsmachtiging. De kandidaat gaat akkoord met een veiligheidsonderzoek dat voorafgaat aan het toekennen van een veiligheidsmachtiging

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/ of analyseren en/ of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
 • opzoeken van informatie in verschillende bestanden en naagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de ad-hocprocedures na te leven om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/ haar taken uit te voeren en/ of de adhocprocedures na te leven

 • De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatiekanalen verspreide boodschap ontwikkelen 
 • De relevantie van de informatie beoordelen
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en) 
 • De ontvangen informatie archiveren
 • De gebruikte tools en de informatie bijhouden/ bijwerken
 • Relevante informatie/ opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep

 Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/ of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • De opvolging en kwaliteitsvolle behandeling van de internationale berichten en signaleringen waarborgen
 • De vragen analyseren en kwaliteitscontroles van de vragen uitvoeren
 • Het statuut en de dringendheidsgraad van de vragen bepalen
 • De bestaande gegevensbanken controleren
 • De dossiers behandelen volgens de ontvangen instructies en/ of de geldende procedures
 • De geblokkeerde dossiers identificeren om ze te kunnen deblokkeren
 • De opvolging van de termijnen waarborgen
 • De opvolging van de dossiers waarborgen
 • De internationale samenwerkingsovereenkomsten kennen en in staat zijn om ze doeltreffend te gebruiken
 • De interne en externe partners van de geïntegreerdepolitie kennen en in staat zijn om op een eff iciënte wijze een beroep op hen te doen
 • In staat zijn om de ad-hoc ontvanger(s) te identificeren, zowel binnen het Belgische politielandschap als op internationaal niveau

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/ of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • De problemen en de eventuele disfuncties melden aan het hoofd van het team
 • Voorstellen indienen om de kwaliteit en de arbeidsprocessen binnen het SPOC te verbeteren
 • Het hoofd van het team ondersteunen volgens uw potentieel en uw expertise
 • Meewerken aan de ontwikkeling van krachtige werkinstrumenten
 • Aan werkgroepen en projecten deelnemen
 • Bijdragen aan de uitwerking van het beleid inzake welzijn

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

 • Deelnemen aan PR-activiteiten bij bezoeken van nationale en internationale delegaties.
 • aanwezig zijn op de geschikte fora

Positionering van de functie :

De Collaborateur is actief in de netwerken betreffende zijn/ haar expertisedomeinen.

De Collaborateur staat in voor de nutt ige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/ zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan  145 A - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Opmerking:

 • De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het behalen van een veiligheidsmachtiging zoals voorzien door het wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie, de machtigingen, de attesten en de veiligheidsadviezen.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier