Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
DIRECTIE VAN DE INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING (CGI)
(Ecode6041)

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe.

Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Bedieningsnr: 100180
Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.
Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Delphine  Schotte 
Adviseur
Tel : 02/644 86 13
Email :delphine.schotte@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Lid
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4035 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De adviseur behorende tot CGI/SPOC staan in voor de opvolging van alle ontwikkelingen inzake de internationale politionele informatieverwerking, in het bijzonder wanneer die gerelateerd zijn aan het vatten van informatie door de operatoren van het SPOC en het valideren van internationale signaleringen, en dit in samenwerking met de partners van de geïntegreerde politie en de nationale en internationale externe partners.

Opmerking : De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het hebben of het behalen van een veiligheidsmachtiging. De kandidaat gaat akkoord met een veiligheidsonderzoek dat voorafgaat aan het toekennen van een veiligheidsmachtiging.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Optreden als expert inzake de juridische aspecten van internationale informatie-uitwisseling.
 • Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • De gebreken van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Een SWOT-analyse op een problematiek toepassen.
 • Normen ontwikkelen ter uitvoering van het onderdeel betreffende het internationaal informatiebeheer van de wet op het politieambt.
 • Juridische analyses en opinies formuleren tegenover de bevoegde autoriteiten binnen de GPI en de externe partners. 
 • Op basis van een analyse van de internationale instrumenten terzake een impactanalyse maken van de verschillende opties ter implementatie, ten behoeve van de relevante autoriteiten.
 • ...

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De autoriteiten binnen de GPI en de externe partners de mogelijkheid bieden met kennis van zaken te beslissen op een wijze die de belangen van de GPI en die van de burger het meest dient.
 • Op proactieve wijze de relevante autoriteiten op de hoogte stellen van de mogelijke impact op de werking van de GPI van de aanname en/of wijziging van internationale wetsinstrumenten.
 • Antwoorden op parlementaire vragen m.b.t. internationale informatie-uitwisseling opstellen.
 • Opleidingen inzake internationaal informatiebeheer ten behoeve van de leden van de GPI ontwikkelen en geven.
 • Opleidingen en presentaties ontwikkelen over nieuwe regels inzake signaleringen.
 • Korte communicaties ontwikkelen via de geëigende kanalen omtrent procedurele wijzigingen inzake internationale informatie-uitwisseling.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken.
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie.
 • Verzekeren dat de operatoren van het SPOC ten allen tijde over de meest accurate procedures beschikken om internationale signaleringen te vatten en te valideren.
 • Continu de wijzigingen betreffende internationale informatieverwerking in de operatorenhandleiding implementeren.
 • Checklist voor operatoren uitwerken en up to date houden.
 • In het kader van de Schengenevaluaties van België (SCHEVAL) de juridische cel SPOC ondersteunen als een van de aanspreekpunten naar de evaluatiecommissie toe. Dezelfde rol vervullen met betrekking tot de naleving van de andere internationale kanalen (Interpol en Europol).
 • Bij de evaluaties van de procedures betreffende deze internationale kanalen, de noden van de GPI vertalen in aanbevelingen en voorstellen tot verandering.
 • Een effectieve en continue bepaling van de behoeften verzekeren, zodat het SPOC snel en op innovatieve wijze kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
 •  …

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen.
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora.
 • Contacten met partners, klanten en (inter)nationale overheden ontwikkelen en onderhouden.
 • Deelnemen aan (inter)nationale netwerken en werkgroepen.
 • In het kader van deze activiteiten een goede samenwerking met klanten (diensten) en partners (DRI, CG, politiediensten GPI, …) bevorderen.
 •  …
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan  145  - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:Avancé
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Opmerking:

 • Uiteenzetting van aanspraken verdiensten is vereist
 • Een test is voorzien
 • De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het behalen van een veiligheidsmachtiging zoals voorzien door het wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie, de machtigingen, de attesten en de veiligheidsadviezen.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier