Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG)
(Ecode6000)

De dienst Informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer (SIVP) hangt af van het Commissariaat-generaal en bepaalt in overleg met de VCLP normen en een gestandaardiseerde aanpak op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van toepassing zijn op de federale politie of de geïntegreerde politie.

Bedieningsnr: 100044
Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.
Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christophe Bierlaire 
Commissaris
Tel : 02/227 51 37
Email :christophe.bierlaire@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Jurist
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4041 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De ontwikkelingen op wetgevend vlak opvolgen en juridische steun bieden in het kader van de ontwikkeling van de normen om de SIVP dienst in staat te stellen haar missie te verzekeren en de commissaris-generaal in staat te stellen om, in overleg met de VCLP, een doeltreffend en doelmatig beleid uit te werken op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als lid van de SIVP dienst, de leidinggevenden en de medewerkers adviseren om te waarborgen dat het op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgewerkte beleid door iedereen correct wordt begrepen en optimaal wordt toegepast.

Als jurist, de SIVP dienst in staat stellen de missie van Data Protection Officer (DPO) te waarborgen en er op onafhankelijke wijze over te waken dat de regelgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer wordt toegepast en zich ervan vergewissen dat er een register wordt bijgehouden van de door de organisatie uitgevoerde verwerkingen om na te gaan of de verantwoordelijken hun verplichtingen op het gebied van bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer nakomen en om de betrokken personen over hun rechten en plichten te kunnen informeren.  

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

 • uit eigen beweging of op verzoek conformiteitscontroles verrichten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;
 • de klachten, misbruiken en inbreuken met betrekking tot de regels voor de bescherming van persoonsgegevens beheren;

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • als lid van de SIVP dienst, in samenwerking met de betrokken directies (CGI, DRI …) de opdrachten van de Data Protection Officer verzekeren (o.a. de regels voor informatieverwerking (RPD) van Interpol);
 • het deel ‘bescherming van gegevens (uit de persoonlijke levenssfeer)’ van het platform van adviseurs informatieveiligheid en bescherming van de privacy opstarten en coördineren;
 • deelnemen aan de verschillende interne en externe (nationale en internationale) fora over bescherming van gegevens;
 • in contact staan met de lokale politie bij de uitwerking van de richtlijnen die van toepassing zijn op de geïntegreerde politie;
 • in contact staan met de belangrijkste autoriteiten belast met de bescherming van gegevens, en in het bijzonder de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de beleidsontwikkelingen en voor de door het Commissariaat-generaal uitgevoerde verwerkingen;
 • lid zijn van het platform van adviseurs informatieveiligheid en bescherming van de privacy en deskundig lid zijn van het Comité voor veiligheid/Veiligheidscomité van de politiediensten;
 • in het kader van deze activiteiten de goede samenwerking bevorderen met de andere in dit domein bevoegde diensten (DRI, DGR-Jur, CGI, CG/FIW/Screening …);
 • zowel intern als extern een nuttig netwerk van referentiepersonen in het activiteitendomein ontwikkelen;
 • deelnemen aan colloquia en/of opleidingen en seminars volgen in het activiteitendomein; 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Als lid van de SIVP dienst, de missie van Data protection Officer coordineren bij de federale politie;
 • antwoorden op alle complexe vragen van de hiërarchie of van de personeelsleden over zijn activiteitendomein;
 • op verzoek van de overheid of de interne en externe partners juridische adviezen geven in zijn activiteitendomein;
 • hulp bieden voor alle vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens, onder andere in het kader van de overheidsopdrachten en de contracten met derden en contacten onderhouden met de betrokken directies en diensten (DRI, DRP, DRL …);
 • de visie en de beleidslijnen in zijn activiteitendomein helpen uitwerken door de overheid op passende wijze te adviseren;
 • in samenwerking met de verschillende verantwoordelijken deelnemen aan de behandeling van de realisatie van Privady Impact Assessment.

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen in zijn activiteitendomein en de processen, procedures en tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de organisatie in staat te stellen een modern en gericht beleid te voeren op het gebied van bescherming van gegevens en de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • als lid van de SIVP dienst, een beleid inzake bescherming van de (persoons)gegevens voorstellen aan de overheid en een actieplan waarin rekening wordt gehouden met de risico’s, prioriteiten en beschikbare middelen om de geschikte maatregelen toe te passen;
 • richtlijnen uitwerken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer die van toepassing zijn op de federale politie of de geïntegreerde politie;
 • toezien op de correcte toepassing van de geldende regelgeving op het gebied van bescherming van gegevens, onder andere in het kader van de inventaris van de gegevensbanken en de aangifte ervan;
 • nagaan of de medewerkers de richtlijnen en reglementen correct begrijpen en toepassen en ze indien nodig vertalen zodat iedereen ze begrijpt;
 • opleidingen over de bescherming van gegevens uitwerken en organiseren,
 • deelnemen aan de uitwerking van een code voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de geïntegreerde politie;

Als procesanalist, de processen, procedures en tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • de juridische en reglementaire aspecten betreffende de bescherming van informatie ontwikkelen;
 • de uitvoering van het beleid en de procedures met betrekking tot de bescherming van persoongegevens evalueren en opvolgen;
 • de risico’s beoordelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wanneer ze een grote impact hebben;
 • de geschikte maatregelen uitwerken om de vastgestelde risico’s aan te pakken en te beperken;
 • tools ontwikkelen om de kwaliteit van de toepassing van de procedures in verband met de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan  145  - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master Jurist
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis:

 • Politionele organisatie - Niv.: Gevorderd
 • Strategie en beleid - Niv.:Gebruiker
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:Gebruiker
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:Basis
 • Opdrachten van politie - Niv.:Basis

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden. 

Opmerking:

 • Organisatie van één of meer uitsluitende testen
 • Houder zijn van een rijbewijs B is een pluspunt
 • De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het behalen van een veiligheidsmachtiging zoals voorzien door het wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie, de machtigingen, de attesten en de veiligheidsadviezen.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier